Grau de Ciències Socials (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El segle XX va ser el segle de la consolidació i l'especialització de les Ciències Socials. Es van crear els Departaments, Instituts i Facultats d'Economia, Antropologia, Ciència Política, Psicologia o Sociologia. Avui, ha arribat el moment de reconèixer les sinèrgies i les herències comunes que la fase de consolidació disciplinaria tendeix a trencar. Per això, la UOC ofereix aquest Grau de Ciències Socials, que té com a referents altres propostes formatives d'Europa.
D'aquesta manera el Grau online de Ciències Socials de la UOC sorgeix del diàleg entre les diferents disciplines d'aquest àmbit acadèmic. El resultat integra les singularitats de la Sociologia, la Ciència Política, l'Economia o l'Antropologia, en filtra les redundàncies i permet superar les barreres que les separen. Així, sintetitzem el millor de cada tradició en un projecte formatiu sòlid i plural, enfocat a la comprensió i l'actuació sobre els temes emergents en el món contemporani
El grau de Ciències Socials ofereix un model similar al que funciona als països capdavanters d'Europa i els Estats Units. Dota l'estudiant d'una mirada transversal i d'un coneixement plural dels marcs interpretatius i de les eines metodològiques pròpies dels àmbits que integren les ciències socials. D'aquesta manera, les competències adquirides permetran que l'estudiant tingui la flexibilitat necessària per a inserir-se en un món professional que, cada vegada més, necessita graduats amb prou recursos per a adaptar-se a les transformacions constants de la societat.
Competències:
Competències bàsiques generals
 • Ser capaç de desenvolupar les activitats acadèmiques i professionals d'una manera responsable, eficient, compromesa i amb un alt grau d'iniciativa personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
 • Saber utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els àmbits acadèmics i professionals de les ciències socials.
 • Saber aplicar les tècniques d'investigació, cerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.
Competències transversals
 • Saber analitzar críticament, sintetitzar i comparar textos acadèmics i tècnics propis de l'àmbit de les ciències socials, i tenir la capacitat d'aplicar els coneixements resultants a les activitats que es desenvolupin.
 • Ser capaç de comunicar-se correctament per escrit i oralment en una llengua estrangera.
 • Ser capaç de considerar diferents perspectives sobre els temes o els problemes en què es treballi, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions en aquesta avaluació.
 • Saber dilucidar les particularitats disciplinàries de les ciències socials i interpretar la realitat amb una mirada interdisciplinària.
Competències específiques
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de les diferents disciplines de les ciències socials com a marcs de referència per a analitzar, comprendre i explicar els processos macrosocials i microsocials de producció, reproducció i transformació social.
 • Saber qüestionar críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat social i dels valors que tenen un paper central en la comprensió de la nostra societat i de nosaltres mateixos.
 • Saber interpretar les transformacions i les particularitats socioculturals en la societat contemporània tenint en compte els canvis econòmics, científics i tecnològics, i a l'inrevés.
 • Saber reconèixer els grans processos econòmics, socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.
 • Ser capaç de sostreure i generar dades rellevants en cada context de recerca amb la utilització pertinent de les eines metodològiques quantitatives i qualitatives pròpies de les ciències socials.
 • Saber generar coneixements pràctics i teòrics rellevants en el camp de les ciències socials a partir de fonts de dades primàries i secundàries de producció pròpia i aliena, aplicant-hi els instruments analítics més pertinents segons els objectius definits.
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

Per obtenir el títol es necessiten 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans blocs:
• 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
o 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement;
o 18 a matèries comunes considerades transversals per la universitat;
• 120 crèdits ECTS obligatoris;
• 48 crèdits ECTS optatius;
• 12 crèdits ECTS corresponents al treball final de grau (TFG).

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 120
Optatives 48
Treball fi de grau 12
Total 240

Semestres:
Semestre 1:
• Competències TIC a les ciències socials 6 ECTS.
• Antropologia social i cultural 6 ECTS.
• Història contemporània I 6 ECTS.
• Política i societat 6 ECTS.
• Psicologia social 6 ECTS.

Semestre 2:
• Idioma modern I: anglès / francès 6 ECTS.
• Coneixement i mètode 6 ECTS.
• Llengua, cultura i societat 6 ECTS.
• Història contemporània II 6 ECTS.
• Metodologia de les ciències socials 6 ECTS.

Semestre 3:
• Idioma modern II: anglès / francès 6 ECTS.
• Introducció al dret 6 ECTS.
• Introducció a l'economia 6 ECTS.
• Pensament social clàssic 6 ECTS.
• Fonaments d'estadística 6 ECTS.

Semestre 4:
• Sociologia 6 ECTS.
• Estadística aplicada 6 ECTS.
• Estructura econòmica 6 ECTS.
• Geografia humana 6 ECTS.
• Demografia 6 ECTS.

Semestre 5:
• Fonaments de la recerca qualitativa 6 ECTS.
• Estructura social i desigualtats 6 ECTS.
• Sociologia de l'educació 6 ECTS.
• Política social 6 ECTS.
• Globalització i moviments migratoris 6 ECTS.
• Història econòmica 6 ECTS.
Mercats i conducta 6 ECTS.

Semestre 6:
• Acció col·lectiva 6 ECTS.
• Etnografia 6 ECTS.
• Teoria política 6 ECTS.
• Gènere i societat 6 ECTS.
• Societat xarxa 6 ECTS.

Semestre 7:
• Sociolingüística 6 ECTS.
• Sociologia de la cultura 6 ECTS.
• Sociologia del treball 6 ECTS.
• Economia del treball 6 ECTS.
• Geografia econòmica 6 ECTS.
• TFG I 6 ECTS.

Semestre 8:
• Ciència i tecnologia en la societat 6 ECTS.
• Identitat, consum i vida quotidiana 6 ECTS.
• Economia internacional 6 ECTS.
• Macroeconomia 6 ECTS.
• Teories de la comunicació 6 ECTS.
• TFG II 6 ECTS.

Competències per a les quals et prepara el curs

Conèixer els principals debats i problemes de les ciències socials de l'actualitat, i el valor dels coneixements i les competències de les ciències socials en la intervenció científica o aplicada sobre la realitat. Comprendre la complexitat del món com una realitat global i poder analitzar i interpretar críticament els fenòmens i les relacions socials. Tenir coneixements interdisciplinaris en l'àmbit de les ciències socials i una gran capacitat per a complementar i aprofundir coneixements d'àmbits acadèmics més concrets. Conèixer els àmbits emergents en els quals els coneixements i les competències de les ciències socials poden tenir una traducció en clau d'ocupabilitat. Tenir les bases cognitives i competencials per a desenvolupar les professions actuals i de futur vinculades a l'àmbit de les ciències socials amb una aproximació rigorosa, innovadora i crítica. Ser expert en l'anàlisi i la interpretació de les dades que provinguin de fonts primàries i secundàries.

Destinataris

El grau de Ciències Socials de la UOC, pioner a Espanya, està dirigit a un perfil ampli d'estudiants, ja que té un doble vessant professional:
 • Com a base àmplia i transversal en diferents àmbits del món laboral (públic i privat), forma els estudiants per a exercir com a tècnics, investigadors, professors, periodistes, analistes o consultors. També prepara per a especialitzar-se en el futur en diferents màsters de formació acadèmica segons els interessos de l'estudiant.
 • Per a professionals amb molta experiència que vulguin integrar el coneixement dels fenòmens socials en la seva activitat i, així, enriquir la seva tasca dins d'aquesta.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català

Durada

Data d'inici: A consultar.

Objectius

L'objectiu del grau de Ciències Socials de la UOC és proporcionar a les persones titulades les habilitats necessàries per a exercir professionalment en diferents àmbits d'activitat de les ciències socials.

Titulació obtinguda

El grau de Ciències Socials de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Tècnic de l'administració pública local, autonòmica o estatal. Tècnic de gestió d'institucions públiques (per exemple, a la universitat). Responsable polític de l'administració local, autonòmica o estatal. Investigador, per compte propi o no, orientat a la recerca basada en fonts estadístiques (poblacionals, econòmiques, etc.) o en metodologia qualitativa per a l'administració pública, institucions públiques o fundacions. Analista especialitzat en l'avaluació de les polítiques públiques. Analista especialitzat en la difusió periodística dels coneixements propis de les ciències socials. Analista especialitzat en la realització d'estudis de mercat per al sector privat. Analista especialitzat en l'estudi d'audiències. Analista especialitzat el l'estudi electoral. Consultor o assessor en la presa de decisions d'organitzacions tant del sector públic com del privat. Consultor o assessor d'organitzacions públiques o privades en l'ús social de les TIC. Professor.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).
Grau de Ciències Socials (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X