Diploma d'Especialització de Cultura Contemporània (UOC)

1014 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Cultura Contemporània (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El postgrau de Cultura contemporània és una proposta formativa avançada que se centra a la cultura universal del segle XX.
Des d'un enfocament interdisciplinari intenta explicar el paper de la cultura com a representació del món contemporani, i alhora l'explica com a creadora de valors i significats simbòlics que són decisius en la construcció d'aquest món.
L'enfocament del postgrau combina els enfocaments de les diferents anàlisis culturals amb la història cultural i les modernes aproximacions de les ciències socials a aquests fenòmens, i presta especial atenció a les relacions de la cultura amb les relacions de poder globals, els mecanismes del mercat i els processos de construcció de la identitat, característics del segle XX.
Alhora, presta atenció a les relacions, sovint ambigües, entre modernitat i tradició, espai i cultura, així com al pluralisme característic del nostre temps.
L'estudiant, mitjançant l'anàlisi de pràctiques i processos culturals i les condicions sociohistòriques de la producció, adquireix una mirada crítica i profunda sobre la cultura contemporània.

Temari

El Postgrau de Cultura contemporània s'endinsa en les dinàmiques i el paper de la cultura contemporània en la configuració de la societat contemporània.
1r semestre

Teoria social i cultura contemporània (5 crèdits ECTS) 
L'assignatura aspira a donar una visió panoràmica general dels principals debats en la teoria social i cultural contemporània. Es planteja a partir d'un temari general que té com a objectiu englobar els fonaments contemporanis de la teoria social i cultural, combinant l'aproximació teòrica -el coneixement dels pensadors i teories contemporànies- amb l'acostament a debats contemporanis concrets sobre qüestions rellevants per a la matèria. [més informació]
Cultura i poder (5 crèdits ECTS) 
L'assignatura es proposa realitzar un recorregut per les reflexions i debats existents sobre les diferents formes i estratègies amb les quals el poder intervé en el desenvolupament, l'expressió i l'evolució de la cultura: des de l'estudi de les formes institucionalitzades de legitimació del poder existents en el món contemporani o els conflictes que planteja la diversitat cultural i les respostes que s'han apuntat, a l'anàlisi de les polítiques de construcció del coneixement i la cultura, els mecanismes de representació de l'alteritat o les crítiques i aportacions realitzades pels teòrics subalterns. [més informació]
Cultura i identitat (5 crèdits ECTS) 
L'assignatura indaga en la transformació de la identitat individual i col·lectiva des de l'adveniment de la modernitat, i molt especialment en els girs que ha patit la identitat en les darreres dècades. Resseguirem aquestes transformacions a través de fenòmens com ara l'emergència de l'individualisme expressiu, la nova sensibilitat religiosa, o el sentiment de pertinència nacional. Ens detindrem, molt especialment, en el paper dels diferents artefactes culturals en la construcció, recreació, legitimació o problematització d'aquestes transformacions identitàries. [més informació]
2n semestre
Cultura i subjectivitat (5 crèdits ECTS)

La matèria estudia com diverses formes de producció cultural representen i són part activa dels processos de construcció de la subjectivitat. Es posa èmfasi especial en l'anàlisi entre el fet social i el fet psíquic i es reflexiona sobre els problemes epistemològics i ètics que planteja la construcció del subjecte, la relació del jo amb el seu entorn i la seva capacitat d'autoreflexió, la relació entre el subjecte i la materialitat social i cultural, el desig, la regulació dels plaers i la transgressió, la relació entre subjectivitat i estètica. Es posa especial atenció a qüestions de gènere i sexualitat.
Cultura i mercat (5 crèdits ECTS) 
L'assignatura proposa una articulació historicocrítica entre cultura i mercat, un recorregut que servirà per entendre el canvi en la societat i la cultura contemporànies. Aquest camí ens portarà a parlar de producció cultural, de mercat i cultura de consum, d'art i de cultura popular, de moda i de com tot això construeix la nostra subjectivitat, amb atenció a les "formes de vida" i les jerarquies socials. [més informació]
Filosofia contemporània (5 crèdits ECTS)
El filòsof, en la seva definició més fonamental, és aquell que cerca el coneixement vertader. La filosofia, així, també és la història de la veritat. En la recerca del coneixement verdader, el segle XX ha suposat importants girs. Preguntar-nos pel sentit, per la naturalesa de la raó (el Logos) o per la relació del pensament amb el llenguatge, o per la naturalesa de la ment, no són novetats filosòfiques, però els pensadors i pensadores del s. XX han capgirat la tradició de maneres insospitades.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. Aplicar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. Capacitat d'analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa. Adquirir una expressió escrita per a la vida acadèmica i professional. Actuar de manera honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els valors propis, respectant la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals...

Destinataris

Perfils:
 • Graduats, llicenciats o diplomats en qualsevol branca de les ciències humanes o socials, així com persones amb interès i formació bàsica en temes culturals.
 • Professionals del món de les institucions culturals que vulguin aprofundir els seus coneixements.
 • Llicenciats o graduats en  Història, Sociologia, Antropologia i en Ciències Socials en general, que vulguin adquirir una formació específica de caràcter més transversal abans d'iniciar estudis més avançats que els puguin portar a adquirir competències en recerca.
 • Persones que per raons personals sentin fascinació pel món de la cultura i que, disposant de coneixements bàsics, vulguin adquirir un coneixement més aprofundit de l'art contemporani.
 • Professionals del món de la comunicació que vulguin aprofundir en la seva formació.
 • Professors d'art d'ensenyament obligatori i secundari.
 • Programadors de centres culturals públics i privats.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per la via d'accés d'experiència laboral cal acreditar 2 anys d'experiència en àmbits afins a la temàtica del programa, prèvia valoració positiva de la direcció del programa que establirà la possibilitat de realització de complements de formació en el cas que sigui necessari. Els àmbits afins al programa són la gestió cultural i institucions culturals, la documentació i creació de continguts al sector cultural, turístic o de l'oci, la crítica literària i de les arts, la comunicació i les arts escèniques, visuals i plàstiques.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inicio: 15 de octubre 2024.

Objectius

 • Conèixer el paper de la cultura i les seves dinàmiques en la configuració de la societat contemporània.
 • Entendre els debats teòrics sobre el fet cultural de les darreres dècades del segle XX i les seves implicacions des de la perspectiva de les ciències socials.
 • Comprendre les relacions entre cultura i identitat.
 • Entendre la mercantilització del fenomen cultural en les societats capitalistes avançades.
 • Entendre la relació entre pràctiques culturals i relacions de poder.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Institucions culturals. Mitjans de comunicació. Educació. Indústries de creació de continguts.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització de Cultura Contemporània (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X