Diploma d'Especialització de Trastorns del Desenvolupament

1024 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Trastorns del Desenvolupament
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El Diploma de postgrau de Trastorns del Desenvolupament pertany a l'itinerari del Màster Universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Se centra a oferir una formació especialitzada sobre els trastorns del desenvolupament més freqüents i la seva intervenció escolar.
Al mòdul bàsic, les assignatures analitzen els fonaments neurològics i cognitius del llenguatge, es mostren tots els recursos i estratègies amb què compta el sistema educatiu per atendre els trastorns de la parla i del llenguatge i s'analitzen els processos d'ensenyament i aprenentatge escolar per optimitzar els aprenentatges dels nens.
Les assignatures de l'especialitat es concentren a descriure els diferents trastorns del desenvolupament, proporcionar les eines i estratègies per a la identificació i la intervenció dels trastorns del desenvolupament.

Temari

El postgrau de Trastorns del desenvolupament consta d"una càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS repartits en 6 assignatures obligatòries, de 5 crèdits ECTS cadascuna.
Aquest postgrau es cursa en dos semestres (1 any):
Semestre 1:
Bases d'atenció a la diversitat (5 crèdits ECTS)
 • Conceptes generals: dificultats daprenentatge, educació especial, atenció a la diversitat.
 • Marc legal per atendre la diversitat.
 • Recursos per atendre la diversitat: centres ordinaris, especials; serveis externs.
 • Professorat: tipus i funcions, modalitats dintervenció i treball en equip per atendre la diversitat.
 • Alumnat amb dificultats daprenentatge.
 • La pràctica de latenció a la diversitat: organització i currículum, mesures ordinàries i específiques per a les necessitats específiques de suport educatiu.
Processos afectius, motivacionals i socials (5 crèdits ECTS)
 • La resposta educativa a la diversitat a lescola inclusiva i els processos de construcció de significat i datribució de sentit.
 • Factors motivacionals, afectius i relacionals implicats en laprenentatge escolar.
 • Factors relacionals que intervenen en laprenentatge escolar: la interacció professor-alumne i la influència educativa.
 • Factors relacionals que intervenen en laprenentatge escolar: laprenentatge cooperatiu com a estratègia datenció a la diversitat.
Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge (5 crèdits ECTS)
 • Bases cognitives de laprenentatge i la memòria.
 • Bases neuroanatòmiques de laprenentatge i la memòria.
 • Bases cognitives del llenguatge.
 • Bases neuroanatòmiques del llenguatge.
Semestre 2:
Dèficits d'atenció i trastorns de conducta (5 crèdits ECTS)
 • Dificultats de regulació del comportament. La conducta problemàtica.
 • Dèficits i trastorns de latenció. Definició i caracterització bàsica.
 • Comorbiditats.
 • Bases biològiques dels dèficits datenció. Factors que determinen els trastorns de latenció. Factors neurobiològics i genètics.
 • Intervenció educativa. Orientacions generals i propostes didàctiques concretes.
Discapacitat i sobredotació intel·lectual i TEA (5 crèdits ECTS)
 • La discapacitat intel·lectual. Classificació, terminologia i semàntica. Factors que determinen la discapacitat intel·lectual. Identificació i intervenció a les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Els trastorns de l?espectre autista. Aspectes teòrics. Eixos dintervenció. Neurodiversitats: L'autisme i l'auge del pluralisme neurològic.
 • La sobredotació. Altes capacitats intel·lectuals. Com afavorir laprenentatge i la motivació.
 • Models i teories dintervenció educativa. Orientacions i pautes educatives.
Discapacitat sensorial i motriu (5 crèdits ECTS)
 • El sistema visual: Factors que determinen la discapacitat visual.
 • Intervenció amb els alumnes amb discapacitat visual: Recursos personals (interns i externs al centre). Recursos materials, ajuts tècnics.
 • Necessitats especials dels alumnes amb discapacitat visual a les diferents àrees del currículum ordinari.
 • L'audició: factors que determinen la discapacitat auditiva. Detecció i diagnòstic.
 • Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. Laprenentatge i el desenvolupament cognitiu. Desenvolupament personal i social.
 • Intervenció des del context: família i centre educatiu.
 • Discapacitat motriu: Factors que determinen la discapacitat motriu.
 • Identificació i valoració de les necessitats educatives dels infants amb discapacitat motriu.
 • Intervenció a l'alumnat amb discapacitat motriu. Recursos i estratègies educatives. Àmbits i modalitats dintervenció.

Destinataris

A qui s'adreça
 • El Diploma de Postgrau s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Concretament, la formació que s'ofereix s'adreça a mestres que es volen especialitzar en trastorns del desenvolupament. Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com a mestres d'educació especial especialistes en audició i llenguatge en centres d'ensenyament primari ordinaris i centres específics d'educació especial, o en equips multiprofessionals, com ara les unitats de suport a l'educació especial (USEE), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV), etc.
 • A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment fan el treball en equips psicopedagògics (equips d'atenció primària, EAP; CREDA) o departaments d'orientació. A aquests professionals el postgrau els proporciona uns coneixements molt adequats per poder guiar, orientar i assessorar els professionals que intervenen directament als alumnes amb dificultats d'aprenentatge.
 • Finalment, el Diploma també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats d'aprenentatge i la intervenció per solucionar-les (logopedes, terapeutes ocupacionals, educadors socials, treballadors socials, etc.). Els professionals d"aquests perfils intervenen directament o indirectament en infants que tenen dificultats, tant en l"àmbit del sistema educatiu formal com en l"entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.

Requisits

Requisits
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de lexperiència professional en làmbit.
Coneixements previs
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

L'objectiu fonamental és oferir una formació especialitzada en la identificació de les dificultats de l'aprenentatge i la intervenció educativa. Per aconseguir-ho, se centra fonamentalment en els elements següents:
 • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de laprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per ajustar latenció educativa als nens amb trastorns del desenvolupament.
 • Oferir una formació per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen trastorns del desenvolupament.
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adients per a la intervenció psicoeducativa en els casos de trastorns del desenvolupament.
 • Proporcionar una formació per poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes dintervenció ajustades a les necessitats educatives
Competències específiques
 • Capacitat per comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de laprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats daprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, motivacionals i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a la identificació, l'anàlisi i la valoració i per a l'elaboració de criteris d'intervenció educativa que optimitzin aquests processos.
 • Capacitat per seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos de què disposa el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent. ​

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització de Trastorns del Desenvolupament
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X