Descripció del centre

El centre assumeix i promou els valors del respecte per a la dignitat humana, llibertat, solidaritat, tolerància, justícia i igualtat.

El centre s'identifica amb la línia metodològica basada en una concepció participativa de l'alumnat i en l'assoliment de capacitats tècniques i clau que li permetin obtenir una formació humana, acadèmica i professional adient als seus interessos.

El centre s'implica en la difusió de la cultura catalana, utilitzant en tots els seus actes la llengua catalana com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, segons es reflecteix al Projecte Lingüístic de centre, encara que respectant  el castellà com a llengua cooficial.

El centre promou la convivència i la solució dels conflictes utilitzant la  comunicació permanent amb tots els membres de la comunitat educativa i sobre tot amb els  alumnes.

El centre promou els valors ecològics, en sentit general, i particularment en l'àmbit del món del treball, així com la consciència de la necessitat de treballar amb seguretat i en condicions que no atemptin contra la salut personal.

La gestió del centre persegueix la implicació personal del professorat en totes les tasques que li són pròpies, fonamentalment la pedagògica, així com la seva participació activa en aquelles decisions que afectin al funcionament del centre.

La gestió és transparent i qualsevol membre de la comunitat educativa pot accedir a la informació de la gestió del centre, bé de manera directa bé mitjançant els seus representants.

El centre s'implica en un procés de millora contínua, mitjançant un pla estratègic, per tal d'aconseguir la satisfacció dels nostres alumnes, dels seus pares i de les empreses que han de rebre als nostres titulats.

El centre vetlla per una utilització racional dels equipaments i recursos materials necessaris per a la formació, afavorint la coordinació entre departaments per tal de gestionar els equipaments, recursos i espais d'ús comú.
 

Campus i seus

IES Pere Martell
Autovia de Salou s/n 43006 Tarragona

Altres centres que et poden interessar

IES Pere Martell
X