Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!
Fem un pas ferm cap a l'escola inclusiva: forma't per atendre l'alumnat amb dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge
!
 • Estudi de totes les patologies a l'aprenentatge actuals
 • Enfocament especial a TDAH, autisme i dislèxia
 • Docents amb experiència reconeguda
Un dels grans reptes de l'educació inclusiva és atendre de manera adequada tots els alumnes, per potenciar-ne al màxim les capacitats i, en definitiva, garantir-ne l'aprenentatge. En conseqüència, l'atenció a la diversitat funcional requereix professionals experts molt ben formats i amb coneixements actualitzats.
En aquest context, el màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge en línia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix una formació especialitzada en la identificació i la intervenció de les diferents tipologies de trastorns del llenguatge i d'aprenentatge en l'àmbit educatiu.
Aquest programa incorpora les aportacions més rellevants de l'àmbit científic i també les més innovadores, amb una visió molt centrada en l'activitat professional. El pla d'estudis aborda tots els trastorns actuals i la manera de detectar-los al més aviat possible. A més, aprofundeix en aquelles patologies que tenen un diagnòstic difícil, com el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), l'autisme o la dislèxia.
Competències:
Competències específiques
Capacitat per a comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
Capacitat per a utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, de motivació i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a identificar-los, analitzar-los i valorar-los i per a elaborar criteris d'intervenció educativa que optimin aquests processos.
Capacitat per a seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos que té el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició de les dificultats d'aprenentatge i les alteracions que se'n deriven.
Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.
Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats d'aprenentatge primàries.
Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge i les alteracions que se'n deriven.
Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten trastorns del llenguatge primaris.
Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb trastorns del llenguatge primaris.
Capacitat per a identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
Capacitat per a identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.
Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 
Competències transversals
Aplicació de les TIC d'una manera ajustada per a la intervenció educativa en les dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
Capacitat d'expresar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat  i fluïdesa i amb un alt grau d'autonomia.
Capacitat de llegir amb fluïdesa texos acadèmcis i professionals en una llengua estrangera per a entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut a altres.
 
Competències generals
Capacitat per a analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes de caràcter  educatiu des d'una òptica multidisciplinària.
Capacitat per a prendre decisions ajustades al marc normatiu i als coneixements acadèmcis i professionals respecte a la intervenció edcuativa d'infants amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Requisits de matrícula:
Per a cursar Pràcticum cal haver superat 20 crèdits, 15 dels quals han de ser de les assignatures obligatòries.
Per a cursar Treball final de màster cal haver superat o estar cursant l'assignatura de Pràcticum. Es recomana cursar l'assignatura el darrer semestre del màster.
Per a cursar Trastorns del llenguatge oral es recomana haver cursat abans l'assignatura Adquisició i avaluació del llenguatge.
Documentació
En cas de complir els requisits acadèmics, consulteu la informació i la documentació que heu de lliurar, segons el lloc on hàgiu fet els estudis:
 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol
 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea
 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE
Convalidacions
El programa del màster inclou la convalidació de crèdits, tant per assignatures cursades en altres titulacions com per l'acreditació d'experiència laboral i professional.
Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

El programa del màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge consta de 60 crèdits ECTS. L'estudiant té la possibilitat de cursar dues especialitats:
 • Especialitat de Dificultats i trastorns de l'aprenentatge
 • Especialitat de Trastorns del llenguatge i de la parla
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, han de cursar complements de formació els estudiants que provinguin de les titulacions recomanades següents:
 • Diplomatura o grau de Logopèdia
 • Diplomatura o grau d'Educació Social
 • Diplomatura o grau de Treball Social
 • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Processos i contextos educatius (5 crèdits ECTS)
 • Psicologia del desenvolupament (6 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per a obtenir el títol.

Destinataris

Critetis d'admissió:
Només seran admesos en el màster universitari els estudiants amb el perfil d'ingrés recomanat. No obstant això, hauran de cursar 11 crèdits ECTS de complements formatius els estudiants que provinguin de les titulacions recomanades següents:
 • Diplomatura o grau de Logopèdia
 • Diplomatura o grau d'Educació Social
 • Diplomatura o grau de Treball Social
 • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional
El màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge de la UOC ofereix una formació especialitzada fonamental per als professionals de l'educació de l'àmbit escolar, però també és molt interessant per a professionals de l'àmbit de la intervenció clínica.
En concret, aquest màster s'adreça als perfils següents:
 • Professionals de l'àmbit educatiu formal, com mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica o en audició i llenguatge, que treballen en centres d'educació primària ordinaris, centres específics d'educació especial o equips multidisciplinaris.
 • Professionals de l'àmbit educatiu, com pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs, que generalment duen a terme la seva feina en equips psicopedagògics.
 • Professionals afins, com logopedes, terapeutes ocupacionals, educadors socials i treballadors socials que treballin amb nens amb dificultats d'aprenentatge o trastorns del llenguatge.

Requisits

Requisits acadèmics
Per a cursar el màster l'estudiant ha de tenir alguna de les titulacions que es detallen a continuació:
 • Diplomatura de Magisteri, grau de Mestre d'Educació Infantil / Primària o grau d'Educació Infantil / Primària
 • Llicenciatura de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Pedagogia
 • Diplomatura o grau de Logopèdia
 • Diplomatura o grau d'Educació Social
 • Diplomatura o grau de Treball Social
 • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional
 • Titulacions no espanyoles afins que la Comissió d'Admissió del màster universitari consideri
Per a accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.
Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Metodologia

El màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge té un enfocament molt pràctic, que permet aplicar els coneixements adquirits a situacions i casos reals.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023. Matricula't!

Objectius

 • Obtenir coneixements avançats sobre els aspectes fonamentals del desenvolupament i l'aprenentatge, com també de les aptituds i el rendiment escolar dels nens i les nenes.
 • Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament de les diferents patologies d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Adquirir la capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens i les nenes que presenten dificultats.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i detectar les peculiaritats de l'entorn social dels alumnes que presenten dificultats.
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els alumnes que presenten dificultats.
 • Obtenir la formació necessària per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció i pautes d'actuació ajustades a les necessitats educatives dels nens i les nenes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Adquirir la capacitat per a orientar en el procés educatiu tant als alumnes com als pares o tutors, familiars i altres professionals.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.
 • Adquirir la capacitat per a transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Ofereix una formació especialitzada i complementària de la titulació de grau per a les persones que treballen o volen treballar com a: Mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica i mestres d'educació especial especialistes en audició i llenguatge en centres ordinaris o centres d'educació especial, així com en serveis educatius que atenen col·legis públics i privats. Mestres en acadèmies de reforç i de reeducació. Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs o orientadors en equips multiprofessionals, serveis educatius o departaments d'orientació d'instituts d'educació secundària. Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs en gabinets públics o privats. Logopedes en serveis educatius, hospitals o gabinets públics o privats. Educadors socials en institucions dedicades a l'atenció de persones amb dificultats de l'aprenentatge i / o trastorns del llenguatge, com a unitats d'escolarització compartida, hospitals, centres sociosanitaris, centres ocupacionals i de treball, etc.

Promocions

Pago fraccionado en cuotas.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Direcció d'estudis: Dra. Teresa Guasch Pascual. Direcció de el programa: Dr. Llorenç Andreu Barrachina.
Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X