Universitat de Lleida (UdL)

Doble grau Educació Infantil i Educació Primària

Universitat de Lleida (UdL)

Grau
Presencial
5 Anys
7.581 €

Descripció


Objectius generals
Els objectius genèrics de la formació en els Graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària són els següents:

  • Capacitar els graduats per a l'exercici de la docència en l'àmbit escolar d'ambdues etapes educatives, en una societat canviant i en contextos educatius heterogenis, assegurant l'adquisició de les competències professionals definides com a necessàries per a l'atenció primerenca i la promoció de l'aprenentatge en la primera i la segona infància.


 • Garantir en els graduats el coneixement necessari i el seu tractament didàctic específic, interdisciplinari i transdisciplinari, tant en l'etapa formativa inicial com en la necessitat de formar-se i de reflexionar al llarg de la vida professional, promovent experiències educatives d'innovació docent que afavoreixin aquesta formació.


 • Formar els futurs graduats per generar les necessàries sinergies que afavoreixin la continuïtat entre els cicles i les etapes educatives de l'àmbit escolar i altres contextos socioeducatius, familiars i comunitaris.


 • Fomentar una professionalització basada en els drets fonamentals d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i entre homes i dones, en els valors propis de la cultura de la pau i els valors democràtics, entenent la cultura i l'esforç com a valors.


 • Promoure competències professionals especialment orientades a l'adaptació, les demandes i les condicions educatives del món rural.Relació de les competències específiques: coneixements, habilitats (saber i saber fer) que s'esperen dels graduats en Educació Infantil i en Educació Primària1.Competències del BOE (Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de mestre en educació infantil

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.


 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.


 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin les singulars necessitats educatives dels estudiants, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.


 • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.


 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.


 • Saber l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per a la seua correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.


 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.


 • Saber els fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.


 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.


 • Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.


 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l en els estudiants.


 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació infantil i els seus professionals.


 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius, fomentant la continuïtat entre els cicles i les etapes educatives de l'àmbit escolar i altres contextos socioeducatius, familiars i comunitaris, i prestant especial atenció a les característiques que presenta l'entorn rural.2.Competències del BOE (Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de mestre en educació primària)

  • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics a l'entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.


 • Dissenyar, planificar, i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.


 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.


 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.


 • Fomentar la convivència a dins i fora de l'aula, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.


 • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Ocupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seues famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.


 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.


 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.


 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.


 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.


 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de comunicació. Destriar selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural. Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius, fomentant la continuïtat entre els cicles i les etapes educatives de l'àmbit escolar i altres contextos socioeducatius, familiars i comunitaris,  prestant especial atenció a les característiques que presenta l'entorn rural.
Veure més

Horari/Torn

Matí i Tarda

Places

30

Durada

5 anys

Lloc on s'imparteix el curs

Universitat de Lleida. Campus de Cappont

Titulació obtinguda

Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Preu

7.581 €
Preus de l'any 2012 pels 5 anys

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Doble grau Educació Infantil i Educació Primària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Doble grau Educació Infantil i Educació Primària