Doble grau Educació Infantil i Educació Primària

1115 Persones estan visitant aquest curs
entre 5.000 € i 10.000 €
Sol·licita informació
Universitat de Lleida (UdL)
Doble grau Educació Infantil i Educació Primària
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Lleida
348 crèdits
entre 5.000 € i 10.000 €

Descripció

Objectius generals

Els objectius genèrics de la formació en els Graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària són els següents:
 
 • Capacitar els graduats per a l'exercici de la docència en l'àmbit escolar d'ambdues etapes educatives, en una societat canviant i en contextos educatius heterogenis, assegurant l'adquisició de les competències professionals definides com a necessàries per a l'atenció primerenca i la promoció de l'aprenentatge en la primera i la segona infància.
 • Garantir en els graduats el coneixement necessari i el seu tractament didàctic específic, interdisciplinari i transdisciplinari, tant en l'etapa formativa inicial com en la necessitat de formar-se i de reflexionar al llarg de la vida professional, promovent experiències educatives d'innovació docent que afavoreixin aquesta formació.
 • Formar els futurs graduats per generar les necessàries sinergies que afavoreixin la continuïtat entre els cicles i les etapes educatives de l'àmbit escolar i altres contextos socioeducatius, familiars i comunitaris.
 • Fomentar una professionalització basada en els drets fonamentals d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i entre homes i dones, en els valors propis de la cultura de la pau i els valors democràtics, entenent la cultura i l'esforç com a valors.
 • Promoure competències professionals especialment orientades a l'adaptació, les demandes i les condicions educatives del món rural.
Relació de les competències específiques: coneixements, habilitats (saber i saber fer) que s'esperen dels graduats en Educació Infantil i en Educació Primària

1.Competències del BOE (Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de mestre en educació infantil

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin les singulars necessitats educatives dels estudiants, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Saber l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per a la seua correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 • Saber els fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l en els estudiants.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació infantil i els seus professionals.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius, fomentant la continuïtat entre els cicles i les etapes educatives de l'àmbit escolar i altres contextos socioeducatius, familiars i comunitaris, i prestant especial atenció a les característiques que presenta l'entorn rural.


2.Competències del BOE (Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de mestre en educació primària)
 
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics a l'entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar, i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a dins i fora de l'aula, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Ocupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seues famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de comunicació. Destriar selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural. Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius, fomentant la continuïtat entre els cicles i les etapes educatives de l'àmbit escolar i altres contextos socioeducatius, familiars i comunitaris,  prestant especial atenció a les característiques que presenta l'entorn rural.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

5 anys

Titulació obtinguda

Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Pràctiques

55 crèdits en pràctiques

Preu

entre 5.000 € i 10.000 €
Preus de l'any 2012 pels 5 anys

Borsa de treball

SI

Lloc on s'imparteix el curs

Universitat de Lleida. Campus de Cappont

Horari

Matí i Tarda
Doble grau Educació Infantil i Educació Primària
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Sol·licita informació
X