Curs Professionalitzador de Comptabilitat Bàsica y Avançada (UOC)

1107 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Curs Professionalitzador de Comptabilitat Bàsica y Avançada (UOC)
Sol·licita informació
Curs
On-line
6 mesos
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

Últims dies!
Per més que s'innovi en els processos de producció, per més canvis tecnològics que es produeixin, l'operativa de tota empresa es basarà en saber en tot moment quins recursos compta per dur a terme l'activitat productiva. Una bona gestió comptable és bàsica per poder sobreviure en un mercat cada cop més global i competitiu.
Per treballar en aquest àmbit, els professionals han de tenir els coneixements teòrics bàsics i adquirir la pràctica suficient per ser capaços, mitjançant una formació professional, de complir les obligacions legals i conèixer la realitat econòmica de l'empresa en tots els àmbits: la comptabilitat financera , la de costos i la consolidació i l'auditoria d'estats comptables.

Temari

Comptabilitat bàsica
L'assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable, els aspectes relatius a la mida i la valoració comptable per finalitzar amb l'exposició del cicle comptable.

 • Patrimoni de la unitat econòmica
 • Com s'instrumenta el procés comptable
 • La mesura i la valoració comptables
 • El finançament i la inversió permanent
 • L'actiu i el passiu circulants
 • El resultat de l'empresa
 • El cicle comptable

Comptabilitat avançada
Aquesta assignatura centra la seva activitat al voltant del Pla general de comptabilitat (PGC), instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, ajustant així la comptabilitat a la legislació vigent ia les directives del dret comunitari europeu. Es tracten els set grans grups del PGC:

 • Grup 1: Finançament bàsic
 • Grup 2: Immobilitzat
 • Grup 3: Existències
 • Grup 4: Creditors i deutors per operacions
 • Grup 5: Comptes financers
 • Grup 6: Compres i despeses
 • Grup 7: Vendes i ingressos

Descriu a més els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

Destinataris

Aquest curs et permetrà adquirir les competències següents:
 • Dominar els elements fonamentals de la comptabilitat.
 • Comptabilitzar les operacions generals que es produeixen a l'empresa.
 • Dominar i aplicar els procediments de registre d'operacions del trànsit mercantil.
 • Confeccionar els comptes anuals d"una empresa.
 • Entendre i aplicar un maneig correcte dels comptes anuals.
 • Dominar les normatives comptables que s'apliquen a les empreses.
 • Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla general de comptabilitat (PGC).
 • Dominar el registre dels instruments financers.
 • Enregistrar adequadament les fonts de finançament de l'empresa.
 • Comptabilitzar adequadament les transaccions amb clients i proveïdors de l'empresa.
 • Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla general de comptabilitat.
 • Confeccionar els comptes anuals segons el Pla general de comptabilitat.

Requisits

Per cursar un Curs Professional no cal tenir una titulació oficial. Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua en Comptabilitat Bàsica i Avançada. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Fecha d'inici: 28 de febrer 2024.

Objectius

 • Adquirir un coneixement fonamental de la teoria i de la tècnica de la ciència de la comptabilitat.
 • Comptabilitzar correctament les transaccions bàsiques que es produeixen a l'empresa.
 • Ser capaç de determinar i presentar la situació patrimonial de l"empresa en un moment determinat.
 • Ser capaç de determinar i presentar el resultat de l"empresa corresponent a un període determinat.
 • Conéixer el contingut principal i l'objectiu del marc conceptual de la comptabilitat.
 • Entendre què són els comptes anuals, com s'estructuren, la finalitat i quins elements fonamentals els componen.
 • Conéixer detalladament els conceptes fonamentals del Pla general de comptabilitat de pimes.
 • Conéixer en profunditat els diferents grups comptables del PGC de pimes.
 • Dominar els processos detallats més rellevants i significatius de la comptabilitat.
 • Saber diferenciar els elements corrents dels no corrents i del patrimoni empresarial.

Titulació obtinguda

Superant aquest Curs Professionalitzador obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.
Curs Professionalitzador de Comptabilitat Bàsica y Avançada (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X