Universitat Rovira i Virgili

Grau de Biotecnologia

Universitat Rovira i Virgili

Descripció

Branca Ciències

Durada mínima 4 anys

Crèdits ECTS 240

Formació bàsica 60

Obligatoris 138

Optatius 21

Pràctiques externes 12

Treball de finalització de Grau 9

Centre d'impartició Facultat d'Enologia (Campus Sescelades de Tarragona)

Llengües utilitzades Català

Espanyol

AnglèsAvui dia podem parlar de la Biotecnologia com de la disciplina, o millor encara, del conjunt de disciplines que integren les ciències de la vida i les ciències de l'enginyeria per aconseguir l'aplicació d'organismes, cèl·lules i biomolècules a la producció de béns i serveis.El grau de Biotecnologia de la URV s'imparteix en la Facultat d'Enologia i és una carrera presencial amb 40 plaus de nou ingrés per curs, i consta de 4 cursos acadèmics durant els quals es realitzen un total de 240 crèdits ECTS tant teòrics com a pràctics.Pràctiques externes

Permet als alumnes un primer contacte amb l'àmbit laboral amb l'objectiu de potenciar l'empleabilidad i oferir la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades, en el marc d'un conveni específic entre la URV i les empreses i institucions, etc.En àmbits on l'alumne pot fer pràctiques són els de les indústries d'alimentació, farmacèutiques, centres d'investigació, empreses relacionades amb el medi ambient, i altres relacionades amb la Biotecnologia.Objectius

En finalitzar els estudis, l'estudiant ha de disposar de les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar els processos industrials, i desenvolupar de nous, a partir del coneixement i millora de les transformacions que duen a terme els éssers vius, i amb aplicacions en diferents àrees: alimentació, sanitat, química, agricultura, etc.Així:Tindrà un bon coneixement de com funcionen els éssers vius.

Sabrà aplicar coneixements tecnològics a aquest fonament biològic.

Sabrà aplicar tot això per a l'obtenció i millora de productes i serveis d'origen biològic.

L'anàlisi d'interès científic, social i acadèmic de la Biotecnologia posa de manifest la convivència de formar professionals capaços de respondre a les necessitats de la societat i del mercat laboral en els diferents àmbits d'investigació, desenvolupament, producció, gestió i educació relacionats amb els sistemes biològics, és a dir, un professional amb una formació multidisciplinar en el coneixement dels sistemes biològics i la seva producció industrial, amb nocions de gestió empresarial, així com d'aspectes legals i ètics.Treball de finalització de Grau

L'alumne ha de demostrar haver aconseguit les habilitats i competències associades al títol mitjançant la realització, presentació i defensa d'un projecte d'aplicació biotecnològic, o d'un treball de recerca o de recopilació, a partir del material original o inèdit en l'àmbit de la Biotecnologia.La tipologia de projectes poden ser: un projecte biotecnològic susceptible d'aplicació industrial, un projecte d'investigació o desenvolupament experimental, un projecte o desenvolupament bioinformàtica, o un projecte bibliogràfic.Competències

Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars.

Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les biociències moleculars.

Tenir un bon coneixement de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la seva regulació.

Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel·lular i metabòlic.

Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques de cultiu de microorganismes i de cèl·lules d'organismes pluricel·lulars.

Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori dels àmbits de la Biotecnologia, especialment químics, bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, valorant el seu risc i els seus elements de seguretat.

Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques: genòmics, transcriptòmics, metabolòmics, taxonòmics, i uns altres, així com de dades bibiliogràfiques, i utilitzar les eines bioinformàtiques bàsiques.

Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis dels àmbits de Biotecnologia amb tècniques estadístiques i saber-les interpretar.

Conèixer en profunditat els microorganismes, tant procariòtics com eucariòtics, i els virus, així com la diversitat de metabolismes presents en els procariòtics, i les seves possibilitats d'aprofitament biotecnològic.

Saber aplicar els coneixements bàsics d'estructura i de funció dels organismes pluricel·lulares en l'obtenció de productes biotecnològics.

Aplicar adequadament la diversitat de tècniques i metodologies de DNA recombinat per dissenyar estratègies d'enginyeria genètica cel·lular per a la producció de proteïnes homòlogues o heteròlogues, o de cèl·lules capaces d'actuar com biocatalitzadors.

Identificar i desenvolupar les operacions unitàries d'enginyeria bioquímica, integrant-les amb els fonaments biològics, i saber aplicar-les al disseny de birreactores i als processos de separació.

Identificar les possibilitats de transferència de biotecnologia a partir de l'experimentació bàsica, i l'escalat de processos tenint en compte els paràmetres econòmics, racionalitzant l'ús de matèria i energia, i minimitzant els impactes ambientals.

Valorar l'impacte soci-econòmic i les implicacions bioètiques dels diferents processos biotecnològics, i assegurar les disposicions legals vigents.

Conèixer la diversitat de processos i productes biotecnològics existents, així com els recents avançaments biotecnològics, i saber explicar-els i comunicar-els a auditors diversos.Sortides professionals

El biotecnòleg/a exerceix la seva professió aplicant els organismes, cèl·lules o biomolècules a la producció de béns i serveis, en molts dels diversos sectors, com l'alimentós, el farmacèutic, i uns altres.Pot desenvolupar les seves activitats tant en empreses privades com en organismes públics, així com en la docència. Aquesta titulació capacita per dur a terme les següents activitats professionals:

Desenvolupament de processos de fermentació industrial.

Desenvolupament de biocatalitzadors (microorganismes, cultius cel·lulars, eucariotes o enzims), o organismes pluricel·ulars mitjançant tecnologia DNA recombinant i altres tècniques moleculars.

Control analític dels processos bioquímics industrials.

Disseny de biorreactors.

Desenvolupament d'aplicacions tecnològiques dels processos bioquímics en els sectors alimentosos, químics, cosmètics, farmacèutics i sanitaris.

Desenvolupament d'aplicacions i assessorament en biotecnologia ambiental i bioremediació.

Desenvolupament d'aplicacions i assessorament en bioinformàtica.


Veure més

Destinataris

Perfil recomanat

En qualsevol dels casos, les característiques que es consideren idònies per a aquelles persones que vagin a iniciar estudis de Biotecnologia són, d'una banda, coneixements de matèries bàsiques de la titulació: química, matemàtiques, física i, especialment, biologia. I, per una altra, es recomana un nivell bàsic d'una llengua estrangera (preferentment anglès) i informàtica.
Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Biotecnologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.