Diploma d'Especialització de Trastorns de la Parla i del Llenguatge

1120 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Trastorns de la Parla i del Llenguatge
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El postgrau de Trastorns de parla i llenguatge pertany a l'itinerari del Màster Universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Se centra a oferir una formació especialitzada sobre els trastorns de la parla i del llenguatge més freqüents a l'edat escolar i la seva intervenció.
Al mòdul bàsic, les assignatures analitzen els fonaments neurològics i cognitius del llenguatge, es mostren tots els recursos i estratègies de què disposa el sistema educatiu per atendre els trastorns de la parla i del llenguatge i s'analitzen els processos d'ensenyament i aprenentatge escolar per optimitzar els aprenentatges dels nens.
Les assignatures de l'especialitat es concentren a mostrar el procés d'avaluació típica del llenguatge, proporcionar les eines i estratègies per avaluar el llenguatge oral i oferir la descripció, identificació i intervenció dels trastorns de la parla i del llenguatge (dislàlia, disglòssia, disfèmia) , retard del llenguatge, TEL, etc.).

Temari

El postgrau de Trastorns de la parla i del llenguatge consta d'una càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS repartits en 6 assignatures obligatòries, de 5 crèdits ECTS cadascuna.
Aquest postgrau es cursa en dos semestres (1 any):
Semestre 1:
Bases d'atenció a la diversitat (5 crèdits ECTS)
 • Conceptes generals: dificultats daprenentatge, educació especial, atenció a la diversitat.
 • Marc legal per atendre la diversitat.
 • Recursos per atendre la diversitat: centres ordinaris, especials; serveis externs.
 • Professorat: tipus i funcions, modalitats dintervenció i treball en equip per atendre la diversitat.
 • Alumnat amb dificultats daprenentatge.
 • La pràctica de latenció a la diversitat: organització i currículum, mesures ordinàries i específiques per a les necessitats específiques de suport educatiu.
Processos afectius, motivacionals i socials (5 crèdits ECTS)
 • La resposta educativa a la diversitat a lescola inclusiva i els processos de construcció de significat i datribució de sentit.
 • Factors motivacionals, afectius i relacionals implicats en laprenentatge escolar.
 • Factors relacionals que intervenen en laprenentatge escolar: la interacció professor-alumne i la influència educativa.
 • Factors relacionals que intervenen en laprenentatge escolar: laprenentatge cooperatiu com a estratègia datenció a la diversitat.
Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge (5 crèdits ECTS)
 • Bases cognitives de laprenentatge i la memòria.
 • Bases neuroanatòmiques de laprenentatge i la memòria.
 • Bases cognitives del llenguatge.
 • Bases neuroanatòmiques del llenguatge.
Semestre 2:
Trastorns de la parla i de la veu (5 crèdits ECTS)
 • Trastorns de parla i articulació. Extensió i límits del trastorn fonològic i del trastorn darticulació. Classificació, avaluació i intervenció.
 • Disglòssia. Classificació etiològica de les disglòssies i intervenció logopèdica.
 • Disfèmia. Definició del concepte de disfèmia, estratègies davaluació i tractament.
 • Disfonia. Definició del concepte de disfonia. Detecció, intervenció i estratègies de prevenció.
Trastorns del llenguatge oral (5 crèdits ECTS)
 • Els trastorns del llenguatge oral. Trastorns dorigen congènit. Trastorns adquirits.
 • Processos de gnosi i de praxi
 • Processos psicolingüístics responsables de la forma del llenguatge: trastorn de programació fonològica (TPF).
 • Processos psicolingüístics responsables de la forma del llenguatge: trastorn fonològico-sintàctic (TFS).
 • Processos psicolingüístics responsables de la pragmàtica del llenguatge: trastorn semàntico-pragmàtic (TSP).
 • El trastorn específic del llenguatge: definició. Prevalença. El retard i el trastorn del llenguatge.
 • Variabilitat entre els nens amb TEL. Classificacions. Factors que determinen el TEL. Bases biològiques del TEL. Factors genètics. Neurobiologia del TEL.
 • Aproximacions teòriques al trastorn.
 • Avaluació i identificació dels nens amb TEL. Criteris diagnòstics. Criteris clínics. Criteris científics. Criteris d'inclusió/exclusió.
 • Plantejaments per a la intervenció en el llenguatge oral. Definint un marc: dun marc lingüístic a un marc centrat en el desenvolupament global. Programes basats en l?evidència.
Adquisició i avaluació del llenguatge (5 crèdits ECTS)
 • Perspectives teòriques sobre ladquisició del llenguatge.
 • L´etapa prelingüística. Bases socials, perceptives i cognitives del desenvolupament del llenguatge i la comunicació.
 • Desenvolupament de la producció fonològica: el període prelingüístic. Adquisició fonològica al període lingüístic: fonologia de les primeres paraules i expansió fonològica.
 • Desenvolupament lèxic i semàntic. Comprensió i producció de les primeres paraules.
 • Desenvolupament de la morfologia i la sintaxi. Fases en el desenvolupament morfosintàctic.
 • Les primeres combinacions de paraules: la parla telegràfica.
 • Cap a l'estructura sintàctica: expansions a partir de les primeres combinacions.
 • Les modalitats oracionals: el desenvolupament de la negació i la interrogació. Combinació d'oracions: les oracions compostes.
 • Els desenvolupaments posteriors: més enllà de les habilitats lingüístiques bàsiques. El desenvolupament del discurs.
 • Avaluació i diagnòstic del llenguatge oral. Els procediments davaluació en llenguatge oral.

Destinataris

A qui s'adreça:
 • El postgrau s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i la logopèdia. Concretament, la formació que s'ofereix s'adreça a professionals que es volen especialitzar en trastorns del llenguatge i de la parla. Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com ara mestres d'educació especial especialistes en audició i llenguatge o logopedes a centres d'ensenyament primari ordinaris i centres específics d'educació especial, o equips multiprofessionals, com les unitats de suport a l'educació especial (USEE), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV), etc.
 • A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment fan el treball en equips psicopedagògics (equips d'atenció primària, EAP; CREDA) o departaments d'orientació. A aquests professionals el postgrau els proporciona uns coneixements molt adequats per poder guiar, orientar i assessorar els professionals que intervenen directament als alumnes amb dificultats d'aprenentatge.
 • Finalment, el màster també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats d'aprenentatge i la intervenció per solucionar-les (terapeutes ocupacionals, educadors socials, treballadors socials, etc.). Els professionals d?aquests perfils intervenen directament o indirectament en infants que tenen dificultats, tant en l?àmbit del sistema educatiu formal com en l?entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.

Requisits

Requisits acadèmics
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Experiència laboral o professional requerida:
 • Tenir 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial d'experiència laboral i/o professional als àmbits:
  • Educació
  • Educació social
  • Treball social
  • Teràpia ocupacional
  • Psicologia
  • Logopèdia
  • Pedagogia
  • Psicopedagogia
 • Tenir experiència amb atenció a la infància durant 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial
Coneixements previs
No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

L'objectiu fonamental és oferir una formació especialitzada en la identificació de les dificultats de l'aprenentatge i la intervenció educativa:
 • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, l'aprenentatge escolar i les prescripcions normatives i curriculars per ajustar l'atenció educativa als infants amb trastorns de la parla i del llenguatge
 • Oferir una formació per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen trastorns de la parla i del llenguatge
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els casos de trastorns de la parla i del llenguatge
 • Proporcionar una formació per poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes dintervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb trastorns de la parla i del llenguatge
Competències específiques
 • Capacitat per comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de laprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats daprenentatge i els trastorns del llenguatge
 • Capacitat per utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, motivacionals i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a la identificació, l'anàlisi i la valoració i per a l'elaboració de criteris d'intervenció educativa que optimitzin aquests processos

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització de Trastorns de la Parla i del Llenguatge
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X