Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

La professió de desenvolupador web (designada amb diferents termes, com programador web, especialista front-end, especialista back-end o full stack developer) ha esdevingut clau per a qualsevol organització.

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web forma professionals especialistes en aquest àmbit, capaços de donar resposta a la creixent demanda de professionals en desenvolupament i programació web.

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web pretén cobrir la creixent demanda professional de desenvolupadors web especialitzats en front-end, amb coneixements profunds de marcatge i maquetació, domini de les eines que s'utilitzen en entorns de producció i coneixements de back-end.

Tenint en compte tant els perfils d'accés com les necessitats del mercat, el màster en línia de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web té un caire eminentment pràctic i hi preval el desenvolupament des del punt de vista del client per sobre del desenvolupament des del costat del servidor.

El pla d'estudis del màster està estructurat en tres grans àmbits: fonaments de disseny web i maquetació (HTML i CSS i disseny d'interfícies), desenvolupament web (programació en JavaScript, desenvolupament front-end i desenvolupament back-end) i eines per al disseny i el desenvolupament.

Tot i això, els estudiants que no tenen coneixements previs de programació han de cursar dues assignatures inicials per tal d'aprendre a programar amb JavaScript.

Els professors del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web tenen més de deu anys d'experiència en docència en línia, estan especialitzats en desenvolupament web i compten amb una àmplia trajectòria professional en aquest àmbit.

Pel que fa al treball de fi de màster, cal que l'estudiant realitzi un projecte web que després podrà incorporar al seu portafolis professional amb l'objectiu de mostrar els coneixements adquirits en el programa. Aquest treball permet a l'estudiant familiaritzar-se amb la realitat del desenvolupament d'aplicacions web complexes i sofisticades.

Un cop finalitzat el màster, l'estudiant serà capaç de desenvolupar per si sol projectes web d'envergadura mitjana, així com integrar-se de manera efectiva en equips multidisciplinaris dedicats a dur a terme grans projectes.

A la revista Mosaic i el blog Informática++, podeu seguir l'actualitat professional d'aquest sector des de la visió del nostre professorat i de totes les persones que hi vulguin participar.

Competències:

Les competències que adquireixen els estudiants del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web són les següents:

 • Seleccionar i implementar solucions tecnològiques de manera efectiva i eficient tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

 • Dissenyar i implementar les interfícies i els esquemes d'interacció de les aplicacions i llocs web tenint en compte la diversitat de contextos i dispositius d'accés.

 • Utilitzar de manera adequada els llenguatges de programació i les millors eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació de llocs i aplicacions web en funció de les necessitats del projecte.

 • Construir llocs web usables i accessibles des de qualsevol tipus de dispositiu utilitzant les millors solucions ofertes pels llenguatges de marcatge.

 • Aplicar de la manera més adequada els patrons d'arquitectura de programari més convenients per a cada problema.

 • Seleccionar i utilitzar de manera efectiva els frameworks més adequats per al desenvolupament d'aplicacions tant en el costat del navegador com en el del servidor.

 • Treballar eficaçment en entorns professionals en què s'utilitzin metodologies de desenvolupament àgils.

 • Adaptar-se a les tecnologies web i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.Veure més

Temari del curs

El pla d'estudis del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web té una càrrega lectiva de seixanta crèdits, distribuïts en vuit assignatures de caràcter obligatori i un treball final de màster.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS:
Assignatures obligatòries 48
Treball de fi de màste 12

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits:
 • HTML i CSS 6
 • Disseny d'interfícies interactives 6
 • Programació en JavaScript per a programadors 6
 • Desenvolupament front-end amb frameworks JavaScript 6
 • Desenvolupament back-end amb PHP 6
 • Desenvolupament front-end avançat 6
 • Eines HTML i CSS I 6
 • Eines HTML i CSS II 6
 • Treball de fi de màster 12

Aquesta planificació dels estudis és un model per a l'estudiant que vulgui fer el màster en dos anys. No obstant això, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar i pot ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. El màster també es pot cursar en un any si l'estudiant es dedica a temps complet als estudis.
Veure més

Destinataris

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web està dissenyat especialment per a professionals de la informàtica, les telecomunicacions, la multimèdia o altres àmbits relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions que vulguin especialitzar-se en el desenvolupament d'aplicacions web.

Els estudiants procedents d1altres especialitats poden accedir al màster, però hauran de cursar complements de formació per a adquirir les bases necessàries en programació.

Requisits

Requisits d'accés:

Per a fer un postgrau propi no és necessari tenir una titulació oficial universitària.

Els estudiants que acrediteu una titulació universitària oficial reconeguda rebreu, segons el curs superat, un diploma de màster/diploma de postgrau.

Els estudiants que no acrediteu una titulació universitària oficial reconeguda rebreu un diploma d'extensió universitària.

Els estudiants que supereu una especialització (certificat d'especialització) rebreu, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització.Per a cursar el màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Grau, llicenciatura, enginyeria, diplomatura o enginyeria tècnica d'Informàtica.

 • Grau, enginyeria o enginyeria tècnica de Telecomunicació.

 • Grau de Multimèdia.

 • Altres enginyeries i graus relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions que tractin competències de desenvolupament de programari.


Els estudiants que procedeixin d'altres titulacions universitàries han de cursar complements de formació.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.
En la majoria d'assignatures s'utilitzen recursos d'aprenentatge en llengua anglesa, de manera que es recomana un nivell de competència lectora en aquesta llengua equivalent al nivell B2.

Durada

Data d'inici: 19 de setembre 2018.

Objetius

L'objectiu del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web és la formació de professionals capaços de dur a terme les funcions de desenvolupador web dins d'una empresa o organització o com a autònoms.

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web està dissenyat especialment per a professionals de la informàtica, les telecomunicacions, la multimèdia o altres àmbits relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions que vulguin especialitzar-se en el desenvolupament d'aplicacions web.

Els estudiants procedents d'altres especialitats poden accedir al màster, però hauran de cursar complements de formació per a adquirir les bases necessàries en programació.

Perspectives laborals

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web permet assolir el perfil professional de programador web, ja sigui dins d'una empresa o organització o com a autònom. Aquest perfil pot ocupar llocs de treball com els següents:

Especialista o programador front-end.
Full stack developer.
Programador HTML5.
Programador back-end.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Últims dies de matrícula.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web (UOC)

Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web (UOC)