Diploma d'especialització d'aprenentatge de la lectura i de les seves dificultats

59 Persones han demanat informació
1055 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.330 €
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'especialització d'aprenentatge de la lectura i de les seves dificultats
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Preu 3.330 €

Descripció

10% descompte!
El Diploma d'Especialització d'Aprenentatge de la Lectura i les seves Dificultats té com a objectiu la formació per millorar l'aprenentatge de la lectura dels infants, així com la intervenció en els que tenen dificultats.
El Diploma d'Especialització d'Aprenentatge de la Lectura i les seves Dificultats se centra a oferir una formació especialitzada sobre la lectura i les dificultats que presenten els infants a l'aprenentatge. Les assignatures analitzen els fonaments neurològics i cognitius de laprenentatge i la lectura, i els processos densenyament i aprenentatge escolar per optimitzar els aprenentatges dels nens. D'altra banda, s'estudien els factors que determinen les dificultats de la lectura i es treballa la descripció, la identificació i la intervenció dels trastorns de l'aprenentatge més freqüents a l'escola (dislèxia, disgrafia, disortografia i discalcúlia).

Temari

El Diploma d Especialització d Aprenentatge de la lectura i les seves dificultats consta d una càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS repartits en 6 assignatures obligatòries.
Aquest programa es cursa en dos semestres (1 any):
Semestre 1:
Trastorns d'aprenentatge de la lectura (5 crèdits ECTS)

La lectura: Models del processament lector. Bases neurològiques de la lectura. Ladquisició de la lectura. Mètodes per a lensenyament de la lectura.
La dislèxia: Factors que determinen els trastorns daprenentatge de la lectura. Bases biològiques de la dislèxia. Classificació i subtipus de dislèxia. Comorbiditats.
Les dificultats de comprensió lectora. Criteris diagnòstics i sistemes de classificació. L'avaluació i la identificació dels problemes de la lectura.
Recursos i estratègies per a la intervenció educativa. Intervenció adreçada al nen amb dislèxia. Intervenció adreçada a l'aula. Intervenció adreçada a la família.
Anàlisi de casos de trastorns daprenentatge de la lectura.
Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i les matemàtiques (5 crèdits ECTS)
Les dificultats de laprenentatge de lescriptura i de les matemàtiques.
Factors que determinen els trastorns daprenentatge de lescriptura. Bases neurobiològiques de l'escriptura. Disgrafia i disortografia.
Factors que determinen els trastorns daprenentatge de les matemàtiques. Bases neurològiques de la discalcúlia.
Comorbilitats
Recursos i estratègies per a la intervenció educativa. Anàlisi de casos de trastorns daprenentatge de lescriptura i les matemàtiques.
Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura (5 crèdits ECTS)
Lestructura del llenguatge: Components del llenguatge. Fonètica i fonologia. Lèxic. Semàntica. Morfologia. Sintaxi. Pragmàtica.
Lensenyament i laprenentatge de la lectura.
Conceptes bàsics de la lectura.
Processos cognitius que afecten la lectura. Atenció. Memòria. Velocitat de processament.
Factors ambientals, culturals i socials que afecten l'alfabetització.
Models de processament lector.
Mètodes per a lensenyament de la lectura.
Semestre 2:
Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge (5 crèdits ECTS)

Bases cognitives de laprenentatge i la memòria.
Bases neuroanatòmiques de laprenentatge i la memòria.
Bases cognitives del llenguatge.
Bases neuroanatòmiques del llenguatge.
Processos afectius, motivacionals i socials (5 crèdits ECTS)
La resposta educativa a la diversitat a lescola inclusiva i els processos de construcció de significat i datribució de sentit.
Factors motivacionals, afectius i relacionals implicats en laprenentatge escolar.
Factors relacionals que intervenen en laprenentatge escolar: la interacció professor-alumne i la influència educativa.
Factors relacionals que intervenen en laprenentatge escolar: laprenentatge cooperatiu com a estratègia datenció a la diversitat.
Adquisició i avaluació del llenguatge (5 crèdits ECTS)
Perspectives teòriques sobre ladquisició del llenguatge.
L´etapa prelingüística. Bases socials, perceptives i cognitives del desenvolupament del llenguatge i la comunicació.
Desenvolupament de la producció fonològica: el període prelingüístic. Adquisició fonològica al període lingüístic: fonologia de les primeres paraules i expansió fonològica.
Desenvolupament lèxic i semàntic. Comprensió i producció de les primeres paraules.
Desenvolupament de la morfologia i la sintaxi. Fases en el desenvolupament morfosintàctic.
Les primeres combinacions de paraules: la parla telegràfica.
Cap a l'estructura sintàctica: expansions a partir de les primeres combinacions.
Les modalitats oracionals: el desenvolupament de la negació i la interrogació. Combinació d'oracions: les oracions compostes.
Els desenvolupaments posteriors: més enllà de les habilitats lingüístiques bàsiques. El desenvolupament del discurs.
Avaluació i diagnòstic del llenguatge oral. Els procediments davaluació en llenguatge oral.
?

Competències per a les quals et prepara el curs

Identificar i valorar les diferències individuals de nens amb dificultats en laprenentatge de la lectura Comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge, i la relació amb les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge Utilitzar els coneixements sobre els processos afectius, de motivació i socials que incideixen en el procés daprenentatge escolar de lalumnat amb dificultats daprenentatge i trastorns del llenguatge, per identificar-los, analitzar-los i valorar-los, i elaborar criteris dintervenció educativa Seleccionar els diferents procediments i recursos del sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge Identificar els factors que incideixen en laparició de les dificultats daprenentatge de la lectura i les alteracions derivades Identificar i valorar les diferències individuals dels nens Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes dintervenció

Destinataris

Perfils:
Els perfils més adequats per fer aquest curs són els següents:
 • Diplomatura de Magisteri o grau de Mestre en Educació Infantil / Primària
 • Llicenciatura de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Pedagogia
 • Diplomatura o grau de Logopèdia
A qui s'adreça:
Aquest programa s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com ara mestres de primària a centres d'ensenyament primari i centres específics d'educació especial, o equips multiprofessionals de suport a l'educació especial. A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment fan el treball en equips psicopedagògics o departaments d'orientació.
Sortides professionals:
Aquest programa s'adreça fonamentalment a professionals de l'educació i la psicologia, així com a altres professionals afins a la valoració i la intervenció de les dificultats de l'aprenentatge de la lectura. Des d'aquesta perspectiva, els llocs de treball per als quals s'especialitza el curs són els següents:
 • Mestres deducació especial especialistes en pedagogia terapèutica i mestres deducació especial especialistes en audició i llenguatge en centres ordinaris o centres deducació especial, així com en serveis educatius que atenen col·legis públics i privats.
 • Mestres en acadèmies de reforç i de reeducació.
 • Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs o orientadors en equips multiprofessionals, serveis educatius o departaments dorientació dinstitut deducació secundària.
 • Psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs a gabinets públics o privats.
 • Logopedes en serveis educatius, hospitals o gabinets públics o privats.
 • Educadors socials en institucions dedicades a l'atenció de persones amb dificultats d'aprenentatge, com ara unitats d'escolarització compartida, hospitals de dia, centres d'educació especial, etc.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen de titulació universitària prèvia per accedir (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Experiència laboral o professional requerida
Tenir 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial d'experiència laboral i/o professional als àmbits:
 • Educació
 • Educació social
 • Treball social
 • Teràpia ocupacional
 • Psicologia
 • Logopèdia
 • Pedagogia
 • Psicopedagogia
 • Tenir experiència amb atenció a la infància durant 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquest programa és oferir una formació especialitzada en la identificació de les dificultats de l'aprenentatge i la intervenció educativa. Per aconseguir-ho, se centra fonamentalment en els elements següents:
 • Conèixer les bases neuroanatòmiques i cognitives de laprenentatge i del llenguatge.
 • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de laprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per ajustar latenció educativa en els nens amb dificultats de lectura.
 • Comprendre, analitzar i/o intervenir en alguns dels processos psicològics implicats en els processos densenyament i aprenentatge de la lectura amb lobjectiu dajustar latenció educativa, facilitant i promovent els processos daprenentatge i de desenvolupament dels alumnes.
 • Conéixer i seleccionar les diferents estratègies, procediments i recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els casos de dificultats de lectura.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes dintervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats de lectura.
 • Oferir una formació per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen dificultats de lectura.
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adients per a la intervenció psicoeducativa en els casos de dificultats de lectura.
 • Proporcionar una formació per poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes dintervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats de lectura.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de Formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de Màster de Formació Permanent, el Diploma d'Especialització o el Diploma d'Expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

Fracciona fàcil
Diploma d'especialització d'aprenentatge de la lectura i de les seves dificultats
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X