Curs Professionalitzador de Comptabilitat (UOC)

1065 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Curs Professionalitzador de Comptabilitat (UOC)
Sol·licita informació
Curs
On-line
8 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
Estudiar comptabilitat en línia t'introduirà al coneixement de la ciència que permet captar en profunditat la realitat econòmica d'una empresa.
Per al desenvolupament normal de qualsevol activitat empresarial, tant a curt com a llarg termini, cal comptar amb la valoració quantitativa i qualitativa que proporciona el departament de comptabilitat. D'altra banda, aquest recurs és necessari per complir les obligacions fiscals legalment establertes.

Temari

Comptabilitat bàsica
L'assignatura Comptabilitat bàsica del curs en línia de Comptabilitat desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable, els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per finalitzar amb l'exposició del cicle comptable.
• Patrimoni de la unitat econòmica
• Com s'instrumenta el procés comptable
• La mesura i la valoració comptables
• El finançament i la inversió permanent
• L'actiu i el passiu circulants
• El resultat de l'empresa
• El cicle comptable
Comptabilitat avançada
L'assignatura Comptabilitat avançada del curs en línia de Comptabilitat centra la seva activitat al voltant del Pla General de Comptabilitat (PGC), instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, ajustant així la comptabilitat a la legislació vigent ia les directives del dret comunitari europeu. Es tracten els set grans grups del PGC:
• Grup 1: Finançament bàsic
• Grup 2: Immobilitzat
• Grup 3: Existències
• Grup 4: Creditors i deutors per operacions
• Grup 5: Comptes financers
• Grup 6: Compres i despeses
• Grup 7: Vendes i ingressos
Fiscalitat bàsica
L´assignatura proporciona una visió general sobre els aspectes bàsics de la fiscalitat de l'empresa. Analitza la Llei General Tributària, on s'estableixen els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, així com les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable , etc.). D'aquesta manera, permet introduir els conceptes imprescindibles sobre els diferents tipus d'imposicions directes (impost sobre societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre el patrimoni, etc.), imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats) i diferents tràmits fiscals.
Aquest curs de comptabilitat avançada descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.
 

Destinataris

Perfil professional
El curs en línia de Comptabilitat capacita la persona titulada en formació superior per exercir la gestió comptable i fiscal tant al departament d'administració de qualsevol tipus d'empresa pública o privada com en assessories comptables i fiscals. Serà capaç de realitzar la gestió comptable i els tràmits fiscals principals d'una empresa, així com d'avaluar i interpretar la realitat econòmica de l'empresa.
Competències del curs de Comptabilitat
  • Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla general de comptabilitat.
  • Dominar i aplicar els procediments del registre doperacions del trànsit mercantil i dels instruments financers.
  • Registrar adequadament les fonts de finançament de lempresa.
  • Comptabilitzar de manera adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l'empresa.
  • Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla general de comptabilitat.
  • Confeccionar els comptes anuals segons el Pla general de comptabilitat.
  • Gestionar els tributs duna empresa mitjançant els diferents procediments tributaris.
  • Calculeu els principals impostos directes i indirectes.
  • Emplenar les declaracions informatives principals que cal presentar davant l'Administració tributària.

Requisits

Per cursar un Curs Professional no cal tenir una titulació oficial. Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua en Comptabilitat. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data d'inicio: 28 de febrer 2024.

Objectius

El curs en línia de Comptabilitat capacita a la persona titulada en formació superior per a exercir la gestió comptable i fiscal tant en el departament d'administració de qualsevol tipus d'empresa pública o privada com en assessories comptables i fiscals.
Serà capaç de realitzar la gestió comptable i els principals tràmits fiscals d'una empresa, així com d'avaluar i interpretar la realitat econòmica de l'empresa.

Titulació obtinguda

Superant aquest Curs Professionalitzador obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.
Curs Professionalitzador de Comptabilitat (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X