Expert en prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Curs
On-line | Distància
100 hores
Consulteu el preu

Descripció

Conèixer amb detall la normativa legal relacionada amb la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, establerta per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, on s'estableixen les mesures d'obligat compliment tant per a les empreses com per a altres professionals considerar-vos subjectes obligats.

S'entra en profunditat a desenvolupar les obligacions d'aquests subjectes en relació amb els seus clients, la col·laboració amb organismes nacionals i internacionals, així com, les mesures de control intern que han d'aplicar.

Temari

  • Conceptes bàsics i introducció a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
  • Normativa per a la prevenció de blanqueig de capitals.
  • Organismes de regulació i supervisió.
  • Subjectes obligats.
  • Diligència deguda i comunicació d'operacions.
  • Control intern en la prevenció de blanqueig de capitals.
  • Mesures específiques de control i protecció. Règim sancionador.
  • Supòsits o situacions especials.
  • Mètodes de prevenció i avaluació del risc.
Expert en prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Cursos més populars
X