Grau de Disseny i Creació digitals (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
180 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El Grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC forma professionals capaços de desenvolupar solucions creatives que responguin a les demandes socials, culturals i empresarials d'una manera compromesa, sostenible i amb visió de futur.
Obre't camí en el món del disseny amb aquest grau de caire professionalitzador, que aplica una metodologia basada en projectes i s'orienta a la creació de portfoli. Té una durada de 3 anys amb 180 ECTS i s'imparteix en línia a preu públic.
Tracta el disseny de manera holística perquè integra disseny gràfic, comunicació i disseny d'UX. A més, afegeix una perspectiva humanista i cultural que l'alinea amb el moviment maker, l'ètica hacker i la cultura lliure. És a dir, promou una activitat del disseny col·laborativa, oberta, sostenible i responsable. L'equip docent està format per professionals en actiu i gaudiràs dels darrers avenços tecnològics i metodològics.

Competències:
Competències generals
 • Comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.
 • Identificar, integrar-se i participar en comunitats de coneixement i treballar en equip de manera col·laborativa i cooperativa utilitzant entorns digitals.
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional.
Competències transversals
 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
Competències específiques
 • Utilitzar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de manera innovadora i generar noves idees.
 • Expressar sensacions i emocions mitjançant les diferents tècniques pròpies del disseny, així com propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius del projecte a fer.
 • Aplicar processos, estratègies, mètodes, tècniques i activitats propis del disseny a projectes per tal d'assolir resultats significatius en la relació entre el disseny i les persones.
 • Gestionar projectes de disseny inscrits en àmbits socials i empresarials, incorporant la cultura del disseny a les organitzacions.
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.
 • Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.
 • Incloure els conceptes clau de sostenibilitat i respecte a l'entorn en els projectes de disseny.
 • Reconèixer i incorporar la complexitat de la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats de disseny.
 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per tal d'imprimir una ètica de cultura lliure i oberta a la pràctica del disseny.

Temari

Per a l'obtenció del grau de Disseny i Creació Digitals es requereixen 180 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Els estudiants han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera (anglès) d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.
Aquest nivell ha de ser acreditat mitjançant certificació externa oficial o bé mitjançant la superació de les assignatures Anglès I i Anglès II del programa.

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 48
Formació obligatòria 02
Formació optativa * 24
Treball final de grau 6
Total 180

Assignatures:
Formació bàsica (48 crèdits ECTS):

• Comunicació: teories i tècniques 6 ECTS.
• Disseny d'interacció 6 ECTS.
• Ètica i sostenibilitat en el disseny 6 ECTS.
• Fonaments del disseny gràfic 6 ECTS.
• Història, teoria i crítica del disseny 6 ECTS.
• Recursos i comunitats digitals 6 ECTS.
• Taller de forma i composició 6 ECTS.
• Tècniques de creativitat i innovació 6 ECTS.

Assignatures obligatòries (102 crèdits ECTS):
• Antropologia del disseny 6 ECTS.
• Cultura visual i nous mitjans 6 ECTS.
• Disseny d'interfícies 6 ECTS.
• Disseny centrat en les persones 6 ECTS.
• Gestió del disseny 6 ECTS.
• Infografia i visualització 6 ECTS.
• Producció gràfica 6 ECTS.
• Producció i publicació digital 6 ECTS.
• Programació per al disseny i les arts 6 ECTS.
• Projecte I: Identitat i marca 6 ECTS.
• Projecte II: Disseny editorial 6 ECTS.
• Projecte III: Senyalètica i Digital Signage 6 ECTS.
• Projecte IV: Porfolio 6 ECTS.
• Storytelling: recursos narratius 6 ECTS.
• Taller de color 6 ECTS.
• Taller de dibuix 6 ECTS.
• Tipografia 6 ECTS.

Assignatures optatives (24 crèdits ECTS):
• Animació 6 ECTS.
• Disseny i societat 6 ECTS.
• Direcció d'art 6 ECTS.
• Disseny generatiu 6 ECTS.
• Fabricació digital 6 ECTS.
• Fotografia 6 ECTS.
• Il·lustració 6 ECTS.
• Anglès B2.1 6 ECTS.
• Anglès B2.2 6 ECTS.
• Llenguatges i estàndards web 6 ECTS.
• Muntatge audiovisual 6 ECTS.
• Motion graphics 6 ECTS.
• Packaging 6 ECTS.
• Pràctiques 6 ECTS.
• Tipografia avançada 6 ECTS.

Treball final de grau 6 ECTS.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

El grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC forma professionals capaços de desenvolupar solucions creatives que responguin a les demandes socials, culturals i empresarials d'una manera compromesa, sostenible i amb visió de futur.
A la UOC concebem el disseny no només com a cerca de solucions sinó també com una manera d'entendre i relacionar-se amb el món. Apostem per una formació coneixedora del context en què s'insereix i capaç d'integrar tant les diferents branques del disseny com els diferents processos, mètodes i tècniques desenvolupats sobre materials i suports de tota mena, especialment els digitals, consubstancials a la mateixa universitat.
L'adaptació i intervenció en els canvis i transformacions ocasionats per la implantació de les tecnologies digitals en el disseny és una de les característiques fonamentals del nostre programa formatiu, que incorpora el treball en xarxa, les tècniques de visualització i les eines digitals com a complements de la resta de tècniques més tradicionals per a poder oferir les millors solucions a cada projecte.

Perspectives laborals

Disseny gràfic. Disseny audiovisual. Disseny web. Creació d'aplicacions. Editorial. Animació. Il·lustració. Direcció d'art. Direcció creativa. Disseny d'interfícies. Infografia. Visualització de dades. Gestió del disseny. Crítica del disseny. Comissariat d'exposicions gràfiques. Image maker.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Aquest Grau ha rebut l'informe de verificació favorable de l'agència avaluadora (AQU).

Professorat

Direcció dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació: Jordi Sánchez-Navarro. Direcció de el programa: Javier Melenchón Maldonado.
Grau de Disseny i Creació digitals (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X