Grau Estudis d'Àsia Oriental

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Facultat de Traducció i Interpretació


Presentació


L'objectiu d'aquest grau és proporcionar a l'estudiant els coneixements i les habilitats lingüístiques, culturals i instrumentals específiques que li permetin resoldre problemes propis de les situacions de contacte intercultural.
El grau s'ha dissenyat basant-se en l'experiència obtinguda de la llicenciatura, i el resultat són uns estudis polivalents, flexibles i molt adaptats a les demandes del mercat laboral. Inclou coneixements bàsics de les estructures socials, econòmiques i polítiques, així com dels costums, creences, ideologies i cultures de les grans àrees geopolítiques implicades en el procés de la globalització, posant una èmfasi especial en el domini de les llengües implicades en cada cas.


Règim d'estudi

Temps complet.
Modalitat

Presencial.
Període lectiu

Semestral.
Idioma


Català, castellà i anglès (llengües vehiculessis).
Xinès i japonès (a triar una com a primera, segona o tercera llengua estrangera).
Coreà (com a segona o tercera llengua estrangera).

Tipus d'avaluació


La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació contínua en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals

Assignatura optativa de pràctiques externes.
Preu vigent per crèdit

13,75 euros

Competències

Competències generals


Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.


Competències transversals


Posseir habilitats en les relacions interpersonals.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Resoldre situacions de conflicte.
Vetllar per la qualitat del propi treball.
Dissenyar i gestionar projectes.
Promoure el desenvolupament sostenible.
Actuar sota un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Conèixer les exigències i demandes del mercat laboral i aprofitar l'oferta de formació continuada corresponent i altres vies d'autoformació.


Competències específiques


Conèixer i comprendre l'estructura fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica i pragmàtica de les llengües d'Àsia Oriental.
Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura d'Àsia Oriental.
Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, creences i ideologies d'Àsia Oriental, així com els principis metodològics i ètics que facilitin les relacions en contextos internacionals i interculturals.
Identificar, analitzar, diferenciar, sintetitzar i explicar els principis que regeixen la variació lingüística en les llengües d'Àsia Oriental.
Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques i valorar la seva influència en la comunicació interlingüïstica i intercultural. Aplicar aquests coneixements a les relacions socials, al protocol i a la negociació en els processos de presa de decisions, per facilitar les relacions en contextos internacionals i interculturals.
Transmetre en la pròpia llengua, de manera precisa, clara i completa, una informació sobre qualsevol tema exposat en una llengua de treball d'Àsia Oriental, sigui oralment o per escrit.
Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per a l'anàlisi i comprensió de textos escrits en llengües d'Àsia Oriental.
Conèixer i comprendre l'art i cultura popular dels països d'Àsia Oriental. Aplicar els coneixements de valors, creences i ideologies i conèixer els grans corrents i moviments literaris, filosòfics i artístics per a l'anàlisi i comprensió de textos escrits en alguna de les seves llengües.
Conèixer i comprendre els mecanismes de desigualtat de gènere i la seva reproducció en les societats d'Àsia Oriental, i fomentar el respecte a la diversitat i a la igualtat en l'exercici de la interculturalidad.
Conèixer i comprendre la història premoderna, moderna i contemporània així com el pensament clàssic, modern i contemporani d'Àsia Oriental.
Integrar coneixements de manera interdisciplinària sobre aspectes lingüístics, econòmics, polítics i socials relacionats amb els estudis d'Àsia Oriental, i aplicar-los per formular judicis.
Conèixer i comprendre el fenomen de la migració interna i internacional, la diversitat ètnica i cultural i les polítiques de gestió de la identitat d'Àsia Oriental i la seva evolució.

Sortides professionals


Els principals sectors d'ocupació són:

Realitzar anàlisi de països asiàtics per encàrrec de les institucions o empreses.
Fer d'intermediari en les relacions entre persones de Catalunya i d'Àsia i d'entitats públiques i privades d'ambdós països.
Impulsar les relacions i la integració entre persones de diversos països d'Àsia i el seu entorn.
Assessorament als responsables d'institucions en les relacions amb persones dels països asiàtics.
Assessorament als equips directius d'empreses i departaments exportadors i de promoció.
Ajuda als negociadors amb persones del departament de recursos humans.
Docència i investigació.
Grau Estudis d'Àsia Oriental
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X