Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Objectius de l'EEES

L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) té com a objectiu establir criteris i mecanismes per facilitar l'adopció d'un sistema comparable de titulacions universitàries, elaborant uns objectius comuns i reforçant els aspectes que fan que les universitats europees siguin més atractives i competitives internacionalment.

L'EEES busca promoure:
 • El respecte a la diversitat educativa i cultural d'Europa.
 • El foment de la competitivitat del sistema universitari europeu en l'àmbit internacional.
 • L'adopció d'un sistema comparable de titulacions universitàries a Europa, facilitant així la mobilitat dels professionals i estudiants.
 • La promoció de la qualitat i excel·lència com a valors de l'educació superior europeu.
Per aconseguir-ho, la Declaració de Bolonya i els documents posteriors preveuen les següents recomanacions o mesures específiques:
 • Adopció d'un sistema basat en dos nivells (grau i postgrau) i estructurats en tres cicles (grau, màster i doctorat). L'accés al segon cicle requereix que els estudis de primer cicle s'hagin finalitzat, amb èxit, en un període mínim de tres anys. La titulació obtinguda després del primer cicle serà considerada en el mercat laboral europeu com a nivell adequat de qualificació.

 • Establiment d'un sistema de valoració acadèmica de les assignatures i un sistema de qualificacions compatibles a tot Europa.

  • Sistema Europeu de Transferència de Crèdits  o European Credit Transfer System (ECTS): el crèdit ECTS és la unitat de valoració de l'activitat acadèmica que integra ensenyaments teòrics i pràctics, altres activitats acadèmiques dirigides i el treball personal de l'estudiant. Els crèdits ECTS cursats en una institució d'educació superior seran igualment vàlids en qualsevol altra que es trobi dins de l'EEES. Per exemple, 60 crèdits ECTS equivalen a un any acadèmic complet de grau universitari. El sistema de crèdits compatible ha de promoure la mobilitat i permetre que es pugui transferir o acumular.

  • Sistema qualificacions: escala numèrica del 0 al 10 amb una expressió decimal, a la qual es pot afegir la corresponent qualificació qualitativa. La menció de "matrícula d'honor" podrà ser atorgada al 5% dels alumnes del grup que hagin obtingut una nota igual o superior a 9.

0-4,9: Suspens.
5,0-6,9: Aprovat.
7,0-8,9: Notable.
9,0-10: Excel·lent.

 • Promoció de la cooperació europea per garantir la qualitat de l'ensenyament superior, amb criteris i metodologies comparables.
 • Promoció de la mobilitat dels estudiants, professors i personal d'administració i serveis de les universitats i altres institucions de l'ensenyament superior.
 • Promoció de les dimensions europees necessàries en educació superior, particularment dirigides al desenvolupament curricular, cooperació entre institucions, esquemes de mobilitat i plans d'estudi, integració de la formació i investigació.
 • Foment de l'aprenentatge al llarg de la vida i l'aprenentatge basat en competències que permeti avançar als estudiants un cop finalitzin els estudis.