Grau en Sociologia (UOC)

1081 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau en Sociologia (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El grau de Sociologia en línia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) et forma com a professional capaç d'analitzar els fenòmens socials de la contemporaneïtat. Dominaràs les dues ànimes de la sociologia: la que empeny a elaborar una mirada crítica i teòricament fonamentada dels fenòmens socials, i la que orienta cap a la investigació i l'acció aplicada, atenta a la necessitat de donar respostes tècnicament rigoroses, ben contextualitzades, eficients i plausibles a l'exercici professional. Seràs un professional de la sociologia amb un alt domini dels marcs teòrics, els procediments metodològics i les habilitats i les tècniques de la disciplina i de les ciències socials.

Temari

Formació bàsica - Crèdits
• Escriptura acadèmica 6
• Anglès B2.1 6
• Anglès B2.2 6
• Introducció a la sociologia 6
• Política i societat 6
• Introducció a l'economia 6
• Història política i social contemporània 6
• Antropologia social i cultural 6
• Psicologia social 6
• Estructura econòmica 6
Assignatures obligatòries - Crèdits
• Metodologia de les ciències socials 6
• Fonaments de la investigació quantitativa 6
• Fonaments de la investigació qualitativa 6
• Anàlisi i visualització de dades quantitatives 6
• Anàlisi i interpretació de dades qualitatives 6
• Anàlisi de xarxes i big data 6
• Teoria sociològica clàssica 6
• Teoria sociològica contemporània 6
• Estratificació social 6
• Estructura social en perspectiva comparada 6
• Canvi social a escala local i global 6
• Gènere i sexualitat 6
• Etnicitat, migracions i ciutadania 6
• Política social 6
• Avaluació de programes i polítiques públiques 6
• Demografia 6
• Sociologia urbana 6
• Família i noves formes de convivència 6
• Sociologia del consum 6
• Sociologia de la cultura 6
• Sociologia del treball 6
• Societat digital 6
• Transicions ecosocials 6
• Seminari de temàtiques sociològiques emergents 6
Assignatures optatives - Crèdits
• Sociologia de l'educació 6
• Sociologia de la vulnerabilitat 6
• Sociologia de les organitzacions 6
• Introducció al dret 6
• Pensament polític 6
• Mediació i resolució de conflictes 6
• Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials 6
• Projecte pràctic professional 6
Treball final de grau - Crèdits
• Treball final de grau I 6
• Treball final de grau II 6

Competències per a les quals et prepara el curs

Forma't en sociologia i sigues capaç de comprendre, analitzar i interpretar la societat.

Destinataris

El grau de Sociologia aspira a formar professionals de la sociologia que puguin exercir aquesta professió en els diferents àmbits de lAdministració, de lentorn privat i del tercer sector on són requerits.
Alhora, el grau de Sociologia constitueix un programa formatiu idoni per a totes les persones que vulguin emprendre una trajectòria acadèmica posterior, ja sigui en àmbits estrictament sociològics, ja sigui aportant aquesta perspectiva en àrees diverses d'especialització temàtica i disciplinària. Aquest programa permet l'especialització posterior en àmbits tan diversos com les relacions laborals, la gestió cultural o les diferents polítiques sectorials (salut pública, educació, medi ambient, etc.), ja que atorga les bases analítiques que ajuden a singularitzar el perfil acadèmic propi ia aprofundir en ell.
El grau de Sociologia de la UOC també s'orienta a professionals de camps no pròpiament sociològics (seguretat, sanitat, educació, art, intervenció social, cooperació internacional, màrqueting, recursos humans, etc.) que volen incorporar el valor afegit d'aquesta perspectiva a el seu exercici laboral quotidià.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols.
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Grau en Sociologia de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides progressivament, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

El grau permet adquirir una sèrie de competències, habilitats i coneixements que situen l'estudiantat en una posició preferent en l'anàlisi de la realitat social i tot l'entramat de relacions i vincles que la conformen als àmbits micro, meso i macro
Objectius
Conèixer els principals debats i problemes de la sociologia de l'actualitat, així com el valor dels coneixements i les competències de sociologia en la intervenció científica o aplicada sobre la realitat
Comprendre la complexitat del món en la seva globalitat i analitzar i interpretar críticament els fenòmens i les relacions socials
Formar professionals experts en sociologia i amb coneixements interdisciplinaris a l'àmbit de les ciències socials, i que puguin complementar i aprofundir en coneixements d'àmbits acadèmics més concrets
Algunes competències són
Identificar en els estudis o treballs propis de la sociologia els antecedents teòrics i les aportacions originals i aplicar les principals perspectives i conceptes teòrics a l'anàlisi de la vida social
Utilitzar els conceptes i les teories més rellevants de les disciplines afins a la sociologia a l'anàlisi de la realitat social, incorporant una perspectiva pluridisciplinar
Reconéixer les claus analítiques del funcionament de les relacions i els vincles entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global
Aplicar els conceptes que aborden les dinàmiques de reproducció i canvi social lligats a la continuïtat i dinamisme dels fenòmens socials, amb una atenció especial a les formes de diferenciació i desigualtat social

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Els cinc grans àmbits de treball dels titulats i titulades en aquest grau són: Intervenció social Investigació social Educació Organització del treball Polítiques Públiques Algunes de les sortides professionals principals són: Tècnic, coordinador director de l'Administració pública local, autonòmica o estatal o d'ens públics. Investigador, per compte propi o aliè, orientat a la investigació. Analista especialitzat en l'avaluació de les polítiques públiques a sectors específics (educació, salut pública, treball, exclusió social, cultura, etc.). Analista especialitzat en la realització destudis socials, de mercat, de màrqueting, publicitat, estudis dopinió, anàlisi daudiències o anàlisis electorals. Consultor o tècnic especialitzat en desenvolupament empresarial o organitzacional, desenvolupament institucional, desenvolupament local o regional, desenvolupament social, participació ciutadana, etc. Docent o investigador universitari.

Promocions

8% descompte!
 
Grau en Sociologia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X