Grau de Ciències Socials (UOC)

1062 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau de Ciències Socials (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El segle XX va ser el segle de la consolidació i especialització de les Ciències Socials. Es van crear els Departaments, Instituts i Facultats dEconomia, Antropologia, Ciència Política, Psicologia o Sociologia. Avui ha arribat el moment de reconèixer les sinergies i les herències comunes que la fase de consolidació disciplinària va tendir a trencar. Per tot això, la UOC ofereix aquest grau de ciències socials, que pren com a referent altres propostes formatives d'Europa.
Així, el grau en línia de Ciències Socials de la UOC sorgeix del diàleg de les diferents disciplines d'aquest àmbit acadèmic. El resultat integra les singularitats de la sociologia, la ciència política, l'economia o l'antropologia, filtra les redundàncies i permet superar les barreres que les separa. D'aquesta manera, sintetitzem el millor de cada tradició en un projecte formatiu sòlid i plural, enfocat a la comprensió i actuació sobre els temes emergents al món contemporani.
El grau de Ciències Socials ofereix un model similar al que funciona als països líders d'Europa i els Estats Units. Dota l'estudiant d'una mirada transversal i un coneixement plural dels marcs interpretatius i de les eines metodològiques pròpies dels àmbits que integren les ciències socials. D'aquesta manera, les competències adquirides permetran a l'estudiant tenir la flexibilitat necessària per inserir-se en un món professional que, cada cop més, necessita graduats amb prou recursos per adaptar-se a les constants transformacions de les nostres societats.

Temari

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 120
Optatives 48
Treball final de grau 12
Total 240

Semestres:
Semestre 1:
• Competències TIC a les ciències socials 6 ECTS.
• Antropologia social i cultural 6 ECTS.
• Història contemporània I 6 ECTS.
• Política i societat 6 ECTS.
• Psicologia social 6 ECTS.
Semestre 2:
• Idioma modern I: anglès/francès 6 ECTS.
• Coneixement i mètode 6 ECTS.
• Llengua, cultura i societat 6 ECTS.
• Història contemporània II 6 ECTS.
• Metodologia de les ciències socials 6 ECTS.
Semestre 3:
• Idioma modern II: anglès/francès 6 ECTS.
• Introducció al dret 6 ECTS.
• Introducció a l'economia 6 ECTS.
• Pensament social clàssic 6 ECTS.
• Fonaments d'estadística 6 ECTS.
Semestre 4:
• Sociologia 6 ECTS.
• Estadística aplicada 6 ECTS.
• Estructura econòmica 6 ECTS.
• Geografia humana 6 ECTS.
• Demografia 6 ECTS.
Semestre 5:
• Fonaments de la investigació qualitativa 6 ECTS.
• Estructura social i desigualtats 6 ECTS.
• Sociologia de l'educació 6 ECTS.
• Política social 6 ECTS.
• Globalització i moviments migratoris 6 ECTS.
• Història econòmica 6 ECTS.
Mercats i conducta 6 ECTS.
Semestre 6:
• Acció col·lectiva 6 ECTS.
• Etnografia 6 ECTS.
• Teoria política 6 ECTS.
• Gènere i societat 6 ECTS.
• Societat xarxa 6 ECTS.
Semestre 7:
• Sociolingüística 6 ECTS.
• Sociologia de la cultura 6 ECTS.
• Sociologia del treball 6 ECTS.
• Economia del treball 6 ECTS.
• Geografia econòmica 6 ECTS.
• TFG I 6 ECTS.
Semestre 8:
• Ciència i tecnologia a la societat 6 ECTS.
• Identitat, consum i vida quotidiana 6 ECTS.
• Economia internacional 6 ECTS.
• Macroeconomia 6 ECTS.
• Teories de la comunicació 6 ECTS.
• TFG II 6 ECTS.

Competències per a les quals et prepara el curs

Conèixer els principals debats i problemes de les ciències socials de l'actualitat, i el valor dels coneixements i les competències de les ciències socials en la intervenció científica o aplicada sobre la realitat. Comprendre la complexitat del món com una realitat global i poder analitzar i interpretar críticament els fenòmens i les relacions socials. Tenir coneixements interdisciplinaris en l'àmbit de les ciències socials i una gran capacitat per a complementar i aprofundir coneixements d'àmbits acadèmics més concrets. Conèixer els àmbits emergents en els quals els coneixements i les competències de les ciències socials poden tenir una traducció en clau d'ocupabilitat. Tenir les bases cognitives i competencials per a desenvolupar les professions actuals i de futur vinculades a l'àmbit de les ciències socials amb una aproximació rigorosa, innovadora i crítica. Ser expert en l'anàlisi i la interpretació de les dades que provinguin de fonts primàries i secundàries.

Destinataris

El grau de Ciències socials de la UOC, pioner a Espanya, s'adreça a un ampli perfil d'estudiants ja que té un doble vessant professional:
• Com a base àmplia i transversal en diferents àmbits del món laboral (públic i privat) com a tècnic, investigador, professor, periodista, analista o consultor. També prepara per especialitzar-se en el futur a diferents màsters de formació acadèmica segons els interessos de l'estudiant.
• Per a professionals amb molta experiència que vulguin integrar el coneixement dels fenòmens socials en la seva activitat i, així, enriquir-ne la tasca dins.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català

Durada

Data d'inici: A consultar.

Objectius

L'objectiu del grau de Ciències socials UOC és proporcionar als titulats les habilitats per exercir professionalment a diferents àmbits d'activitat de les ciències socials.

Titulació obtinguda

El grau de Ciències Socials de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Tècnic de l'administració pública local, autonòmica o estatal. Tècnic de gestió d'institucions públiques (per exemple, a la universitat). Responsable polític de l'administració local, autonòmica o estatal. Investigador, per compte propi o no, orientat a la recerca basada en fonts estadístiques (poblacionals, econòmiques, etc.) o en metodologia qualitativa per a l'administració pública, institucions públiques o fundacions. Analista especialitzat en l'avaluació de les polítiques públiques. Analista especialitzat en la difusió periodística dels coneixements propis de les ciències socials. Analista especialitzat en la realització d'estudis de mercat per al sector privat. Analista especialitzat en l'estudi d'audiències. Analista especialitzat el l'estudi electoral. Consultor o assessor en la presa de decisions d'organitzacions tant del sector públic com del privat. Consultor o assessor d'organitzacions públiques o privades en l'ús social de les TIC. Professor.

Promocions


 
Grau de Ciències Socials (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X