Grau de Llengua i Literatures Catalanes (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC forma professionals de la llengua i la literatura perquè puguin treballar en diferents àmbits de la societat actual.
Aquest grau es defineix pel seu accentuat caràcter professionalitzador, en el marc de la societat contemporània, basada en els serveis i la informació.
L'eclosió del sector terciari (o de serveis), de les indústries culturals i de l'anomenada nova economia, basada en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), ha configurat un context en el qual les habilitats comunicatives i els productes lingüístics tenen un paper clau en la generació de valor econòmic.
En aquestes circumstàncies, augmenta la demanda de professionals capaços d'elaborar textos de diferent tipus, adaptats a les múltiples necessitats del mercat, com també la de formadors en aquest camp, tant per part de les institucions educatives com del sector de l'empresa i les organitzacions socials.
El títol de graduat en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat Oberta de Catalunya s'inscriu dins de la branca d'Arts i Humanitats i és l'únic totalment virtual de tot l'Estat.
Competències:
Competències transversals
Cerca, gestió i ús de la informació.
Ús i aplicació de les TIC en els àmbits acadèmic i professional.
Exercici de l'anàlisi i la síntesi.
Comunicació en una llengua estrangera.
Resolució de problemes i formulació de preguntes.
Treball individual i en equip.
Iniciativa emprenedora.
Actualització permanent i adaptació a noves situacions.
Compromís ètic envers els altres i reconeixement de la diversitat.
Competències específiques
Competències específiques de caràcter humanístic (itinerari cultural i social)
Coneixement de la tradició cultural pròpia en tota la seva complexitat.
Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dins i fora de la disciplina.
Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina i replantejament de les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.

Competències específiques de l'àmbit de la llengua i la literatura catalanes
(itinerari literari i itinerari lingüístic)

Identificació dels antecedents teòrics i les aportacions originals en un estudi o treball sobre un text.
Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències humanes, socials o experimentals i, al mateix temps, caracterització d'allò que la distingeix i la singularitza com a ciència.
Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.
Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana.
Anàlisi i comentari crític d'obres literàries.
Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural.
Anàlisi de textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada.
Coneixement de les relacions que els diferents grups socials estableixen amb les llengües: funcions socials i funcions comunicatives.
Coneixement del procés de formació de les «llengües literàries» i dels estàndards moderns.
Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat.
Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.
Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.
Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
Disseny i execució d'activitats de formació i planificació lingüística.
Aplicació dels coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.

Competències pròpies de la UOC
L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

Temari

Els primers 120 crèdits ECTS es plantegen com a obligatoris per a tots els estudiants, i s'estructuren en:
• 60 crèdits ECTS de formació bàsica:
o 36 crèdits ECTS corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement seleccionades entre les que estableix la normativa:
 • Llengua (6 crèdits ECTS)
 • Lingüística (6 crèdits ECTS)
 • Literatura (12 crèdits ECTS)
 • Llengua clàssica (6 crèdits ECTS)
 • Sociologia (6 crèdits ECTS)
o 24 crèdits ECTS corresponen a matèries comunes considerades igualment de formació bàsica o transversal per la Universitat:
 • Idioma modern (12 crèdits ECTS)
 • Competències TIC en llengua i literatura catalanes (6 crèdits ECTS)
 • Iniciativa emprenedora (6 crèdits ECTS)
• 60 crèdits ECTS obligatoris per a tots els graduats en Llengua i literatura catalanes.
El pla d'estudis proposa que els estudiants curseu el 80% de crèdits de matèries bàsiques durant el primer curs i el 20% restant durant el segon. La resta de les matèries que cal estudiar durant els dos primers cursos són de caràcter obligatori.

Els segons 120 crèdits ECTS s'estructuren en cinc mòduls (de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, Llengua i lingüística, Professions de la llengua i Projectes), en els quals s'organitzen les diferents matèries i que combinen assignatures obligatòries i optatives. Els estudiants heu de cursar, preferentment, per aquest ordre:
• 18 crèdits ECTS obligatoris i, com a mínim, 36 crèdits ECTS optatius dels mòduls següents:
o Literatura i teoria literària
o Cultura i societat
o Llengua i lingüística

• 6 crèdits ECTS obligatoris i, com a mínim, 12 crèdits ECTS optatius del mòdul:
o Professions de la llengua

• 18 crèdits ECTS obligatoris del mòdul de Projectes, amb les matèries:
o Seminari (6 crèdits ECTS)
o Treball de fi de grau (12 crèdits ECTS)

Destinataris

El grau de Llengua i Literatura Catalanes està dirigit a qualsevol estudiant que vulgui professionalitzar-se en l'elaboració o l'anàlisi de continguts lingüístics en llengua catalana dins de la societat de la informació i la comunicació. El pla d'estudis del grau de Llengua i Literatura Catalanes ofereix la possibilitat d'escollir entre tres itineraris diferents:
 • Perfil literari.
 • Perfil lingüístic.
 • Perfil cultural i social.
Aquests perfils optatius expressen l'especialització concreta a la qual poden optar els estudiants en relació amb el desenvolupament de competències avançades.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

El grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC té com a principal objectiu proporcionar als estudiants tres capacitats bàsiques:
 • Expressar-se amb excel·lència en llengua catalana (i dominar altres llengües, que s'especificaran en el grau).
 • Conèixer, analitzar i interpretar críticament les produccions lingüístiques i culturals, tant les obres clàssiques del passat com les més contemporànies, de la llengua catalana.
 • Aplicar aquestes capacitats a contextos diversos i canviants.

Titulació obtinguda

El grau de Llengua i Literatura Catalana de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

El grau de Llengua i Literatura Catalanes, en funció de les competències específiques que l'estudiant opta per desenvolupar en els cursos avançats de la titulació, pot capacitar per treballar en les professions següents: Formador en llengua, literatura i cultura catalanes.(1) Professor de tècniques d'expressió oral i escrita. Assessor lingüístic. Corrector editorial. Editor. Escriptor. Crític literari. Desenvolupador d'aplicacions lingüístiques. Tècnic en lexicografia, terminologia i neologia. Assessor en tractaments de trastorns del llenguatge. Tècnic de planificació lingüística. Redactor de continguts. Mediador cultural. Assessor cultural.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Professorat

Direcció dels Estudis d'Arts i Humanitats: Joan Fuster Sobrepere. Direcció de el programa: Josep Anton Fernàndez Montolí.
Grau de Llengua i Literatures Catalanes (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X