62

Professions de Construcció i edificació

Filtrar
Els enginyers estructurals dissenyen la superestructura i els ciments d'edificis residencials, i altres estructures, tant torres com ponts i plataformes petrolíferes. Dissenyen estructures segures i estables, que puguin resistir les forces exercides pel vent i pel contingut de l'edifici.
Els enginyers de transports planifiquen i dissenyen xarxes de transports, incloent-hi cruïlles, aparcaments, sistemes de control de trànsit i sistemes de transport públic. El treball també consisteix a visitar els llocs i supervisar les obres de construcció.
Els tècnics geòlegs ajuden els geòlegs i donen suport a la seva feina. S'ocupen de les tasques rutinàries del laboratori, així com de l'establiment i seguiment d'experiments, de les anàlisis de mostres i dels resultats dels estudis, i de la gestió del material i equipament de laboratori. Els tècnics...
Els enginyers geòlegs investiguen els plans geològics per a projectes d'enginyeria civil, com ara ponts, túnels, carreteres i preses. Analitzen les condicions locals del sòl, com ara roques i minerals, per garantir la seguretat i idoneïtat del projecte. També assessoren en el disseny i la seguretat ...
Els arquitectes paisatgistes planifiquen i dissenyen espais a l'aire lliure, com ara edificis i àrees recreatives. Fan estudis de camp, preparen plànols i dibuixos per als contractistes i supervisen el treball de l'obra. Les tasques varien en funció de si es tracta d'una zona urbana o rural.
Els directors de pedrera són responsables de la producció de materials com ara pedra triturada, sorra i grava, que s'utilitzen per fer formigó per a la indústria de la construcció. També controlen la producció d'asfalt per a la pavimentació i el manteniment de carreteres, la cal per a l'agricultura,...
Els tècnics topògrafs mesuren i tracen la forma exacta del terreny i la posició dels elements distintius. Les dades de l'estudi es poden usar per a la realització de plans de projectes arquitectònics o per elaborar mapes, per exemple.
Els urbanistes decideixen si uns terrenys es poden urbanitzar o conservar en benefici de la societat. La professió consisteix a elaborar plans que exposin a grans trets les polítiques que cal seguir en àmbits com l'habitatge, el transport i el medi ambient. La seva tasca comprèn la planificació i co...
Els operadors de maquinària de construcció treballen en obres de construcció i fan servir equips de maquinària com ara bolquets i excavadores. També realitzen tasques simples de manteniment i revisió de la maquinària.
Els operadors de grua fan anar diferents tipus de grues, com ara grues mòbils i grues de torre, per tal de moure materials i equips grans i pesants.
Els operaris d'enderrocs tiren a terra i desmantellen construccions amb seguretat. Aquesta feina també inclou la col·locació de tanques i bastides, així com la neteja de l'emplaçament.
Els submarinistes es dediquen a fer treballs submarins d'inspecció, verificació, reparació, manteniment o recerca. Alguns submarinistes s'especialitzen en tècniques especials com la fotografia o la soldadura. Aquesta feina pot ser difícil, exigent i de vegades perillosa.
Els carretons elevadors s'utilitzen principalment a magatzems, naus de fàbrica i altres zones d'emmagatzemament. Les mercaderies es col·loquen a palets i, a continuació, l'operari fa servir el carretó elevador per traslladar-los d'un lloc a l'altre dins de la zona de treball.
Els obrers especialitzats en la fabricació d'eines fan màquines eina utilitzades per a la fabricació. Analitzen els dibuixos tècnics del disseny d'una eina i després usen maquinària d'enginyeria per fer l'eina.
Els geòlegs estudien l'estructura, origen i evolució de la Terra i els seus recursos naturals. Poden conèixer detalls del nostre planeta estudiant-ne les característiques, com ara roques, minerals, cristalls, sediments i fòssils. Els geòlegs apliquen els seus coneixements a àmbits com l'exploració p...
L'instal·lador d'aïllant tèrmic i insonorització és un professional de la construcció que instal·la i repara material aïllant en edificis, calderes, canonades i instal·lacions de refrigeració i climatització, i també, insonoritza espais interiors.
El muntador d'estructures metàl·liques prepara, munta i desmunta les armadures metàl·liques dels edificis i altres estructures.
El mantenidor d'edificis realitza treballs de neteja, pintura, manteniment d'edificis, terrenys i instal·lacions i realitza reparacions senzilles en edificis.
Els polidors de mobles preparen i tracten la fusta per aconseguir un acabat llis. Treballen principalment amb mobles, però també poden polir fusta subjecta com portes i panells. Preparen les superfícies i després utilitzen tints i acabats per produir l'efecte desitjat.
Els instal·ladores de tanques utilitzen una àmplia gamma de materials, com ara fusta, filferro o formigó. La seva feina consisteix en el mesurament de la superfície de terra i l'elaboració de la quantitat de materials necessaris per a la tanca, baranes, reixats, portes, etc.