Grau en Teràpia Ocupacional

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Escola Univesitaria d'Infermeria Cruz Vermella


Presentació


La funció del terapeuta ocupacional és avaluar l'ocupació significativa i l'acompliment ocupacional, amb finalitats de prevenció i/o terapèutics, bé per a promoció de la salut, prevenció de lesions o discapacitats, o bé, per desenvolupar, millorar, mantenir o restaurar el nivell d'independència funcional i autonomia.

Dins dels sistemes sanitari i social el terapeuta comparteix amb altres professionals les funcions de planificació, organització, adreça i avaluació per garantir una intervenció adequada per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en les seves ocupacions de la vida quotidiana.

L'objectiu general del Títol de Grau en Teràpia Ocupacional és formar professionals preparats per valorar, descriure, identificar, prevenir i tractar problemes en l'ocupació, que afecten a la salut i a l'autonomia de les persones, famílies o grups.

Aquest grau ofereix dos itineraris com a formació avançada profesionalizadora en l'àmbit de l'autonomia personal i la dependència, i en l'àmbit de les situacions específiques i complexes.


Modalitat

Presencial.
Període lectiu

Anual.
Idioma

Català i castellà.
Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.
Pràctiques professionals

Practicum: assignatura de pràctiques obligatòries en segon i tercer curs.
Programes d'intercanvi


Intercanvis amb universitats europees: Portugal, Regne Unit, Alemanya i Suècia.

Preu vigent per crèdit

3.940 euros per curs aproximadament

Competències

Competències generals


Demostrar que posseeix un ampli coneixement de les ciències de la salut, humanes, socials i tecnològiques que li permetin donar resposta a les necessitats i expectatives de les persones, famílies i grups.
Seleccionar, sintetitzar i aplicar els coneixements i habilitats adquirides en les matèries específiques de teràpia ocupacional per satisfer les necessitats ocupacionals i de salut / benestar dels individus o poblacions.
Reunir i interpretar dades significatives de l'ocupació de les persones o comunitats per emetre judicis que incloguin reflexions sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
Transmetre informació, idees, problemes i solucions referents a l'ocupació, tant a un públic especialitzat com no especialitzat.
Adquirir habilitats d'aprenentatge i millora necessàries per emprendre estudis posteriors sobre la Ciència de l'Ocupació amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals


Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
Identificar, analitzar i escollir l'opció més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional de manera eficient i eficaç.
Expressar-se de manera fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
Ser capaç de reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
Respectar l'entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament sostenible.

Competències específiques


Reconèixer els elements essencials de la professió de terapeuta ocupacional, incloent principis ètics, responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en individus o en persones, respectant la seva autonomia i el secret professional.
Demostrar que coneix les organitzacions nacionals i internacionals de salut, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.
Obtenir i utilitzar dades epidemiológicos i valorar tendències i riscos per fomentar la presa de decisions sobre salut.
Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica, sanitària, soci-sanitària i social, preservant la confidencialitat de les dades.
Demostrar que comprèn i coneix la interrelació entre els conceptes de benestar, salut, ocupació significativa, dignitat i participació, així com els factors determinants de la disfunció ocupacional.
Realitzar l'avaluació ocupacional, determinar la planificació i establir la intervenció de teràpia ocupacional, utilitzant el potencial terapèutic de l'ocupació significativa, a través de l'ús de l'activitat, amb el consentiment i la participació dels individus i poblacions.
Col·laborar amb grups i comunitats per promoure la salut i el benestar dels seus membres mitjançant la participació en l'ocupació significativa.
Establir una comunicació interpersonal assertiva amb tots els interlocutors que siguin rellevants durant el procés de Teràpia Ocupacional.

Sortides professionals


El terapeuta ocupacional treballa en coordinació amb altres professionals (metges, psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials) principalment en el sector soci-sanitari, però també en el mitjà ocupacional i de reinserció laboral, així com a l'àrea de l'educació especial. Els principals sectors d'ocupació són:

Hospitals
Centres de rehabilitació
Centres geriàtrics
Centres d'estimulació precoç
Centres de drogodependència
Centres d'educació especial
Centres ocupacionals
Centres especials de treball per afavorir la reinserció de persones amb discapacitats o minusvalideses
Mútues d'accidents laborals
Destinataris

Perfil d'ingrés


Per cursar els estudis de Teràpia Ocupacional és important tenir capacitat per a les relacions interpersonals, capacitat d'interactuar i comunicar-se i interès per ajudar a les persones tenint en compte i respectant els valors i cultures diferents. El fet de treballar amb col·lectius vulnerables requereix estabilitat emocional i capacitat per resoldre problemes i prendre decisions. La facilitat per treballar en equip, la capacitat d'anàlisi, la responsabilitat, l'adaptació a l'entorn i la creativitat són qualitats importants per al futur desenvolupament professional.
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X