Descripció del centre

Objectius

L'ordenació de l'exercici de la professió.

La representació en exclusiva de la professió.

La defensa dels interessos professionals dels col·legiats.

El foment de la solidaritat professional.

La contribució al progrés de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

La promoció de les competències de la professió.

La conservació del llegat històric.


Funcions

Ordenar l'activitat professional dels col·legiats.

Facilitar l'exercici de la professió com a servei a la societat. Promoure i organitzar activitats i serveis comuns d'interès, de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i altres anàlegs.

Promoure i impulsar la formació permanent dels col·legiats. Procurar el major nivell d'ocupació, col·laborant amb les Administracions i la iniciativa privada.

Informar de tots els projectes de legislació, o disposicions, referents a les condicions generals de les funcions professionals.

Col·laborar amb l'Administració, fins i tot facilitant pèrits en assumptes judicials.

Ostentar les oportunes representacions nacionals i internacionals per al compliment dels seus fins.

Participar en els Consells i Organismes consultius de les Administracions Públiques en matèria de competència de la professió, per a assegurar la defensa d'aquesta.

Estar en els Consells Socials i altres Òrgans Universitaris, mantenint un contacte permanent amb els Centres docents corresponents a la professió, participant en els plans d'estudi, i facilitant l'accés al món professional als nous col·legiats.

Procurar l'harmonia i col·laboració entre els col·legiats.

Evitar la competència deslleial.

Conciliar o arbitrar les qüestions professionals i vetllar per la seva aplicació.

Adoptar les mesures conduents a evitar l’intrusisme professional. Establir barems d'honoraris professionals, de caràcter merament orientatiu.

Visar els treballs professionals dels col·legiats.

Gestionar el cobrament i percebre els honoraris dels col·legiats quan ho sol·licitin lliurement i de manera expressa.

Complir i fer complir als col·legiats les disposicions relacionades amb la professió, els Estatuts, reglaments i normes col·legials, i decisions del Col·legi.

Tantes altres funcions redundin en benefici dels interessos professionals, culturals, socials i econòmics del Col·legi.

Campus i seus

Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
C/ Els Vergós, 16 08017 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X