Descripció del centre

Ideari del Centre
MISSIÓ:
 
El nostre centre té la missió d'educar integralment, tenint en compte aspectes com la diversitat i la coeducació, per tal d'aconseguir l'adquisició de competències que permeti completar la formació acadèmica i afavoreixi la inserció laboral i la promoció social dels alumnes .
 
 VALORS:
 
  • La cultura de l'esforç i el gust per la feina ben feta.
  • L'interès general per sobre els interessos particulars.
  • L'exercici  de la democràcia i el foment de la participació.
  • El compromís amb la cultura i la llengua catalana com a llengua pròpia i vehicular.
  • La valoració de la diversitat.
  • El treball en equip.
  • El valor del servei públic i de l'aportació que fem a la societat.
  • L'educació en la pau, la tolerància i el respecte als altres.
  • La implicació amb l'entorn i el medi ambient.
 
 
 
VISIÓ:
 
Volem esdevenir un Institut caracteritzat per:
 
-         Una organització i una gestió minuciosament acurades en totes les activitats del Centre: secretariat, direcció, coordinacions, ...
-         Una pràctica pedagògica exemplar per tal d'obtenir els millors resultats acadèmics:  prioritzant l'ús de les TAC,  consolidant el català com a llengua vehicular, profunditzant en l'estudi de les Llenües Estrangeres,  promovent l'esforç en l'alumnat, ...
-        Una Formació Acadèmica de qualitat que respongui àmpliament a les necessitats de l'entorn i permeti desenvolupar l'oferta d'ensenyaments postobligatoris.
-          Un clima de Centre harmònic, fonamentat en la cordialitat al mateix temps que en el respecte i l'ordre, que promogui la resolució dialogada dels conflictes, els valors humans fonamentals i l'educació integral dels alumnes.

Campus i seus

INS Pompeu Fabra
C\ Moli de la Torre, 34-58 08915 Badalona (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

X