Descripció del centre

Les funcions del Col·legi.
Són funcions del Col·legi, als efectes de complir els seus propis objectius, les que es desprenen del contingut d'aquests Estatuts, de la definició de la professionalitat i especialment les següents:

    Vetllar pels principis d'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans, i exercir la jurisdicció disciplinària en matèria col·legial i de la  seva professió.
    Participar en els òrgans consultius de l'Administració quan sigui requerit per fer-ho.
    Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d'interès per als col·legiats.
    Evitar l'intrusisme i la competència deslleial entre els professionals.
    Intervenir com a mediador i amb procediments d'arbitratge en els conflictes que per motius professionals se suscitin entre col·legiats.
    Nomenar àrbitres, organitzar i administrar els arbitratges institucionals i crear o patrocinar associacions i entitats sense ànim de lucre, segons el que disposa la Llei d'arbitratges.
    Emetre informes o dictàmens que li siguin sol·licitats relatius a qüestions que entrin dins de les pròpies de la professió o que d'alguna manera hi siguin concordats.
    Emetre informes i dictàmens en procediments judicials o administratius en què es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.
    Visar els treballs professionals si així s'estableix en els Estatuts o reglaments.
    Encarregar-se del cobrament de percepcions, remuneracions i honoraris professionals a petició dels col·legiats si aquest servei està establert.
    Organitzar cursos de formació professional, ja sigui amb l'objecte d'ampliar i actualitzar els coneixements dels col·legiats, dels empleats o col·laboradors d'aquests, ja sigui amb l'objecte de preparació de tercers per al seu ingrés al Col·legi en la forma que estableixen els Estatuts, i establir, si s'escau, els corresponents convenis amb les universitats.
    Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.
    Informar el Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya sobre possibles peticions de segregacions en l'àmbit territorial, amb els efectes que determina la Llei de col·legis professionals.
    Intervenir davant del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya de la manera que estableixen els seus Estatuts, i davant del Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques d'Espanya en la forma assignada per la legislació general de l'Estat.
    Establir acords amb altres entitats que hi estiguin interessades o organitzacions o col·legis de la mateixa professió o que hi concordi situats fora de l'àmbit territorial de Catalunya.
    Vigilar i ordenar, dins del marc legal, l'exercici de la professió.
    Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l'Administració.
    Defensar els interessos professionals dels col·legiats.
    Vetllar a fi que l'activitat professional sigui adequada als interessos dels ciutadans i per a garantir la conservació i administració dels béns i del patrimoni immobiliari.
    Informar de totes les normes que prepari, i sobre les quals dictamini el Govern de la Generalitat respecte a les condicions generals de l'exercici de la professió i sobre les funcions, àmbits i règim de possibles incompatibilitats, i procurar la intervenció prèvia en aquestes preparacions o dictàmens, ja sigui directament o bé per mediació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya. I,
    Totes les altres funcions que s'estimin beneficioses per als interessos professionals i que s'encaminin al compliment dels objectius col·legials.

Campus i seus

COL·LEGI TERRITORIAL D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA
PLAÇA PONENT, 5, 1a PLANTA 43001 Tarragona

Altres centres que et poden interessar

X