41

Professions d'Educació i formació

Filtrar
Els especialistes en disseny i elaboració de mitjans didàctics són els encarregats de dissenyar i elaborar diferents materials didàctics per al seu ús en l'ensenyament.
Els professors d'educació d'adults ensenyen matèries acadèmiques o laborals a centres a estudiants generalment majors de setze anys. El treball consisteix a preparar i donar lliçons i classes pràctiques, avaluar el progrés dels estudiants i redactar informes, així com preparar exàmens i corregir-los...
Els agents d'igualtat i gènere treballen per a organitzacions com ara consells locals, universitats i col·legis. El seu objectiu és entrar en contacte amb aquestes organitzacions i assegurar-se que les persones que hi treballen reben una igualtat d'oportunitats, sense distinció de raça, edat, discap...
Els informadors juvenils afavoreixen el desenvolupament personal i social dels joves, ajudant-los a desenvolupar tot el seu potencial, no solament com a individus, sinó també com a membres responsables de la comunitat. Proporcionen informació, assessorament i orientació, i fomenten el desenvolupamen...
Les professores i professors d'Educació Secundària treballen en centres educatius acompanyant a joves a partir dels 12 anys en el seu procés d'aprenentatge. Poden impartir docència en diferents ensenyaments i etapes educatives: Educació Secundària Obligatòria (ESO); Batxillerat; i cicles de Formació...
Els monitors d'activitats de lleure són especialistes en la dinamització d'activitats d'animació o educació en el lleure per a nens, nenes, adolescents i persones adultes. Poden desenvolupar la seva labor en campaments, albergs, granges-escola, aules de naturalesa, camps de treball, parcs d'atraccio...
Els orientadors terapèutics ajuden les persones a analitzar les dificultats, l'angoixa o la pèrdua del sentit que experimenten a la seva vida. Generalment, treballen amb persones individualment, amb les quals tracten els seus problemes de manera confidencial. Algunes persones necessiten orientació t...
Per a exercir com a mestre o mestra d'Educació Especial en les etapes d'Educació Infantil o Educació Primària cal optar per una d'aquestes dues especialitats: Pedagogia Terapèutica o Audició i Llenguatge. Per a això, es requereix cursar el Grau en Educació Primària o el Grau en Educació Infantil i, ...
La mestra o el mestre en Pedagogia Terapèutica és l'especialista encarregat d'acompanyar i oferir respostes educatives inclusives a tots els alumnes i, especialment, a aquells amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE). Entre les seves funcions, facilita estratègies i metodologies per a ...
Els educadors de nens i adolescents ofereixen una atenció social bàsica a nens i joves en entorns concrets, com ara escoles d'educació especial, centres de dia i residències. Donen suport a nens i joves per a la pràctica de les seves tasques diàries, i fomenten el seu desenvolupament personal i soci...
Els assessors de jocs per a nens es dediquen a proporcionar idees de joc per estimular els nens i animar-los a aprendre, desenvolupar-se i expressar-se. Creen àrees de joc segures i creatives. Els assessors de jocs per a nens treballen en una gran varietat d'entorns, incloent-hi centres de joc, zone...
Els tècnics de serveis comunitaris treballen amb grups de persones per ajudar-les a millorar la seva qualitat de vida i a resoldre problemes en comunitat. Treballen en comunitats de persones amb certes discapacitats o en una situació desafavorida. Ajuden les persones a reconèixer les seves necessita...
Els mainaders tenen cura dels nens a les cases particulars, generalment quan els pares (o tutors/cuidadors) van a treballar. Han de tenir coneixements sobre el desenvolupament en els nens i treballar amb ells, oferint-los atenció i ajudant els pares en l'educació del nen.
Els professors universitaris ensenyen matèries acadèmiques o laborals als estudiants en l'educació complementària o superior. Preparen i fan classes, seminaris i classes reduïdes. Els professors universitaris avaluen la feina, escriuen informes del progrés dels estudiants i corregeixen exàmens. Tamb...
Els consultors de formació realitzen l'assessorament tècnic en la implementació de centres o activitats formatives a empreses o entitats públiques i privades.
Els encarregats d'habitatges tutelats treballen en habitatges protegits i en allotjaments de persones grans o residents amb necessitats especials. Ajuden aquestes persones a establir-se al seu allotjament i a sentir-se al màxim de còmodes. També organitzen excursions i activitats d'entreteniment, co...
El mestre o mestra d'Educació Infantil exerceix un paper fonamental com a especialista en l'acompanyament i supervisió de l'aprenentatge i desenvolupament de nens i nenes d'edats compreses entre 0 i 6 anys. Pot treballar com a docent en centres educatius que imparteixin qualsevol dels dos cicles de ...
Els docents de formació professional per a l'ocupació, també coneguts com a formadors, dissenyen i imparteixen accions formatives encaminades al desenvolupament de competències professionals centrades en una ocupació o camp professional específic. Aquestes formacions es dirigeixen tan a persones en ...
Els orientadors professionals acompanyen a les persones a prendre decisions ben meditades i realistes sobre la seva educació, formació i opcions de feina. Treballen en una àmplia varietat d'entorns com els centres educatius, organismes públics, empreses privades i agències de col·locació.
Els psicòlegs ocupacionals apliquen els seus coneixements de psicologia en el lloc de treball. Observen el comportament dels treballadors i investiguen com aquest comportament afecta l'empresa per a la qual treballen. El seu objectiu és augmentar l'eficiència i la satisfacció en el treball a tota l'...