Desenvolupament d?aplicacions web

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Estos estudios preparan programadores especializados en aplicaciones web, y no se trata de un ciclo orientado al diseño visual. Este ciclo es fundamenta al 100% en herramientas de software libre y utilita Java como lenguage de programación principal.

La convalidació de les parts comunes dels diferents cicles de grau superior de la família d'informàtica, una vegada completat un d'ells, permet cursar l'altre cicle amb tan sols un any més. D'aquesta forma els dos cicles es poden cursar en un total de tres cursos.

Temari

Sistemes informàtics - Primer
Bases de dades - Primer
Programació - Primer i segon
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació - Primer
Entorns de desenvolupament - Segon
Desenvolupament web en entorn client - Segon
Desenvolupament web en entorn servidor - Segon
Desplegament d'aplicacions web - Segon
Disseny d'interfícies web - Segon
Formació i orientació laboral - Primer
Empresa i iniciativa emprenedora - Primer
Projecte de desenvolupament d'aplicacions web - Segon
Formació en centres de treball - Segon

Competències per a les quals et prepara el curs

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts

Requisits

Amb titulació
La superació del Batxillerat Haver superat un mòdul professional 3 experimental Títol d?FP-2 o equivalent També podrà accedir-hi l?alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior. Sense titulació
Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l?apartat anterior, tinguin més de 19 anys o bé els compleixin durant l?any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu. La prova d?accés té una part comuna i una part específica, d?acord amb el cicle formatiu. Les persones que acreditin, com a mínim, un any d?experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, quedaran exemptes de la part específica de la prova d?accés. Els alumnes que superin qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Mitjà poden cursar els ensenyaments que els permeten accedir als Cicles Formatius de Grau Superior. Els alumnes que superin qualsevo

Durada

Formació en el centre educatiu: 1.683 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 317 hores.

Titulació obtinguda

Tècnic Superior Desenvolupament d?aplicacions web

Pràctiques

Si

Horari

1er Curs: Matins; 2on Curs: Tarde
Desenvolupament d?aplicacions web
IES Escola del Treball
Campus i seus: IES Escola del Treball
IES Escola del Treball
Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X