Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

L'estructura de les titulacions de l'EEES

L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) agrupa les titulacions universitàries en tres cicles. Aquestes titulacions segueixen el sistema de crèdits ECTS (European Credit Transfer System) que garanteixen la convergència dels diferents sistemes europeus d'educació superior.

La incorporació d'Espanya a l'EEES suposar l'establiment del Marco Español de la Cualificación para la Educación Superior (MECES) amb l'objectiu de classificar, relacionar i comparar les diferents titulacions d'educació superior en el context europeu. El MECES s'estructura en quatre nivells.

Així mateix, el MECES té la seva equivalència en l'European Qualification Framework (EQF), el marc comú de referència que relaciona els sistemes de qualificacions dels diferents països europeus i serveix de mecanisme de conversió.

Estructura dels ensenyaments universitaris

Els estudis de grau són estudis generalistes que acrediten per a l'accés al món laboral exercint les diferents funcions de la professió. Generalment, tenen una durada de 4 anys amb un total de 240 crèdits ECTS (60 crèdits per curs acadèmic) i equivalen al nivell 2 del MECES.

No obstant això, hi ha algunes excepcions en algunes titulacions que tenen una durada de 5 i 6 anys i corresponen al nivell 3 del MECES (EQF 7). Com per exemple, Medicina, Veterinària, Odontologia o Farmàcia.
  Els estudis de màster de l'EEES proporcionen una formació avançada orientada a l'especialització acadèmica o professional. Per accedir a un màster has d'estar en possessió d'un títol de grau o equivalent, tenen entre 60 i 120 crèdits ECTS i una durada d'entre 1 i 2 anys. Aquesta formació correspon al nivell 3 del MECES (EQF 7). La superació d'aquests ensenyaments et permetrà accedir al doctorat.

A diferència dels antics estudis de màster, aquests tenen per primera vegada una regulació oficial respecte al nombre mínim i màxim de crèdits i també a l'estructuració dels seus continguts.
  Els ensenyaments de doctorat tenen com a objectiu oferir una formació especialitzada en tècniques d'investigació sobre un àmbit en concret que culmina amb la presentació d'un treball original d'investigació, la tesi doctoral. Per accedir a un programa de doctorat cal haver realitzat un màster oficial. La durada dels estudis de doctorat se situa entre 3 i 5 anys depenent si es realitza a temps complet o parcial. El títol de doctor constitueix el nivell 4 del MECES (EQF 8). 

Hi ha la possibilitat d'obtenir la menció de "doctor europeu", per a això serà necessari complir amb una sèrie de requisits, com per exemple, haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya.

Equiparació de títols universitaris

Amb l'EEES, les titulacions de Grau posen en un mateix nivell a diferents titulats universitaris. En alguns casos s'ha afegit un any més de formació respecte a les antigues titulacions, com les Diplomatures i les Enginyeries Tècniques, i en altres casos hi ha una disminució d'un any de formació, com passa en les Enginyeries.

En alguns casos serà necessari realitzar un màster d'especialització o màster habilitant per a completar la formació i poder exercir com a professional. Això passa majorment amb les antigues enginyeries, com ara l'Enginyeria en tecnologies industrials que serà necessari realitzar el Màster en Enginyeria Industrial per exercir com a enginyer industrial. Però també passa en altres carreres com és la de Dret que per poder exercir s'ha de realitzar el Màster en Advocacia.

A la següent taula s'indiquen les equivalències de les titulacions universitàries d'acord amb els nivells del MECES i l'EQF i els cicles de l'EEES.
 
Títols universitaris Nivell MECES Nivell EQF Cicle EEES
Grau universitari 2 6 Primer cicle
Grau universitari amb 300 crèdits ECTS

Màster universitari
3 7 Segon cicle
Doctorat 4 8 Tercer cicle


Suplement Europeu del Títol (SET)

Amb l'objectiu que el títol oficial sigui comprensible i fàcilment comparable a l'estranger, les universitats poden expedir el Suplement Europeu del Títol (SET), un document de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional que acompanya el títol universitari. En aquest document apareix una descripció dels estudis cursats, les competències adquirides i el nivell de titulació en el sistema nacional d'educació superior.

Es tracta d'un document interessant a sol·licitar si vols anar a treballar o continuar estudiant a l'estranger. Per a això, és probable que et demanin més documentació.

La informació que s'inclou en el SET és:
 
  • Dades identificatives del titulat.
  • Informació sobre la titulació.
  • Informació sobre el nivell de la titulació.
  • Informació sobre els continguts i resultats obtinguts.
  • Informació sobre la funció de la titulació.
  • Informació addicional.
  • Certificació del suplement.
  • Informació sobre el sistema nacional d'educació superior.
Aquest document es pot sol·licitar un cop acabats els estudis universitaris i és expedit per les mateixes universitats, com a mínim en castellà i en anglès.

El SET no garanteix el reconeixement automàtic del títol en altres països, però sí que facilita aquest reconeixement.


Consulta més informació sobre els estudis universitaris i els graus, màsters i doctorats.