Orientació Laboral

Proves de selecció laboral

Les proves de selecció són el conjunt de proves que s'administren als candidats durant un procés de selecció. Poden tenir una durada d'entre una i cinc hores i poden ser: d'aptituds, personalitat, proves professionals o dinàmiques de grup.

Per superar-les amb èxit és important que llegeixis amb atenció les instruccions de cada prova, estiguis concentrat i responguis segons el teu propi criteri.

A continuació pots trobar informació dels diferents tipus de proves i recomanacions per superar-les amb èxit.

Proves professionals

Les proves professionals són exercicis que avaluen els coneixements necessaris per desenvolupar una activitat concreta. Avaluen la competència i la destresa en una activitat determinada. Poden demanar-te que facis un informe, projecte o recerca, reparar o muntar un aparell o buscar solució a un problema concret.

Proves d'aptituds intel·lectuals

Els tests d'aptituds intel·lectuals avaluen les capacitats intel·lectuals bàsiques per a la realització de tasques concretes relacionades amb el lloc de treball.

Les proves psicotècniques que s'utilitzen per avaluar aquestes aptituds són qüestionaris amb respostes tancades, que tenen un límit de temps durant el qual s'ha de resoldre el màxim nombre de problemes plantejats en la prova. El tipus de test i del nivell utilitzat depèn del càrrec i de l'empresa que ofereix la feina.

Tipus de proves d'aptituds:
 
Raonament abstracte Capacitat per extreure conclusions a partir d'unes dades concretes, utilitzant la lògica deductiva.
Aptitud verbal Capacitat per comprendre i expressar-se oralment o per escrit; utilització correcta de l'idioma, fluïdesa verbal, bon nivell de vocabulari,...
Aptitud numèrica Capacitat per comprendre i treballar amb operacions numèriques.
Aptitud espacial Habilitat per diferenciar formes, volums, distàncies, posicions a l'espai, i per representar mentalment figures i objectes en dues o tres dimensions.
Aptitud manipulativa Habilitat per realitzar tot tipus de treball en el qual s'utilitzin les mans i en el qual es requereixi destresa i precisió de moviments.
Atenció - concentració Capacitat per estar atent, concentrat mentre es realitza una tasca repetitiva i monòtona.

Recomanacions

 • Llegeix atentament i compren perfectament les instruccions, seguint les normes dictades per l'examinador. No has de tenir por a preguntar el que no entens.
 • Mantén el nivell de concentració alt. Una certa tensió millorarà el rendiment, a mesura que avança la prova, també anirà augmentant la confiança. Has de centrar-te en el test i oblidar-te de la resta de persones.
 • Llegeix amb atenció els enunciats complets, sense oblidar-te de cap alternativa de resposta fixant-te especialment en les paraules clau.
 • L'objectiu és arribar al final de la prova, però no a qualsevol preu. No perdis el temps però pensa les respostes. Si és possible pots deixar les preguntes més difícils per al final. No facis més del que és estrictament necessari.
 • Hi ha preguntes evidents, utilitza el sentit comú, de vegades les respostes més senzilles són les correctes.
 • Cuida el teu comportament. Mostra't col·laborador, treballador i responsable. Són qualitats importants, pensa que estàs en una situació "simulada de treball".
 

Proves de personalitat

En funció de les exigències del lloc de treball, la teva personalitat serà més o menys determinant en la selecció. No obstant això, hi ha aspectes generals de la personalitat que es valoren en qualsevol lloc de treball com l'adaptació social, la capacitat d'iniciativa, l'adaptació a les normes o el nivell de maduresa i responsabilitat. Hi ha diferents proves que poden avaluar la personalitat:

Tipus de proves de personalitat:
 
Qüestionari de personalitat És un llistat de preguntes tancades amb poques opcions de resposta (2 o 3). La informació que s'obté s'estructura en un perfil de trets diferencials de personalitat (estabilitat emocional, introversió/extroversió, independència, autoritarisme, etc.)
Recomanacions: Segueix les instruccions, sigues sincer en les respostes, no donis respostes molt extremes i treballa eficaçment sense deixar preguntes per respondre.
Tests projectius Són instruments de resposta oberta que impliquen una identificació personal amb la pregunta o problema a resoldre, "projectant" la pròpia personalitat en la resposta.
Recomanacions: En general les respostes poc corrents o exagerades es poden interpretar com a conductes excèntriques o poc adaptades.
Estudis grafològics És una modalitat de test projectiu molt utilitzat. Es basa en l'estudi de l'escriptura del candidat/a en la redacció de la carta de presentació o algun altre document presentat en el procés selectiu.
Recomanacions: Mantén la pàgina ordenada, amb els marges regulars, amb línies horitzontals o moderadament ascendents, l'escriptura ha de ser llegible i incloure la signatura professional.

Dinàmiques de grup

Aquesta tipologia de prova de selecció ha agafat gran importància en els últims anys a causa de la gran quantitat, validesa i utilitat de la informació que es pot extreure dels candidats.

Les dinàmiques de grup són tècniques de discussió verbal amb l'objectiu de debatre sobre un tema o resoldre un problema de forma grupal, en un període limitat de temps, generalment entre 45 minuts o 1 hora. El volum del grup pot variar en funció dels objectius que es persegueixin, però generalment oscil·la entre cinc i deu candidats.

L'objectiu principal d'aquestes dinàmiques no és trobar la solució a la situació presentada, sinó observar i avaluar les habilitats i actituds que desenvolupen els candidats al llarg de l'exercici, és a dir, la personalitat, el treball en equip i la capacitat de lideratge, que poden ser difícils de mesurar en una entrevista de selecció comú.
 
Aspectes que s'observen en les dinàmiques de grup Posada en pràctica de les competències Capacitat de comunicació.
Capacitat de treball en equip.
Capacitat de resolució de problemes.
Capacitat de persuasió.
Control emocional.
Iniciativa.
Habilitats socials.
Altres aspectes observables A més, mitjançant les intervencions és possible analitzar el to de veu que ha estat utilitzat durant tota la dinàmica, ja que amb la tonalitat utilitzada es pot veure la manera en què es vol transmetre el missatge (tranquil·litat, agitació, entusiasme ...), i d'altra banda, el llenguatge no verbal, que implica un altre tipus d'expressió i comunicació entre els candidats, i que té a veure amb la postura corporal també.

Es tracta d'un pas més en el procés de selecció i que complementa a qualsevol altra pràctica de selecció que es realitzi en un mateix procés, com per exemple, distingir i aprofundir més en el CV presentat.

Hi ha diverses dinàmiques que es poden proposar per conèixer millor els candidats i avaluar de manera més directa algunes de les seves competències. Algunes d'elles són:
 
Tipologia de dinàmiques de grup Exercicis de presentació. Cada membre ha presentar-se davant del grup i explicar algun aspecte que vulgui destacar del seu currículum vitae.

Debat, taula rodona o fòrum. Es planteja un tema i el grup ha de discutir per arribar a una conclusió.

Panell. El tema a presentar s'estructura per parts entre els candidats. Al final de la presentació l'entrevistador fa preguntes per generar debat, que culmina amb un resum per part de cada candidat.

Brainstorming o pluja d'idees. El seu objectiu principal és desenvolupar i exercitar la imaginació creadora. Es deixa actuar al grup amb total informalitat i llibertat perquè aquest expressi tot el que se li acudeixi al voltant d'una temàtica exposada per l'entrevistador. A partir de les propostes es proposa la valoració de cadascuna d'elles, la seva eficiència, possibilitat pràctica i possibles resultats obtinguts.

Algunes recomanacions per afrontar una dinàmica de grup són:
 
 • Estigues atent i compren la tasca que es demana per a la dinàmica de grup, demanant aclariments en el cas que sigui necessari.
 • Participa de forma activa i contribuir en tot el que estigui en mans d'un mateix en relació a l'objectiu grupal.
 • Escolta atentament el que els altres candidats presenten i argumenten, acceptant i criticant de manera assertiva les seves aportacions.
 • Respecta els torns dels participants. La diplomàcia és una cosa que es valora molt positivament.
 • Fes argumentacions amb bases sòlides i fonamentades.
 • Integra les aportacions dels altres candidats en el teu discurs.
 • Mostra claredat i concisió en les intervencions.
 • Tingues control del temps i ritme de la dinàmica, proposant, en cas necessari, noves propostes o accions.
Alguns processos de selecció poden ser llargs i pot ser que hagis de fer diferents proves. Segueix de prop i prepara bé, tant les proves, com l'entrevista de feina.

Recorda que la formació continua és imprescindible per a qualsevol professional, si necessites millorar les teves competències tècniques i transversals pots començar per buscar els cursos que t'ajudaran a fer-ho.

Segueix navegant per la nostra secció de com buscar feina per trobar totes les fases d'aquest procés.