Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Legislació de l'EEES

En aquesta secció pots trobar la legislació aprovada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 
 • Reial Decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits per a l'expedició del suplement europeu al Títol Universitari de Doctor.
 • Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 • Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació ia nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells de el marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.
 • Reial Decret 94/2014, de 14 de febrer, pel qual s'adapten determinats títols de tècnic esportiu superior, pel que fa a la distribució horària i de crèdits ECTS dels mòduls, d'acord amb l'Espai Europeu d'Educació Superior.
 • Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 • Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
 • Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Deroga el RD 55/2005 i el RD 56/2005 (sense perjudici del període transitori fins al 2015).
 • Ordre ECI / 2514/2007, de 13 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials de màster i doctor.
 • Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • Ordre PRE / 572/2006, de 28 de febrer, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 1665/1991, de 25 d'octubre, regulador de sistema general de reconeixement de títols d'Ensenyament Superior dels Estats membres de la Unió Europea i altres Estats parts en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que exigeixen una formació mínima de tres anys de durada, en el que afecta les professions la relació correspon al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
 • Reial Decret 1171/2003, de 12 de setembre, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2001/19 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 14 de maig de 2001, per la qual es modifiquen directives sobre reconeixement professional, i es modifiquen els corresponents reials decrets de transposició (BOE núm. 225, del 19 de setembre de 2003). Aquest Reial decret incideix en la mobilitat dels professionals mitjançant el reconeixement dels títols i altres qualificacions professionals.
 • Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
 • Reial Decret 1044/2003 d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del suplement europeu al títol.