Diploma d´Especialització de Dificultats i Trastorns de l´Aprenentatge

1025 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d´Especialització de Dificultats i Trastorns de l´Aprenentatge
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El Diploma d'Especialització de Dificultats i trastorns de l'aprenentatge és una especialització del Màster Universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Tratorns del Llenguatge i se centra a oferir una formació especialitzada sobre les dificultats de l'aprenentatge més freqüents a l'edat escolar i la seva intervenció psicoeducativa.
Al mòdul bàsic, les assignatures analitzen els fonaments neurològics i cognitius de l'aprenentatge, mostren tots els recursos i estratègies de què disposa el sistema educatiu per atendre les dificultats de l'aprenentatge i s'analitzen els processos d'ensenyament i aprenentatge escolar per optimitzar els aprenentatges dels nens.
Les assignatures de l'especialitat es concentren a analitzar els factors que poden dificultar els aprenentatges de quatre àrees curriculars (matemàtiques, llengua, ciències naturals i ciències socials) i en la descripció, identificació i intervenció dels trastorns de l'aprenentatge més freqüents a l'escola ( dislèxia, diagrafies, disortografia i discalcúlia).

Temari

El Diploma d Especialització de Dificultats i trastorns de l aprenentatge consta d una càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS repartits en 6 assignatures obligatòries.
Aquest programa es cursa en dos semestres (1 any):
Semestre 1:
Bases d'atenció a la diversitat (5 crèdits ECTS)
 • Conceptes generals: dificultats daprenentatge, educació especial, atenció a la diversitat.
 • Marc legal per atendre la diversitat.
 • Recursos per atendre la diversitat: centres ordinaris, especials; serveis externs.
 • Professorat: tipus i funcions, modalitats dintervenció i treball en equip per atendre la diversitat.
 • Alumnat amb dificultats daprenentatge.
 • La pràctica de latenció a la diversitat: organització i currículum, mesures ordinàries i específiques per a les necessitats específiques de suport educatiu.
Processos afectius, motivacionals i socials (5 crèdits ECTS)
 • La resposta educativa a la diversitat a lescola inclusiva i els processos de construcció de significat i datribució de sentit.
 • Factors motivacionals, afectius i relacionals implicats en laprenentatge escolar.
 • Factors relacionals que intervenen en laprenentatge escolar: la interacció professor-alumne i la influència educativa.
 • Factors relacionals que intervenen en laprenentatge escolar: laprenentatge cooperatiu com a estratègia datenció a la diversitat.
Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge (5 crèdits ECTS)
Bases cognitives de laprenentatge i la memòria.
Bases neuroanatòmiques de laprenentatge i la memòria.
Bases cognitives del llenguatge.
Bases neuroanatòmiques del llenguatge.
Semestre 2:
Dificultats daprenentatge dels continguts curriculars (5 crèdits ECTS)
 • Les dificultats en laprenentatge escolar dels continguts curriculars.
 • Les dificultats en lensenyament i laprenentatge dels continguts curriculars de matemàtiques, llengües, ciències naturals i ciències socials.
 • Identificació de tipus de dificultats daprenentatge en cada àrea curricular.
 • Intervenció educativa en la prevenció i la resolució de les dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques, la llengua, els continguts científics i les ciències socials, com a continguts curriculars.
Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques (5 crèdits ECTS)
 • Les dificultats de laprenentatge de lescriptura i de les matemàtiques.
 • Factors que determinen els trastorns daprenentatge de lescriptura. Bases neurobiològiques de l'escriptura. Disgrafia i disortografia.
 • Factors que determinen els trastorns daprenentatge de les matemàtiques. Bases neurològiques de la discalcúlia.
 • Comorbilitats
 • Recursos i estratègies per a la intervenció educativa. Anàlisi de casos de trastorns daprenentatge de lescriptura i les matemàtiques.
Trastorns d'aprenentatge de la lectura (5 crèdits ECTS)
 • La lectura: Models del processament lector. Bases neurològiques de la lectura. Ladquisició de la lectura. Mètodes per a lensenyament de la lectura.
 • La dislèxia: Factors que determinen els trastorns daprenentatge de la lectura. Bases biològiques de la dislèxia. Classificació i subtipus de dislèxia. Comorbiditats.
 • Les dificultats de comprensió lectora. Criteris diagnòstics i sistemes de classificació. L'avaluació i la identificació dels problemes de la lectura.
 • Recursos i estratègies per a la intervenció educativa. Intervenció adreçada al nen amb dislèxia. Intervenció adreçada a l'aula. Intervenció adreçada a la família.
 • Anàlisi de casos de trastorns daprenentatge de la lectura.

Competències per a les quals et prepara el curs

Algunes de les competències específiques són: CE1. Capacitat per comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de laprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats daprenentatge i els trastorns del llenguatge. CE2. Capacitat per utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, motivacionals i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a la identificació, l'anàlisi i la valoració i per a l'elaboració de criteris d'intervenció educativa que optimitzin aquests processos. CE3.Capacitat per seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos de què disposa el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge. CE4. Capacitat per identificar els factors que incideixen en l'aparició de les dificultats d'aprenentatge i les alteracions que se'n deriven.

Destinataris

El Diploma d'Especialització s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Concretament, la formació que s'ofereix s'adreça a mestres que es volen especialitzar en dificultats de l'aprenentatge. Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com a mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica a centres d'ensenyament primari ordinaris i centres específics d'educació especial, o en equips multiprofessionals, com les unitats de suport a la educació especial (UAEE), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV), etc.
A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment fan el treball en equips psicopedagògics (equips d'atenció primària, EAP; CREDA) o departaments d'orientació. A aquests professionals el postgrau els proporciona uns coneixements molt adequats per poder guiar, orientar i assessorar els professionals que interactuen directament amb els alumnes amb dificultats daprenentatge.
Finalment, el màster també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats d'aprenentatge i la intervenció per solucionar-les (educadors socials, treballadors socials, logopedes, terapeutes ocupacionals, etc.). Els professionals d"aquests perfils intervenen directament o indirectament en situacions amb infants que tenen dificultats, tant en l"àmbit del sistema educatiu formal com en el de l"entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen de titulació universitària prèvia per accedir (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Experiència laboral o professional requerida
Tenir 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial d'experiència laboral i/o professional als àmbits:
 • Educació
 • Educació social
 • Treball social
 • Teràpia ocupacional
 • Psicologia
 • Logopèdia
 • Pedagogia
 • Psicopedagogia
 • Tenir experiència amb atenció a la infància durant 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

L'objectiu fonamental del Diploma d'Especialització és oferir una formació especialitzada en la identificació de les dificultats de l'aprenentatge i la intervenció educativa. Per aconseguir-ho, se centra fonamentalment en els elements següents:
 • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de laprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per ajustar latenció educativa als nens amb dificultats daprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Oferir una formació per identificar i valorar les diferències individuals dels infants que tenen dificultats daprenentatge.
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adients per a la intervenció psicoeducativa en els casos de dificultats daprenentatge.
 • Proporcionar una formació per poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes dintervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats daprenentatge.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de Formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de Màster de Formació Permanent, el Diploma d'Especialització o el Diploma d'Expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d´Especialització de Dificultats i Trastorns de l´Aprenentatge
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X