Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari en Ciutat i urbanisme (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster universitari en Ciutat i urbanisme (UOC)

Descripció


El màster universitari de Ciutat i urbanisme aborda la ciutat des dels seus múltiples dimensions. Una perspectiva transversal i integral que capacitarà professionals de diferents disciplines per elaborar i implementar polítiques i instruments per a ciutats més intel·ligents, obertes, col·laboratives i sostenibles.

Pretenem transmetre no només coneixements tècnics compartibles entre professionals diversos, i responsables polítics i socials, sinó també una visió crítica de les realitats urbanes, criteris eticopolítics per orientar la gestió de la ciutat i les propostes d'intervenció, pistes que ajudin a prendre decisions i exemples que exposin maneres de fer, comunicar, negociar i executar.


Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Per què estudiar el màster universitari de Ciutat i urbanisme?

El programa de Ciutat i urbanisme, concebut per Jordi Borja a la fi dels anys noranta, ha format a més de dos mil professionals i destaca per oferir una formació transversal, emergent i necessària, orientada a l'acció, a la gestió de la ciutat ia la intervenció en el territori des de les institucions i des de la ciutadania.

En el màster universitari en línia de Ciutat i urbanisme incorporem els temes més emergents de la ciutat contemporània i ens acostem de forma crítica als canvis i a les oportunitats que ofereix la revolució digital, i que influeixen en els processos espacials, econòmics, culturals i socials.

La ciutat és el gran repte de la nostra època. És el lloc de trobada dels fluxos, on es concentren i s'organitzen. La ciutat és la condensació de la globalització, de les seves oportunitats i de les seves aberracions, de les seves inclusions i de les seves exclusions, del seu universalisme i del seu multiculturalisme; de l'estandardització de les ofertes i les demandes, i de les reaccions d'identitat que aquest procés suscita.

L'ús creixent de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutat contemporània no només pot facilitar una major eficiència de les nostres ciutats, sinó que pot també reforçar o reduir aquestes dicotomies o disfuncions segons el model de ciutat pel qual s'aposti.

Per tot això, l'urbanisme, en un sentit ampli és avui una disciplina que ha de recuperar la capacitat integradora dels seus orígens, sense prescindir de la diversificació de sabers i pràctiques professionals del present.

En aquest sentit, abordar la ciutat i l'urbanisme integrant qüestions com l'habitatge, les infraestructures, la mobilitat i el transport, la inseguretat, l'espai públic, les polítiques públiques, el metabolisme urbà, la governança, la tecnopolítica, la innovació, etc. ., és no només important sinó també imprescindible per promoure ciutats més justes i obertes.

Ens referim a ciutats que utilitzen la tecnologia com a facilitadora del desenvolupament sostenible, de millors i més eficaços serveis urbans, i també de la transparència en l'administració, de la innovació democràtica i de l'empoderament de la ciutadania; i en definitiva, de l'exercici del dret a la ciutat oberta, col·laborativa i sostenible. Ciutats més intel·ligents.

Competències:

El tractament transdisciplinari del programa, l'entorn virtual de docència que implica l'ús de les TIC en tot el procés d'aprenentatge, la diversitat de l'alumnat (tant en formació com en origen) i les metodologies emprades basades en el learning by doing, en estudis de casos (CBL); l'aprenentatge basat en problemes (PBL) i l'aprenentatge cooperatiu, promouen l'adquisició d'habilitats i competències assenyalades com a necessàries i emergents en segle XXI.

Competències generals:

• Pensar i raonar de manera analítica i crítica.

• Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.

• Treballar de forma col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement.

• Comprendre el llenguatge i les propostes d'altres especialitats.

Competències específiques de la titulació:

• Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.

• Exposar i argumentar, en un entorn pluridisciplinari i de participació, idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada, i des d'una perspectiva integral i transdisciplinària.

• Incorporar en positiu propostes d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat per tal de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.

• Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes; projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de manera integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.

• Aprofitar de forma crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.

Competències transversals de la UOC:

• Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

• Comunicar-se eficaçment de forma escrita per a la vida acadèmica i professional.Veure més

Temari del curs

Per obtenir la titulació de màster universitari de Ciutat i urbanisme, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
32 crèdits obligatoris que corresponen a 8 assignatures de 4 crèdits ECTS, 16 crèdits optatius (d'un total de 32 optatius) corresponents a 4 assignatures de 4 crèdits ECTS i 12 crèdits ECTS més corresponents al treball final de màster ia les pràctiques professionals externes en línia .
Les assignatures es despleguen de forma paral·lela i tenen una càrrega de dedicació d'aproximadament 6,5 hores per setmana.
El màster complet es realitza virtualment amb una metodologia que permet que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb flexibilitat. Per això, encara que és recomanable cursar-lo en dos anys, cada estudiant pot cursar els crèdits que consideri oportuns en cada semestre, de manera que el ritme d'estudi s'adeqüi a les seves necessitats individuals.
Per aquesta raó, és altament recomanable sol·licitar l'orientació del tutor en el procés de matriculació per a poder configurar l'itinerari i la càrrega lectiva més adequats.

Tipus de matèria - Crèdits:
obligatòries 32
optatives 16
Pràctiques externes en línia 6
Treball final de màster 6
total 60

Assignatures obligatòries: Crèdits
Matèria 1.Ciudades més intel·ligents i ciutadania:
• Transformacions urbanas4
• Govern local i innovación4
• Tecnopolítica, xarxes i ciudadanía4
• Nova economia urbana4
Matèria 2. Urbanisme per fer ciutat:
• Cap a un nou urbanismo4
• Urbanismes globales4
• Instruments per fer ciudad4
• Espai públic i ciudadanía4
Matèria 5. Pràctiques professionals a ciutat i urbanisme:
• Pràctiques professionals externes (en línia) 6
Matèria 6. Treball final de màster
• Treball final de màster
Assignatures optatives: Crèdits (l'estudiant ha d'escollir quatre assignatures d'una mateixa matèria)

Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:
• Polítiques urbanes i innovació social4
• Drets culturals i mundialización4
• Habitatge i inclusió social4
• Ciutat, inseguretat i conflicto4
Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:
• Medi ambient i metabolisme urbano4
• Nous paradigmes de sostenibilitat urbana4
• Territori, infraestructures i serveis urbanos4
• Transport i mobilitat sostenible4
Veure més

Destinataris

El màster universitari de Ciutat i urbanisme es dirigeix ??als que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els seus coneixements sobre la ciutat del segle XXI, els seus mecanismes de gestió, les polítiques urbanes, i les eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que promoguin el dret a la ciutat.

Ofereix dues especialitats possibles -Polítiques públiques i Dret a la Ciutat, i Ciutats i Territoris sostenibles- sense renunciar, amb això, al seu caràcter transdisciplinari. Per aquesta mateixa raó, el perfil preferent de l'estudiant també és pluridisciplinari.

S'adreça a estudiants, professionals o acadèmics que tinguin una de les següents titulacions de grau, màster o postgrau (o els seus equivalents abans de l'EEES ia l'estranger):

• Arquitectura i Arquitectura Tècnica,

• Enginyeria i Enginyeria Tècnica,

• Administració i Direcció d'Empreses,

• Administració Pública,

• Economia,

• Dret,

• Ciències Polítiques,

• Urbanisme,

• Sociologia,

• Antropologia,

• Geografia,

• Psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana), o

• Ciències Ambientals.

També està orientat a altres titulacions de grau, màster o postgrau (o els seus equivalents abans de l'EEES ia l'estranger) amb la següent experiència professional comprovada:

• Gestors urbans.

• Quadres tècnics i polítics de l'administració pública amb experiència en l'àmbit la de ciutat i l'urbanisme.

• Col·laboradors d'organismes dedicats a l'atenció de problemes urbans.

• Professionals que atenen problemes inherents a les ciutats i dissenyen solucions des consultories privades, entitats o des del tercer sector.

• Investigadors i acadèmics que tenen com a focus les realitats urbanes.

Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Multilingüe.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data inici: 18 octubre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

El máster universitario de Ciudad y urbanismo tiene como finalidad que el estudiante adquiera una formación avanzada, de carácter multidisciplinario, orientada a la especialización profesional en el ámbito de la ciudad y el urbanismo. Para su concreción, establece los siguientes objetivos generales:

  • Ofrecer los contenidos y las actividades formativas que promuevan que los estudiantes sean capaces de analizar y evaluar las realidades urbanas desde diversas perspectivas y disciplinas.

  • Ofrecer actividades formativas y espacios de trabajo online adecuados para que los estudiantes puedan adquirir las capacidades de exponer y argumentar en un entorno pluridisciplinario y de participación de ideas propias relacionadas con la gestión de la ciudad y el urbanismo.

  • Ofrecer las actividades formativas que posibiliten a los estudiantes aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, mediante la elaboración de propuestas o informes dirigidos a la resolución de problemas, proyectos, programas de actuación, estrategias o políticas urbanas.

  • Ofrecer un escenario real para la aplicación de las competencias adquiridas a lo largo del programa que promueva la práctica profesional y también la autoevaluación de las capacidades -personales, instrumentales y sistémicas- de los estudiantes, para responder a un encargo real en un equipo multidisciplinario y proyectarse, de estemodo, hacia el mercado laboral de forma más certera.Titulació obtinguda

El màster universitari de Ciutat i urbanisme de la UOC està en procés de verificació.

Perspectives laborals

El màster universitari a distància de Ciutat i urbanisme ofereix una formació que integra les diferents dimensions que conformen la ciutat -política, social, econòmica, territorial, mediambiental i cultural. Aquesta transversalitat aporta les competències per treballar en equips multidisciplinaris dedicats a investigar, analitzar, gestionar, dissenyar i executar projectes, programes i polítiques relacionats amb la realitat complexa de la ciutat i l'urbanisme, des d'una perspectiva integral i transversal en els següents sectors:

administració pública en l'àmbit de la gestió de la ciutat i l'urbanisme, tant del quadre tècnic com polític;
consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats;
investigació o docència que tenen com a focus les realitats urbanes.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).