Grau de Relacions Laborals i Ocupació (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
L'objectiu del grau de Relacions Laborals i Ocupació és formar professionals que dominin l'organització del treball des d'una perspectiva multidisciplinària, amb polivalència funcional i capacitat d'adaptació als canvis tecnològics.
El títol de graduat en Relacions Laborals i Ocupació per la UOC s'adscriu a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Es tracta d'un grau generalista i de caràcter multidisciplinari, amb una vocació eminentment professionalitzadora.
La perspectiva multidisciplinària d'aquest grau permet als estudiants manejar un conjunt d'eines provinents de diferents àmbits de coneixement (dret, organització d'empreses, psicologia, sociologia, economia), que els permetran actuar en unes activitats tan rellevants per al present com les vinculades amb les relacions laborals i l'ocupació, tant en el sector privat com en el públic.
En concret, el graduat en Relacions Laborals i Ocupació de la UOC ha de ser capaç d'adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable; buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació, i també analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima. Així mateix, ha de ser capaç d'aprendre de manera autònoma i estar adaptat a noves situacions, essent capaç de fer anàlisis crítiques i de sintetitzar. Tenir capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris i, de la mateixa manera, estar capacitat per a l'argumentació, negociació, mediació i resolució de conflictes.
També, ha de capacitar per a comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, i usar i aplicar les tecnologies de la informació en l'àmbit acadèmic i professional, com també emprendre en el seu àmbit professional.
Competències:
Competencias transversales
 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima.
 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a l'argumentació, negociació, mediació i resolució de conflictes.
 • Capacitat per a comunicar correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per a emprendre en l'àmbit professional.
Competències específiques
 • Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
 • Capacitat per a explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.
 • Capacitat per a analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins les organitzacions, amb la finalitat de determinar-ne l'adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.
 • Capacitat per a identificar els principis jurídics, com també les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.
 • Capacitat per a analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Capacitat per a interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per a aplicar-los a supòsits fàctics.
 • Capacitat per a elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans en tots els nivells organitzatius.
 • Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.
 • Capacitat per a elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.
 • Capacitat per a assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.
 • Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal, i defensa davant dels tribunals.
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

El pla d'estudis del grau de Relacions Laborals i Ocupació es compon de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu:
• 60 crèdits ECTS de formació bàsica dels quals:
o 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i
o 18 en matèries comunes considerades transversals per la universitat.
• 132 crèdits ECTS obligatoris, als quals s'afegeixen 6 crèdits del treball final de grau (TFG).
• 42 crèdits ECTS optatius, incloent dins d'ells els 6 crèdits de les pràctiques.
El criteri utilitzat per a l'organització de les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre del 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 132
Optatives * 42
Treball final de grau 6
(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en una assignatura de 6 crèdits.
Total 240

Assignatures:
Semestre 1:
• Introducció a les competències TIC 6 ECTS.
• Iniciativa emprenedora 6 ECTS.
• Introducció al dret 6 ECTS.
• Introducció a l'economia 6 ECTS.
• Fonaments psicosocials del comportament humà 6 ECTS.

Semestre 2:
• Tècniques d'expressió, argumentació i negociació 6 ECTS.
• Introducció a l'empresa 6 ECTS.
• Mètodes d'investigació qualitativa 6 ECTS.
• Persones i organitzacions 6 ECTS.
• Idioma modern: anglès I 6 ECTS.

Semestre 3:
• Dret públic 6 ECTS.
• Dret de l'empresa 6 ECTS.
• Organització d'empreses 6 ECTS.
• Sociopsicologia del treball 6 ECTS.
• Fonaments d'estadística 6 ECTS.

Semestre 4:
• Dret del treball individual I 6 ECTS.
• Dret del treball col·lectiu 6 ECTS.
• Política i direcció de persones 6 ECTS.
• Introducció a la informació financera 6 ECTS.
• Teoria de les relacions laborals 6 ECTS.

Semestre 5:
• Dret del treball individual II 6 ECTS.
• Economia del treball I 6 ECTS.
• Polítiques sociolaborals 6 ECTS.
• Negociació i gestió del conflicte en les organitzacions 6 ECTS.
• Dret de la Seguretat Social I 6 ECTS.

Semestre 6:
• Fonaments jurídics de la prevenció de riscos laborals 6 ECTS.
• Dret de la Seguretat Social II 6 ECTS.
• Introducció al dret processal 6 ECTS.
• Problemàtiques psicosocials del món contemporani 6 ECTS.
• Idioma modern II: anglès 6 ECTS.

Semestre 7:
• Dret processal laboral 6 ECTS.
• Dret fiscal 6 ECTS.
• Optativa I 6 ECTS.
• Optativa II 6 ECTS.
• Optativa III 6 ECTS.

Semestre 8:
• Optativa IV 6 ECTS.
• Optativa V 6 ECTS.
• Optativa VI 6 ECTS.
• Optativa VII 6 ECTS.
• Treball final de grau 6 ECTS.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Titulació obtinguda

El grau de Relacions Laborals i Ocupació de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Les sortides professionals principals estan orientades cap l'assessorament juridicolaboral; la direcció i/o gestió de recursos humans; la gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball; la gestió de la salut laboral i la prevenció de riscos laborals; i l'actuació en el camp de les polítiques sociolaborals i la consultoria sociolaboral. En concret la titulació capacita per a les professions: Directors o tècnics superiors d'RH en els equips (staff) directius de les empreses. Graduats socials: professionals liberals experts en l'assessorament juridicolaboral, organització del treball i de la producció, representació d'interessos col·lectius i professionals tant en l'àmbit privat com en l'Administració pública. Gestors, mediadors i interventors en el mercat de treball: agents d'ocupació i desenvolupament local. Experts en salut laboral i prevenció de riscos laborals. Experts en el camp de les polítiques sociolaborals promogudes per l'Administració pública Consultors.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Professorat

Direcció de programa: Elisabet Motellón Corral.
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X