Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Forma't com a desenvolupador web amb el màster oficial online més pràctic i complet
 • Formem desenvolupadors web especialitzats en front-end
 • Professió amb gran demanda laboral
 • Continguts aplicats i orientats al món laboral
La professió de desenvolupador web (designada amb diferents termes, com programador web, especialista front-end, especialista back-end o full stack developer) ha esdevingut clau per a qualsevol organització.
El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web forma professionals especialistes en aquest àmbit, capaços de donar resposta a la creixent demanda de professionals en desenvolupament i programació web.
El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web pretén cobrir la creixent demanda professional de desenvolupadors web especialitzats en front-end, amb coneixements profunds de marcatge i maquetació, domini de les eines que s'utilitzen en entorns de producció i coneixements de back-end.
Tenint en compte tant els perfils d'accés com les necessitats del mercat, el màster en línia de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web té un caire eminentment pràctic i hi preval el desenvolupament des del punt de vista del client per sobre del desenvolupament des del costat del servidor.
El pla d'estudis del màster està estructurat en tres grans àmbits: fonaments de disseny web i maquetació (HTML i CSS i disseny d'interfícies), desenvolupament web (programació en JavaScript, desenvolupament front-end i desenvolupament back-end) i eines per al disseny i el desenvolupament.
Tot i això, els estudiants que no tenen coneixements previs de programació han de cursar dues assignatures inicials per tal d'aprendre a programar amb JavaScript.
Els professors del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web tenen més de deu anys d'experiència en docència en línia, estan especialitzats en desenvolupament web i compten amb una àmplia trajectòria professional en aquest àmbit.
Pel que fa al treball de fi de màster, cal que l'estudiant realitzi un projecte web que després podrà incorporar al seu portafolis professional amb l'objectiu de mostrar els coneixements adquirits en el programa. Aquest treball permet a l'estudiant familiaritzar-se amb la realitat del desenvolupament d'aplicacions web complexes i sofisticades.
Un cop finalitzat el màster, l'estudiant serà capaç de desenvolupar per si sol projectes web d'envergadura mitjana, així com integrar-se de manera efectiva en equips multidisciplinaris dedicats a dur a terme grans projectes.
A la revista Mosaic i el blog Informática++, podeu seguir l'actualitat professional d'aquest sector des de la visió del nostre professorat i de totes les persones que hi vulguin participar.
Competències:
Les competències que adquireixen els estudiants del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web són les següents:
 • Seleccionar i implementar solucions tecnològiques de manera efectiva i eficient tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Dissenyar i implementar les interfícies i els esquemes d'interacció de les aplicacions i llocs web tenint en compte la diversitat de contextos i dispositius d'accés.
 • Utilitzar de manera adequada els llenguatges de programació i les millors eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació de llocs i aplicacions web en funció de les necessitats del projecte.
 • Construir llocs web usables i accessibles des de qualsevol tipus de dispositiu utilitzant les millors solucions ofertes pels llenguatges de marcatge.
 • Aplicar de la manera més adequada els patrons d'arquitectura de programari més convenients per a cada problema.
 • Seleccionar i utilitzar de manera efectiva els frameworks més adequats per al desenvolupament d'aplicacions tant en el costat del navegador com en el del servidor.
 • Treballar eficaçment en entorns professionals en què s'utilitzin metodologies de desenvolupament àgils.
 • Adaptar-se a les tecnologies web i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

El pla d'estudis del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web té una càrrega lectiva de seixanta crèdits, distribuïts en vuit assignatures de caràcter obligatori i un treball final de màster.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS:
Assignatures obligatòries 48
Treball de fi de màste 12

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits:
 • HTML i CSS 6
 • Disseny d'interfícies interactives 6
 • Programació en JavaScript per a programadors 6
 • Desenvolupament front-end amb frameworks JavaScript 6
 • Desenvolupament back-end amb PHP 6
 • Desenvolupament front-end avançat 6
 • Eines HTML i CSS I 6
 • Eines HTML i CSS II 6
 • Treball de fi de màster 12

Aquesta planificació dels estudis és un model per a l'estudiant que vulgui fer el màster en dos anys. No obstant això, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar i pot ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. El màster també es pot cursar en un any si l'estudiant es dedica a temps complet als estudis.

Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants sense perfil d'ingrés recomanat han de cursar 8 crèdits ECTS de complements formatius.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Introducció a la programació en JavaScript I (4 crèdits ECTS)
 • Introducció a la programació en JavaScript II (4 crèdits ECTS)

Destinataris

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web està dissenyat especialment per a professionals de la informàtica, les telecomunicacions, la multimèdia o altres àmbits relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions que vulguin especialitzar-se en el desenvolupament d'aplicacions web.
Els estudiants procedents d1altres especialitats poden accedir al màster, però hauran de cursar complements de formació per a adquirir les bases necessàries en programació.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants amb perfil d'ingrés recomanat.
Els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions han de cursar 8 crèdits ECTS de complements formatius.
Perfil d'ingrés recomanat
Per a cursar el màster és recomanable haver fet algun dels estudis següents:
 • Grau, llicenciatura, enginyeria, diplomatura o enginyeria tècnica d'Informàtica
 • Grau, enginyeria o enginyeria tècnica de Telecomunicació
 • Grau de Multimèdia
 • Altres graus relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions que tractin competències de desenvolupament de programari
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà. En la majoria d'assignatures s'utilitzen recursos d'aprenentatge en llengua anglesa, de manera que es recomana un nivell de competència lectora ha de ser nivell B2.

Durada

Propera convocatòria: 23 de febrer 2024.

Objectius

L'objectiu del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web és la formació de professionals capaços de dur a terme les funcions de desenvolupador web dins d'una empresa o organització o com a autònoms.
El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web està dissenyat especialment per a professionals de la informàtica, les telecomunicacions, la multimèdia o altres àmbits relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions que vulguin especialitzar-se en el desenvolupament d'aplicacions web.
Els estudiants procedents d'altres especialitats poden accedir al màster, però hauran de cursar complements de formació per a adquirir les bases necessàries en programació.

Perspectives laborals

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web permet assolir el perfil professional de programador web, ja sigui dins d'una empresa o organització o com a autònom. Aquest perfil pot ocupar llocs de treball com els següents: Especialista o programador front-end. Full stack developer. Programador HTML5. Programador back-end.

Promocions

Pago fraccionado en cuotas.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Professorat

Director dels estudis: Daniel Riera Terrén. Doctor Enginyer en Informàtica. La seva recerca se centra en el desenvolupament d'algoritmes híbrids (combinant IA, OR i CP) per a la resolució de problemes combinatoris i en el disseny de gamificació. La seva docència es desenvolupa dins d'assignatures de l'àmbit de la informàtica teòrica, desenvolupament web i bioinformàtica. Director de el programa: César Córcoles Briongos. Llicenciat en Matemàtiques. Professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, coordina assignatures de l'àmbit dels estàndards web i de el desenvolupament web. Forma part del grup de recerca TEKING (Technology Enhanced Knowledge and Interaction).
Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X