Diploma d'Expert de Nutrició Comunitària

1012 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Nutrició Comunitària
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El diploma d'expert en línia de Nutrició Comunitària està pensat per formar professionals amb especialització en l'estudi de l'alimentació i la nutrició col·lectiva.
Des de fa uns anys, el concepte de nutrició ha experimentat un gran canvi i és considerat un instrument per a la promoció de la salut i la prevenció de determinades malalties.
D'altra banda, els canvis socials impliquen un augment del consum d'aliments fora de casa, raó per la qual el sector de la restauració col·lectiva és un dels que ha experimentat més creixement en els últims temps.
Per això, el diploma d'expert de Nutrició Comunitària pretén oferir una visió integrada dels diferents aspectes relacionats amb l'alimentació d'una persona o grup de població sana. La identificació de possibles problemes nutricionals de la comunitat permetrà dissenyar i avaluar activitats relacionades amb la promoció de la salut i lalimentació en diferents estils de vida.

Temari

Càrrega lectiva
Per obtenir aquest diploma d'expert, els estudiants hauran de superar 12 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que els estudiants poden invertir per adquirir les competències associades a cadascuna de les assignatures.
Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació per part dels estudiants.
El procés d'aprenentatge es basa en el model d'avaluació continuada (EC) i no es realitza cap prova presencial en cap assignatura.
Assignatures
Aquest diploma expert es cursa en un únic semestre acadèmic, i consta de 3 assignatures obligatòries.
Assignatura - Crèdits ECTS
Nutrició i salut pública 4
 • Bioestadística
 • Epidemiologia nutricional
 • Nutrició comunitària
 • Nutrició i prevenció
Alimentació al cicle vital 4
 • Dieta equilibrada
 • La nutrició a les diferents etapes de la vida
 • La nutrició i l'envelliment
 • Nutrició esportiva
Alimentació col·lectiva 4
 • Alimentació col·lectiva
 • Disseny i gestió de la restauració col·lectiva
 • Higiene i seguretat4
 • En aquest programa no es fan pràctiques.

Destinataris

Perfils
El diploma d'expert de Nutrició Comunitària capacita els estudiants per integrar-se en equips multidisciplinaris dedicats a:
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Assessorament en temes alimentaris, desenvolupament de nous productes i garantia dels protocols de seguretat.
 • Planificació i direcció dempreses o centres de restauració col·lectiva.
Sortides professionals
El diploma d'expert de Nutrició Comunitària ofereix una formació versàtil que afavoreix la inserció i la mobilitat laboral, i també la millora professional, en diferents àmbits com els següents:
 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i la promoció de la salut.
 • Empreses i centres de restauració col·lectiva (com geriàtrics, menjadors escolars, hospitals i hostaleria, etc.).
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius i associacions, entre d'altres, relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut o la informació nutricional.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement d'un mínim de 2 anys d'experiència professional en els àmbits següents:
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Infermeria
 • Medicina
 • Farmàcia
 • Fisioteràpia
 • Psicologia
 • Biologia
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Bioquímica
 • Un altre camp vinculat a les Ciències de la Salut.
Aquest diploma d'expert no habilita per exercir una professió regulada. En làmbit de la nutrició i la salut, algunes professions, activitats o competències estan regulades pel BOE. Des de l'any 2009 els títols de grau universitari de Nutrició Humana i Dietètica són els que habiliten per a l'exercici de la professió regulada (Resolució de 5 de febrer de 2009, BOE de 17 de febrer de 2009).
Coneixements previs
 • Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
 • Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Objectius
Integrar el coneixement dels efectes de la nutrició sobre la salut i la malaltia per tal de fomentar l'educació nutricional i l'adquisició d'hàbits saludables
Assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida
Analitzar els reptes i les oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador, cultural, sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic
Identificar els diferents sectors i actors implicats en la producció, comercialització i consum d'aliments, i analitzar com poden afectar l'alimentació saludable
Competències específiques
Integrar els coneixements sobre organització estructural, característiques anatòmiques i histològiques dels òrgans del sistema digestiu i les funcions que fa cada òrgan per aplicar-les a la definició de recomanacions dietètiques
Analitzar en detall la composició dels aliments, per aplicar-los a la definició de recomanacions dietètiques, identificant els diferents nutrients i les seves funcions a l'organisme
Dissenyar i avaluar accions de millora en plans d'alimentació i recomanacions nutricionals en les diferents etapes evolutives d'una persona o grup de població
Avaluar la idoneïtat de la gestió, elaboració i control de menús adaptats al col·lectiu a què van destinats

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Nutrició Comunitària
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X