Cos administratiu de la Generalitat de Catalunya

Oposicions
Presencial | On-line | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

Modalitat: Semi-presencial a Granollers.

Aconsegueix una plaça en el cos administratiu en les properes convocatòries que ofereix la Generalitat de Catalunya. Si alguna vegada has pensat a treballar per a l'Administració Pública ara és el moment. Les funcions que desenvoluparàs són: atenció telefònica, redacció de documents administratius, arxiu i registre, entre altres funcions.

GARANTIES

• Preparació des de la teva casa i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.
• Textos revisats i actualitzats
• Assistència personal, ja sigui per correu, fax o telèfon, durant tot el període que durin els estudis, resolent tots els dubtes que puguin sorgir durant els mateixos.
• Cada unitat didàctica disposa d'acte-avaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.
• Actualització davant qualsevol canvi que pogués produir-se durant el període de formació.
• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotécnicos.
• Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.
• Preparació de l'entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.
• Informació a l'alumne de les convocatòries mitjançant diversos mitjans.

Temari

ÍNDEX DE TEMES

- Dret constitucional (5 temes).
- Dret administratiu (9 temes).
- Gestió de recursos humans (5 temes).
- Gestió economicofinancera (7 temes).
- Organització del treball (5 temes).

Destinataris

REQUISITS DE L'ALUMNE

* Ser ciutadà espanyol o Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea.
* Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
* Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de batchillero tècnic.
* Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
* No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecto de convocatòria.
* Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit.

Cos administratiu de la Generalitat de Catalunya
TRIA FORMACIO
Campus i seus: TRIA FORMACIO
TRIA FORMACIO
C/ Indústria, 47 baixos 08402 Granollers (Barcelona)
Cursos més populars
X