Curs Professionalitzador de Comptabilitat Bàsica y Avançada (UOC)

Curs
On-line
120 hores
1795 €

Descripció

Matrícula oberta!
Per molt que s'innovi en els processos de producció, per més canvis tecnològics que es donin, l'operativa de tota empresa es basarà a saber en tot moment amb quins recursos es compta per a dur a terme l'activitat productiva. Una bona gestió comptable és bàsica per a poder sobreviure en un mercat cada vegada més global i competitiu.
Per a treballar en aquest àmbit, els professionals han de tenir els coneixements teòrics bàsics i adquirir la practica suficient per a ser capaços, mitjançant una formació professional, de complir amb les obligacions legals i conèixer la realitat econòmica de l'empresa, en tots els seus àmbits: la comptabilitat financera, la de costos i la consolidació i auditoria d'estats comptables.

Temari

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

COMPTABILITAT BÀSICA

L'assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable, els aspectes relatius a la mesura i valoració comptable per a finalitzar amb l'exposició del cicle comptable.
 • Patrimoni de la unitat econòmica.
 • Com s'instrumenta el procés comptable.
 • La mesura i valoració comptable.
 • El finançament i inversió permanent.
 • L'actiu i passiu circulants.
 • El resultat de l'empresa.
 • El cicle comptable.
COMPTABILITAT AVANÇADA
Aquesta assignatura centra la seva activitat entorn del Pla General de Comptabilitat (PGC), l'instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, ajustant-se així la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeo.se tracten els set grans grups del PGC:
 • Grup 1: Finançament Bàsic.
 • Grup 2: Immobilitzat.
 • Grup 3: Existències.
 • Grup 4: Creditors i deutors per operacions.
 • Grup 5: Comptes financers.
 • Grup 6: Compres i despeses.
 • Grup 7: Vendes i ingressos.
Descriu a més els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.
Programa:
INTRODUCCIÓ. EL PATRIMONI DE LA UNITAT ECONÒMICA I LES SEVES VARIACIONS
 • Introducció a l'estudi de la comptabilitat
 • L'estructura econòmica i financera de l'empresa
 • Els fets comptables
LA INSTRUMENTACIÓ COMPTABLE
 • El compte
 • Els llibres de comptabilitat. Una aproximació al cicle comptable
EL MESURAMENT I VALORACIÓ COMPTABLE
 • Introducció
 • Mesurament i valoració comptable
 • El valor en economia
 • Principis de valoració comptable
 • Valoració del patrimoni: analítica i sintètica
 • Criteris de valoració analítica
 • La valoració en l'ordenament jurídic-mercantil
EL FINANÇAMENT I LA INVERSIÓ PERMANENTS
 • Finançament bàsic
 • L'immobilitzat
L'ACTIU I EL PASSIU CORRENT
 • Existències
 • Creditors i deutors per operacions de trànsit
 • Comptes financers
EL RESULTAT PERIÒDIC: INGRESSOS I DESPESES
 • Aspectes generals del resultat de l'empresa
 • Reconeixement comptable dels ingressos
 • Classificació, valoració i registre dels ingressos
 • Reconeixement comptable de les despeses
 • Classificació, valoració i registre de les despeses
 • Periodificació d'ingressos i despeses
EL CICLE COMPTABLE
 • Concepte i fases del cicle comptable
 • Reconeixement comptable dels ingressos
 • Exemplificació del cicle comptable
INTRODUCCIÓ AL PGC 2007. MARC CONCEPTUAL I COMPTES ANUALS
 • PCG de pimes
 • Estructura del PGC de pimes
 • El marc conceptual de la comptabilitat
 • Els comptes anuals
 • Principals diferències entre el PGC de pimes i el PGC 07
ACTIU NO CORRENT
 • Immobilitzat material
 • Immobilitzat intangible
 • Inversions immobiliàries
 • Inversions financeres a llarg termini
ACTIU CORRENT
 • Existències
 • Deutors comercials i altres comptes per cobrar
 • Inversions financeres a curt termini
 • Periodificacions
 • Efectiu i altres actius líquids equivalents
PATRIMONI NET, INGRESSOS I DESPESES
 • Fons propis
 • Subvencions
 • Ingressos
 • Despeses
PASSIU
 • Provisions i contingències
 • Deutes a llarg i curt termini
 • Creditors comercials i altres comptes a pagar
 • Periodificacions
ANNEX. MATEMÀTICA FINANCERA APLICADA A LA COMPTABILITAT
 


 

 


 

Competències per a les quals et prepara el curs

Dominar els elements fonamentals de la Comptabilitat Comptabilitzar les operacions generals que es produeixen en l'empresa. Dominar i aplicar els procediments de registre d'operacions del tràfic mercantil. Confeccionar els comptes anuals d'una empresa Entendre i aplicar un correcte maneig dels comptes anuals Dominar les normatives comptables que s'apliquen a les empreses Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla General de Comptabilitat Dominar el registre dels instruments financers. Registrar adequadament les fonts de finançament de l'empresa. Comptabilitzar de forma adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l'empresa. Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla General de Comptabilitat. Confeccionar els comptes anuals segons el Pla General de Comptabilitat.

Requisits

 • Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Fecha d'inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

 • Adquirir un coneixement fonamental de la teoria i de la tècnica de la ciència de la comptabilitat.
 • Comptabilitzar correctament les transaccions bàsiques que es produeixen en l'empresa.
 • Ser capaç de determinar i presentar la situació patrimonial de l'empresa en un moment determinat.
 • Ser capaç de determinar i presentar el resultat de l'empresa corresponent a un període determinat.
 • Conèixer el contingut principal i l'objectiu del marc conceptual de la comptabilitat.
 • Entendre què són els comptes anuals, com s'estructuren, la seva finalitat i quins elements fonamentals les componen.
 • Conèixer amb detall els conceptes fonamentals del Pla general de comptabilitat de pimes.
 • Conèixer amb profunditat els diferents grups comptables del PGC de pimes.
 • Dominar els processos detallats més rellevants i significatius de la comptabilitat.
 • Saber diferenciar els elements corrents dels no corrents i del patrimoni empresarial.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat de EducaciOnline en Comptabilitat bàsica. Certificat de EducaciOnline en Comptabilitat avançada.
Curs Professionalitzador de Comptabilitat Bàsica y Avançada (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X