Grau en Sociologia (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Aprofundeix en el desenvolupament i el benestar de la societat.
La UOC et proporciona les eines per treballar en un context canviant
Construeix el teu futur amb el grau de Sociologia 100% en línia de la UOC.
El grau de Sociologia en línia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) et forma com a professional capaç d'analitzar els fenòmens socials de la contemporaneïtat, i busca formar futurs professionals de la sociologia amb un alt domini dels marcs teòrics, els procediments metodològics, i les habilitats i tècniques de la disciplina i de les ciències socials.
Per què estudiar el grau de Sociologia de la UOC?
Aquest grau centra la seva atenció en els fenòmens emergents del camp de la sociologia. Entre ells destaquen la manera com s'incorporen les noves tecnologies de la societat digital (canalitzant aquí tot el saber especialitzat de la UOC), les transformacions ecosocials, la reformulació de la desigualtat social o l'anàlisi mitjançant big data. A més, el grau incideix en el coneixement, el disseny, l'anàlisi i l'avaluació de les polítiques públiques i altres mecanismes d'intervenció social.
El grau a distància de Sociologia de la UOC uneix les dues ànimes de la sociologia. La primera la impulsa a elaborar una mirada crítica i teòricament fonamentada sobre els fenòmens socials. La segona l'orienta cap a la investigació i l'acció aplicada, atenta a la necessitat de donar respostes tècnicament rigoroses, ben contextualitzades, eficients i plausibles en l'exercici professional, ja sigui al sector públic, al privat o al tercer sector.
Sigui quin sigui el context acadèmic o professional a què hagi de fer front, el grau de Sociologia de la UOC capacita l'estudiantat perquè sàpiga desplegar anàlisis empíriques rigoroses dels fenòmens socials, ja sigui partint d'investigacions d'orientació quantitativa, qualitativa o mixta. Sabrà fer preguntes i respostes que van més enllà d'una lectura descriptiva de les dades.
Una formació completa i integral a la sociologia
El grau en línia de Sociologia et proporciona una formació integral i interdisciplinària per adquirir la perspectiva i la mirada pròpies de la sociologia. Aquesta habilitació et permetrà emprar-te en les activitats i nínxols professionals específicament sociològics, però també en l'ampli rang d'àmbits laborals en què les habilitats i la perspectiva sociològica aporten un element diferencial.
En aquest sentit, la versatilitat i l'adaptabilitat són característiques que s'incorporen a la concepció del programa formatiu per afavorir que la teva carrera professional tingui el més ampli espectre d'ocupabilitat.
Competències:
Competències generals

Desenvolupar activitats pròpies de la sociologia de manera eficient, compromesa, creativa i amb un alt nivell d'iniciativa.
Aplicar les tècniques de cerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.
Incorporar el pensament crític formulant judicis argumentats a partir de criteris fonamentats a l'anàlisi, la síntesi i el contrast d'evidències o conceptualitzacions teòriques pertinents.
Treballar col·laborativament incorporant els principis de pragmatisme i responsabilitat per obtenir millors resultats que amb un treball aïllat.
Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de lespecialitat.
Competències transversals
Demostrar un nivell B2 (Marc europeu europeu de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i la producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional.
Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.
Competències específiques
Identificar en els estudis o treballs propis de la sociologia els antecedents teòrics i les aportacions originals i aplicar les perspectives i conceptes teòrics principals a l'anàlisi de la vida social.
Utilitzar els conceptes i les teories més rellevants de les disciplines afins a la sociologia a l'anàlisi de la realitat social, incorporant així una perspectiva pluridisciplinar.
Reconéixer les claus analítiques del funcionament de les relacions i els vincles entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global.
Aplicar els conceptes que aborden les dinàmiques de reproducció i canvi social lligats a la continuïtat i el dinamisme dels fenòmens socials, amb especial atenció a les formes consolidades i emergents de diferenciació i desigualtat social en les diferents vessants.
Incorporar les especificitats de la perspectiva sociològica als camps del treball, la cultura, la política pública, l'educació, el medi ambient i les transformacions poblacionals i territorials.
Posar en diàleg tradicions sociològiques no occidentals amb el pensament sociològic occidental actual i pel que fa a l'anàlisi dels reptes globals actuals.
Localitzar i generar dades empíriques rellevants mitjançant la utilització pertinent de les eines metodològiques tant quantitatives com qualitatives, i saber discernir els avantatges i les limitacions de cada eina en relació amb preguntes de recerca concretes.
Generar aportacions significatives a partir de la vinculació entre arguments teòrics i lanàlisi de dades empíriques.
Intervenir amb rigor tècnic en el disseny i l'avaluació de polítiques públiques aplicades tenint en compte la naturalesa multifactorial de les necessitats i problemes socials.
Utilitzar els coneixements i les eines de les ciències socials per intervenir professionalment en institucions i organitzacions públiques, privades i del tercer sector incorporant el valor afegit específic de la disciplina sociològica.

Temari

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 144
Optatives 48
Treball final de grau (obligatori) 12
Total 240
Assignatures:
Semestre 1 - Crèdits
 • Escriptura acadèmica 6
 • Anglès B2.1 6
 • Introducció a la sociologia 6
 • Política i societat 6
 • Teoria sociològica clàssica 6
Semestre 2 - Crèdits
 • Anglès B2.2 6
 • Introducció a l'economia 6
 • Història política i social contemporània 6
 • Antropologia social i cultural 6
 • Psicologia social 6
Semestre 3 - Crèdits
 • Estructura econòmica 6
 • Metodologia de les ciències socials 6
 • Optativa I 6
 • Estratificació social i desigualtats 6
 • Política social 6
Semestre 4 - Crèdits
 • Fonaments de la investigació quantitativa 6
 • Fonaments de la investigació qualitativa 6
 • Teoria sociològica contemporània 6
 • Estructura social en perspectiva comparada 6
 • Sociologia del consum 6
Semestre 5 - Crèdits
 • Anàlisi i visualització de dades quantitatives 6
 • Anàlisi i interpretació de dades qualitatives 6
 • Canvi social a escala local i global 6
 • Demografia 6
 • Sociologia urbana 6
Semestre 6 - Crèdits
 • Anàlisi de xarxes i big data 6
 • Gènere i sexualitat 6
 • Avaluació de programes i polítiques públiques 6
 • Societat digital 6
 • Optativa II 6
Semestre 7 - Crèdits
 • Etnicitat, migracions i ciutadania 6
 • Sociologia de la cultura 6
 • Transicions ecosocials 6
 • Optativa III 6
 • Treball final de grau I 6
Semestre 8 - Crèdits
 • Família i noves formes de convivència 6
 • Sociologia del treball 6
 • Seminari de temàtiques sociològiques emergents 6
 • Optativa IV 6
 • Treball final de grau II 6

Competències per a les quals et prepara el curs

Forma't en sociologia i sigues capaç de comprendre, analitzar i interpretar la societat.

Destinataris

Perfils:
El grau de Sociologia aspira a formar professionals de la sociologia que puguin exercir aquesta professió en els diferents àmbits de lAdministració, de lentorn privat i del tercer sector on són requerits.
Alhora, el grau de Sociologia constitueix un programa formatiu idoni per a totes les persones que vulguin emprendre una trajectòria acadèmica posterior, ja sigui en àmbits estrictament sociològics, ja sigui aportant aquesta perspectiva en àrees diverses d'especialització temàtica i disciplinària. Aquest programa permet l'especialització posterior en àmbits tan diversos com les relacions laborals, la gestió cultural o les diferents polítiques sectorials (salut pública, educació, medi ambient, etc.), ja que atorga les bases analítiques que ajuden a singularitzar el perfil acadèmic propi ia aprofundir en ell.
El grau de Sociologia de la UOC s'orienta també a professionals de camps no pròpiament sociològics (seguretat, sanitat, educació, art, intervenció social, cooperació internacional, màrqueting, recursos humans, etc.) que volen incorporar el valor afegit d'aquesta perspectiva a el seu exercici laboral quotidià.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols.
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Data d'inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

 • Conèixer els principals debats i problemes de la sociologia de l?actualitat, així com el valor dels coneixements i competències de sociologia en la intervenció científica o aplicada sobre la realitat.
 • Comprendre la complexitat del món en la seva globalitat i analitzar i interpretar críticament els fenòmens i les relacions socials.
 • Formar professionals experts en sociologia i amb coneixements interdisciplinaris en l'àmbit de les ciències socials, i que puguin complementar i aprofundir en coneixements d'àmbits acadèmics més concrets.
 • Conèixer els àmbits emergents en què els coneixements i les competències de la sociologia poden tenir una traducció en clau d'ocupabilitat.
 • Tenir les bases competencials per desenvolupar les professions actuals i de futur vinculades a l'àmbit de la sociologia en un sentit ampli, amb una aproximació rigorosa, innovadora i crítica.
 • Formar persones expertes en l'anàlisi i la interpretació de les dades que provinguin de fonts primàries i secundàries sobre la realitat social.
 • Interpretar les problemàtiques socials que són objecte d'atenció per part de les polítiques públiques, i desenvolupar i avaluar programes específics de política pública.
 • Oferir instruments que capacitin per iniciar una carrera investigadora en l'àmbit de la sociologia, en particular, però també de les ciències socials en general, mitjançant l'adquisició de sòlids fonaments teòrics i habilitats d'anàlisis empíriques.

Titulació obtinguda

Titulació oficial. Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa a tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas sigui aplicable.

Perspectives laborals

Els 5 grans àmbits de treball dels titulats i titulades en aquest grau són: Intervenció social. Investigació social. Educació. Organització del treball. Polítiques públiques. Algunes de les sortides professionals són: Tècnic/a, coordinador/a o director/a de lAdministració pública local, autonòmica o estatal o dens públics. Gestor/a d'institucions públiques (per exemple, a la universitat). Responsable polític/a de lAdministració local, autonòmica o estatal. Investigador/a, per compte propi o aliè, orientat a la investigació basada en fonts estadístiques (poblacionals, econòmiques, etc.) o en metodologia qualitativa per a l'Administració pública, institucions públiques o fundacions. Analista especialitzat/da en l'avaluació de les polítiques públiques a sectors específics (educació, salut pública, treball, exclusió social, cultura, etc.). Director/a, coordinador/a, gestor/a o tècnic/a de polítiques públiques.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.

Professorat

Direcció del programa: Isaac González Balletbó. Doctor en Polítiques Públiques i Transformació Social (Universitat Autònoma de Barcelona) i llicenciat en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona). Expert en política social i sociologia de l'educació.
Grau en Sociologia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X