Grau d'Educació Social (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
L'objectiu general del títol de Grau d'Educació Social és formar professionals amb els coneixements científics i humans necessaris per a actuar socioeducativament amb persones en situació de vulnerabilitat social que requereixin acompanyament social i educatiu, i també en la promoció social i cultural de les persones perquè puguin accedir als drets de ciutadania.
L'educador social format a la UOC, amb metodologia totalment a distància serà capaç d'entendre fenòmens com la globalització, la fragmentació, la precarietat, l'exclusió social i la societat del risc que guien i emmarquen els processos d'acció socioeducativa.
En aquesta mateixa línia, la seva formació li permetrà captar i conèixer les noves situacions socials que requereixen la presència de l'educador social (migracions, violències, situacions de dependència, diversitat funcional, educació social en l'àmbit escolar, infància adolescència i família,...). El seu procés formatiu es complementa amb les formes de treball que li són pròpies, i que es concreten, entre d'altres, en: les acciones, projectes i programes socioeducatius, l'acompanyament social, l'animació sociocultural, el treball en grup, etc.
Competències:
Competències transversals
Competències específiques Competències pròpies de la UOC

L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • L'anàlisi i la síntesi.
 • L'organització i la planificació.
 • La comunicació efectiva a partir de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • La gestió de la informació.
 • La resolució de problemes i de presa de decisions.
 • La reflexivitat i l'autocrítica entorn del treball propi i les seves implicacions.
 • El reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • El treball en xarxa i en equips multidisciplinaris.
 • L'adaptació a noves situacions i problemàtiques socials mitjançant l'aprenentatge permanent.
 • El compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.
 • L'argumentació en valoracions, judicis, exposicions crítiques o defenses.
 • La comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.
 • La identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.
 • La comprensió de la trajectòria de l'educació social i la configuració del seu camp d'identitat professional.
 • El diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.
 • El disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.
 • El disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari.
 • La posada en marxa de plans, programes i projectes socioeducatius.
 • L'aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.
 • La promoció de processos de dinamització social i cultural.
 • La mediació en situacions de risc i conflicte.
 • La iniciació i desenvolupament d'una relació professional amb persones i grups en un context social concret.
 • L'avaluació de programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives 24
Pràctiques externes 24
Treball fi de grau 6
Total 240

Asignaturas:
Formació bàsica (60 crèdits ECTS) Crèdits
 • Psicologia del desenvolupament 6
 • Psicologia social 6
 • Teoria de l'educació 6
 • Serveis socials 6
 • Introducció a les ciències socials 6
 • Antropologia pedagògica 6
 • Pedagogia social 6
 • Idioma modern I: anglès 6
 • Idioma modern II: anglès 6
 • Competències TIC en educació social 6
Assignatures obligatòries (126 crèdits ECTS) Crèdits
 • Planificació i avaluació en el camp de l'educació social 6
 • Direcció i gestió de centres i programes d'educació social{C} 6
 • Pedagogia de les relacions interpersonals 6
 • Mètodes i tècniques d'investigació socioeducativa 6
 • Etnografia aplicada a l'educació social 6
 • Animació sociocultural 6
 • Models d'acció socioeducativa 6
 • Mediació i resolució de conflictes 6
 • Dinàmica de grups 6
 • Bases per a l'acció socioeducativa amb la infància en risc social 6
 • Història de l'educació social 6
 • Formació i inserció sociolaboral 6
 • Acció socioeducativa a l'escola 6
 • Drogues: prevenció i formes d'acció socioeducativa 6
 • Justícia, conflicte i educació social 6
 • Família i educació social 6
 • Educació intercultural 6
 • Acció socioeducativa i diversitat funcional 6
 • Ètica aplicada a l'educació social 6
 • Violències: prevencions i acció socioeducativa 6
 • Psicologia comunitària 6
Assignatures optatives (24 ECTS a escollir d'entre les següents) Crèdits
 • Acció col·lectiva i educació social 6
 • Alfabetització digital 6
 • Educació per a l'acció crítica 6
 • Històries de vida i educació social 6
 • Dependència i educació per a l'autonomia 6
 • Atenció i suport social 6
 • Acció socioeducativa i salut mental 6
 • Diàleg interreligiós i educació social 6
 • Globalització i moviments migratoris 6
 • Sociologia de l'exclusió 6
 • Acompanyament residencial i infància en risc social 6
 • Educació de carrer i adolescència en conflictivitat social 6
 • Identitat, consum i vida quotidiana 6
 • Adopció i acolliment familiar 6
Pràcticum i TFG Crèdits
 • Pràcticum I (Introducció a la pràctica professional) 6
 • Pràcticum II (Coneixement d'una institució) 6
 • Pràcticum III (Anàlisi de la pràctica de l'educador social) 12
 • TFG 6

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Metodologia

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada semestre les assignatures que volen cursar.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023. El grau d'Educació Social té un total de 240 crèdits amb una durada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres. Últims dies!

Titulació obtinguda

El grau d' Educació Social de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals dels graduats en Educació Social de la UOC s'orienten a partir de sis grans contextos: Família, entorn i comunitat. Itineraris d'inclusió social. Cultura i acció socioeducativa. Infància, adolescència i acció socioeducativa. Salut i acció socioeducativa. Dependència i acompanyament a l'autonomia.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Professorat

Direcció dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació: Teresa Guasch Pascual. Direcció de el programa: Jordi Solé Blanch.
Grau d'Educació Social (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X