Diploma d'Expert de Trastorns de la Parla i del Llenguatge

Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!!
El Diploma d'Expert en Trastorns de la parla i del llenguatge pertany al Màster Universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Tratorns del Llenguatge.
Presenta un itinerari formatiu de 15 crèdits ECTS on s'analitza el procés d'avaluació típica del llenguatge, es proporcionen les eines i estratègies per avaluar el llenguatge oral i es treballa la descripció, identificació i intervenció dels trastorns de la parla i del llenguatge ( dislàlia, disglòssia, disfèmia, retard del llenguatge, TEL, etc.)

Temari

 • Adquisició i avaluació del llenguatge - 5 crèdits ECTS
 • Trastorns de la parla i de la veu - 5 crèdits ECTS
 • Trastorns del llenguatge oral - 5 crèdits ECTS

Destinataris

A qui s'adreça
 • L'especialització s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i la logopèdia. Concretament, la formació que s'ofereix s'adreça a professionals que es volen especialitzar en trastorns del llenguatge i de la parla. Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com ara mestres d'educació especial especialistes en audició i llenguatge o logopedes a centres d'ensenyament primari ordinaris i centres específics d'educació especial, o equips multiprofessionals, com les unitats de suport a l'educació especial (USEE), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV), etc.
 • A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment fan el treball en equips psicopedagògics (equips d'atenció primària, EAP; CREDA) o departaments d'orientació. A aquests professionals l'especialització els proporciona uns coneixements molt adequats per poder guiar, orientar i assessorar els professionals que intervenen directament als alumnes amb dificultats d'aprenentatge.
 • Finalment, el màster també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats d'aprenentatge i la intervenció per solucionar-les (terapeutes ocupacionals, educadors socials, treballadors socials, etc.). Els professionals d"aquests perfils intervenen directament o indirectament en infants que tenen dificultats, tant en l"àmbit del sistema educatiu formal com en l"entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.

Requisits

Requisits acadèmics
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen de titulació universitària prèvia per accedir (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Experiència laboral o professional requerida:
 • Tenir 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial d'experiència laboral i/o professional als àmbits:
  • Educació
  • Educació social
  • Treball social
  • Teràpia ocupacional
  • Psicologia
  • Logopèdia
  • Pedagogia
  • Psicopedagogia
 • Tenir experiència amb atenció a la infància durant 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial
Coneixements previs
 • No es requereixen coneixements previs

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

Objectius
L'objectiu fonamental és oferir formació sobre trastorns de parla i llenguatge. Per aconseguir-ho, se centra fonamentalment en els elements següents:
 • Oferir una formació per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen trastorns de la parla i del llenguatge
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els casos de trastorns de la parla i del llenguatge
 • Proporcionar una formació per poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes dintervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb trastorns de la parla i del llenguatge
Competències específiques
 • Capacitat per comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de laprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats daprenentatge i els trastorns del llenguatge
 • Capacitat per utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, motivacionals i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a la identificació, l'anàlisi i la valoració i per a l'elaboració de criteris d'intervenció educativa que optimitzin aquests processos
 • Capacitat per seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos de què disposa el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge
 • Capacitat per identificar els factors que incideixen en l'aparició de les dificultats d'aprenentatge i les alteracions que se'n deriven

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Trastorns de la Parla i del Llenguatge
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X