Descripció del centre

La doble denominació del centre, "Escola d'Administració, Comerç i Turisme de Barcelona" – "Institut Lluïsa Cura", pretén comunicar l'especialització dels ensenyaments impartits per a esdevenir una referència per a possibles futurs alumnes que volen iniciar o continuar estudis. En aquest sentit, el centre manifesta la voluntat d'oferir, en la mesura de les possibilitats i d'acord amb la demanda, tots els cicles de les famílies esmentades.


La llengua vehicular i d'aprenentatge del centre és la llengua catalana.
S'imparteix també un curs de formació d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior.

Col·labora amb altres instituts, escoles i entitats, participant en la mesura de les seves possibilitats, en les activitats que s'organitzen o en les què es requereix la seva intervenció:

 • Formació Dual i Pràctiques a les empreses
 • Participació en projectes europeus
 • Intercanvis d'alumnes a través de diferents xarxes en les quals participa l'institut Netinvet, Xarxa FP
 • Noves tecnologies. Connexió a Internet.
 • Participació en fires i concursos
 • Orientació professional i laboral
 • Acció tutorial
 • Borsa de treball connectada amb l'entorn empresarial del sector administratiu, comercial i turístic amb inserció laboral de la majoria dels nostres alumnes
 • Projecte lingüístic
 • Visites a empreses i institucions relacionades amb l'entorn professional d'administració comerç.
 • Xerrades de professionals de diversos àmbits.

 

Campus i seus

IES Lluïsa Cura
Rda. Sant Antoni, 19 08011 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

IES Lluïsa Cura
X