Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (UOC)

137 Persones han demanat informació
1103 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge t'especialitza en la identificació i la intervenció de les dificultats i els trastorns de l'aprenentatge, del llenguatge i del desenvolupament en un context educatiu. Amb una visió molt centrada en lactivitat professional, podràs incorporar les aportacions més rellevants de làmbit científic per afavorir leducació inclusiva i potenciar les capacitats dun alumnat divers.

Temari

Assignatures obligatòries:
Itinerari professionalitzador - Crèdits
• Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge 5
• Processos afectius, motivacionals i socials a l'aprenentatge escolar 5
• Bases normatives, organitzatives i curriculars d"atenció a la diversitat 5
• Pràcticum professionalitzador 9
• TFM professionalitzador 6
Assignatures obligatòries:
Itinerari investigació - Crèdits

• Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge 5
• Processos afectius, motivacionals i socials a l'aprenentatge escolar 5
• Bases normatives, organitzatives i curriculars d"atenció a la diversitat 5
• Pràcticum de recerca 9
• TFM de recerca 6
Assignatures optatives - Crèdits
• Dificultats daprenentatge dels continguts curriculars 5
• Trastorns d'aprenentatge de la lectura 5
• Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura 5
• Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques 5
• Adquisició i avaluació del llenguatge 5
• Trastorns de la parla i de la veu 5
• Trastorns del llenguatge oral 5
• Discapacitat sensorial i motriu 5
• Discapacitat i superdotació intel·lectual i trastorns de l"espectre autista 5
• Dèficits datenció i trastorns de conducta 5
• Dissenys i mètodes en investigació 5

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, l'estudiantat ha de tenir alguna de les titulacions que es detallen a continuació:
Diplomatura de Magisteri, grau de Mestre d'Educació Infantil/Primària o grau d'Educació Infantil/Primària
Diplomatura o grau de Logopèdia
Diplomatura o grau dEducació Social
Diplomatura o grau de Treball Social
Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional
Llicenciatura o Màster en Psicopedagogia
Llicenciatura o grau de Psicologia
Llicenciatura o grau de Pedagogia
Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Titulacions no espanyoles afins que la Comissió d'Admissió del màster universitari consideri
Altres titulacions universitàries...
Criteris d'admissió
Només seran admesos al màster universitari els estudiants procedents de les titulacions següents de l'àmbit educatiu:
Diplomatura o grau en Magisteri, Educació Infantil o Educació Primària
Llicenciatura o grau de Psicologia
Llicenciatura de Psicopedagogia
Llicenciatura o grau de Pedagogia o titulacions afins
Els estudiants d"aquestes titulacions hauran de cursar 11 crèdits ECTS de complements formatius.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a l'A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
Es recomana un nivell de competència dusuari en lús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de Dificultats de l´Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la UOC ofereix un quadre d´assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d´acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

• Obtenir coneixements avançats sobre els aspectes fonamentals del desenvolupament i l'aprenentatge, així com de les aptituds i el rendiment escolar dels nens i les nenes
• Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament de les diferents patologies d'aprenentatge i trastorns del llenguatge
• Adquirir la capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens i les nenes que presenten dificultats en el llenguatge i l'aprenentatge
• Desenvolupar la capacitat per analitzar i detectar les peculiaritats de l"entorn social dels alumnes que presenten dificultats
• Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els alumnes que presenten dificultats
• Obtenir la formació necessària per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d"intervenció i pautes d"actuació ajustades a les necessitats específiques de suport educatiu dels nens i nenes amb dificultats d"aprenentatge i trastorns del llenguatge
• Adquirir la capacitat per orientar en el procés educatiu tant els alumnes com els pares, mares o tutors, familiars i altres professionals
• Desenvolupar i consolidar la capacitat per treballar en equips multidisciplinaris d"atenció a la diversitat
• Desenvolupar capacitats de responsabilitat, així com la presa de decisions.
• Adquirir la capacitat per transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
• Consolidar i augmentar l'habilitat per treballar en xarxa i en un món digital

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

El màster amplia i especialitza la formació que els estudiants han adquirit a la seva titulació de grau (que és la que habilita per a l'exercici professional). El màster s'adreça fonamentalment a professionals afins a la valoració i la intervenció de les dificultats i els trastorns de l'aprenentatge, del llenguatge i del desenvolupament i que tenen els perfils següents: Mestres d'educació especial. Mestres. Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs o orientadors. Logopedes. Educadors socials. Treballadors socials. Terapeutes ocupacionals.

Promocions

Fracciona fàcil!
Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X