Curs Professionalitzador de Comptabilitat (UOC)

Curs
On-line
180 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
Estudiar comptabilitat en línia t'introduirà en el coneixement de la ciència que permet captar en profunditat la realitat econòmica d'una empresa.
Per al desenvolupament normal de qualsevol activitat empresarial, tant a curt com a llarg termini, és imprescindible comptar amb la valoració quantitativa i qualitativa que proporciona el departament de comptabilitat. D'altra banda, aquest recurs resulta necessari per a complir amb les obligacions fiscals legalment establertes.

Temari

Programa del curs de Comptabilitat
 • Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
 • Instrumentació comptable
 • El mesurament i la valoració comptable
 • El finançament i la inversió permanents
 • L'actiu i el passiu corrent
 • El resultat periòdic: ingressos i despeses
 • El cicle comptable
 • Introducció al PGC 2007. Marc conceptual i comptes anuals
 • Actiu no corrent
 • Actiu corrent
 • Patrimoni net, ingressos i despeses
 • Passiu
 • Matemàtica financera aplicada a la comptabilitat
 • Conceptes fonamentals i imposició directa
 • Imposició indirecta i tràmits fiscals

Competències per a les quals et prepara el curs

Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla general de comptabilitat. Dominar i aplicar els procediments del registre d'operacions del tràfic mercantil i dels instruments financers. Registrar adequadament les fonts de finançament de l'empresa. Comptabilitzar de forma adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l'empresa. Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla general de comptabilitat. Confeccionar els comptes anuals segons el Pla general de comptabilitat. Gestionar els tributs d'una empresa mitjançant els diferents procediments tributaris. Calcular els principals impostos directes i indirectes. Emplenar les principals declaracions informatives que han de presentar-se davant l'Administració tributària.

Metodologia

Model formatiu de la UOC: Centrat en l'aprenentatge, la flexibilitat, l'accessibilitat i la col·laboració. Formació superior a la teva mesura: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis. Diploma d'extensió universitària: Amb la garantia d'UOC X.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Data d'inicio: 23 de febrer 2024.

Objectius

El curs en línia de Comptabilitat capacita a la persona titulada en formació superior per a exercir la gestió comptable i fiscal tant en el departament d'administració de qualsevol tipus d'empresa pública o privada com en assessories comptables i fiscals.
Serà capaç de realitzar la gestió comptable i els principals tràmits fiscals d'una empresa, així com d'avaluar i interpretar la realitat econòmica de l'empresa.

Titulació obtinguda

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua en Comptabilitat. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Borsa de treball

Borsa de Treball de la UOC: Ofertes de treball, informació pràctica, assessorament i molts avantatges més.

Tipus d'avaluació

40% Proves avaluació continua 33% Activitats dirigides 17% Treball individual 10% Treball final
Curs Professionalitzador de Comptabilitat (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X