Anglès B1-A (Nivell intermig)

1066 Persones estan visitant aquest curs
Preu 200 €
Sol·licita informació
Grup Pitagora
Anglès B1-A (Nivell intermig)
Sol·licita informació
Curs
On-line
60 hores
Preu 200 €

Descripció

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengues (MCERL).

Temari


A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics
1. Vocabulari
2. Formació de paraules
3. Significat

A.2 Continguts gramaticals
En aquest nivell es revisen i amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors. A continuació es destaquen alguns aspectes nous.
1. Oració
2. Noms i adjectius
3. Determinants
4. Pronoms
5. Verbs
6. Adverbis i locucions adverbials
7. Enllaços
a. Conjuncions i locucions conjuntives
b. Preposicions

A.3 Continguts ortogràfics

1. Sistematització de l'ús de les lletres majúscules (noms propis, països, assignatures, noms d'accidents geogràfics, títols de llibres, capçaleres de periòdics, en començar l'estil directe). Revisió i ampliació.

2. Ortografia cuidada del vocabulari d'ús. Reduplicació de consonants finals. Les vocals i, i finals quan les paraules afegeixen sufixos. Consolidació.

3. Puntuació: punt i seguit, punt i aparti, coma, dos punts, punt i coma, punt interrogatiu, punt exclamatiu. Revisió i consolidació.

4. Signes auxiliars: cometes, parèntesis, apòstrof. Revisió i consolidació.

A.4 Continguts fonètics i fonològics

1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triftongs que presenten major dificultat.

2. Insistència en els processos propis de la llengua que presenten major dificultat: pronunciació dels plurals, del genitiu ‘s, de la 3ª persona del present simple i del passat simple/participi de passat dels verbs regulars; "consonant clusters" (crisps, the guest's…, asks, walked, watched). La r al final de paraula. El so /?/en síl·labes àtones i en formes àtones d'articles, pronoms, preposicions, conjuncions i verbs auxiliars i modals.

3. Vocals i consonants mudes (dumb, island, castle).

4. Accent i tonicitat dels elements de l'oració pel seu significat. Accent emfàtic (Who bought this? - I did). Revisió i consolidació.

5. Entonació (ascendent, descendent, mixtes) per a les funcions comunicatives treballades en els diferents tipus d'oracions. Entonació de "tag questions". Revisió i consolidació.

6. Accent d'intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques en formes simples i en compostos (window-shopping). Canvi de l'accent d'intensitat en nom i verb (a record, to record).

7. Ritme: reconeixement i producció de síl·labes tòniques i àtones; regularitat rítmica de les primeres. Enllaços. Revisió i ampliació.

8. Correspondència entre fonemes i lletres/signes. Reconeixement de la representació gràfica en el diccionari. Insistència en les grafies que presenten major dificultat (-ough: although, cough, enough; -augh: laugh, taught; ei: receive, leisure; ie: scientist). Paraules properes formalment que solen produir dificultat. Homòfons i homògrafs freqüents.


B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

B.1. Continguts sociolingüístics i socioculturals

En aquest nivell s'aprofundeix en el reconeixement i la comprensió de la diferència cultural, afermant així una consciència intercultural fonamentada en la consideració de les similituds i diferències entre la cultura de la llengua d'estudi i la pròpia. A aquest efecte, els continguts socioculturals s'aniran adquirint gradualment, integrats en el desenvolupament de les activitats comunicatives.


C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

C.1 Continguts funcionals
1. Funcions o actes de parla assertius
2. Funcions o actes de parla compromisivos
3. Funcions o actes de parla directius
4. Funcions o actes de parla fàctics i solidaris
5. Funcions o actes de parla expressius

C.2 Continguts discursius
1. COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu
2. TIPOLOGIA TEXTUAL: textos receptius / productius escrits i orals .
3. COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.
 

Destinataris

Treballadors en règim general i autònoms. 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès.

Durada

Inici: 02-03-2017 Finalització: 20-06-2017 Dates d'impartició: - MARÇ: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 - ABRIL: 4, 6, 18, 20, 25, 27 - MAIG: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 - JUNY: 1, 6, 8, 13, 15, 20

Objectius

- Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com a escrita.

- Poder intervenir entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
 

Titulació obtinguda

Certificat oficial del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Professorat

Eva Pérez.

Lloc on s'imparteix el curs

Aula Grup Pitagora Carrer Balmes, 152 4-3, 08008-Barcelona

Horari

Horari: dimarts i dijous, de 17h a 19h.
Anglès B1-A (Nivell intermig)
Grup Pitagora
Campus i seus: Grup Pitagora
Grup Pitagora
Balmes, 152, 4-3 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X