Màster universitari en Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Especialitza't en intervenció infantil i juvenil integrant tècniques, estratègies i recursos de diferents enfocaments teòrics
 • Formació especialitzada en l'àmbit clínic i de la salut
 • Tècniques d'intervenció des de diferents orientacions teòriques
 • Gran demanda laboral actual
El màster de Psicologia Infantil i Juvenil ofereix una formació de caire aplicat i professionalitzador, que permet aprofundir en la intervenció psicològica en salut mental de nens i adolescents des de diferents orientacions teòriques (cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica) i en diferents contextos (clínic, escolar, comunitari).
L'enfocament és plural i integrador, i l'objectiu és dotar el professional d'eines de diferents models que poden ser-li útils en el seu treball. Així mateix, es fa èmfasi en les principals eines TIC adreçades a nens i adolescents que existeixen en l'actualitat, i en la seva aplicació en l'àmbit clínic i de la salut.
L'objectiu d'aquest màster és formar professionals que siguin capaços d'identificar reptes i necessitats actuals, i també d'abordar les especificitats dels trastorns en aquestes etapes de la vida, més enllà d'una simple translació d'intervencions generals o dissenyades per a adults.

Competències:
Competències bàsiques:

Que els estudiants dominin i comprenguin coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
Generals:
Reconèixer i comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, i també els seus corresponents models teòrics de referència.
Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per a valorar els diferents factors que incideixen en una situació, i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències.
Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció.
Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per a abordar un cas o resoldre un problema de la manera més efectiva possible.
Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta, de manera imaginativa i innovadora, a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives o socials.
Transversals:
Utilitzar adequadament les eines i els entorns digitals per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com a professionals.
Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a elaborar dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.
Específiques:
Identificar i analitzar de manera crítica les necessitats i els reptes que, en la societat actual, es plantegen als professionals de l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.
Comprendre la complexitat del paper del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil, i tenir capacitat per a actuar d'acord amb això mateix en diferents camps, tenint en compte aspectes ètics, legals i metodològics.
Analitzar, relacionar i utilitzar de manera integrada models i posicions teòriques diferents en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.
Comprendre, analitzar i aplicar les principals tècniques existents en el marc dels models teòrics de referència, en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.
Identificar, analitzar i valorar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas, amb el propòsit de determinar la línia d'actuació més idònia per a cada situació i context específics en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.
Dissenyar, planificar i aplicar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas, i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.
Fer el seguiment i valorar l'evolució del conjunt de decisions i accions implicades en la intervenció a partir de la definició i l'avaluació d'indicadors de procés dins del pla d'intervenció establert en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.
Analitzar les necessitats, dissenyar i aplicar accions i plans d'intervenció psicològica de l¿àmbit infantil i juvenil que integrin l'ús de recursos TIC amb el propòsit de millorar o potenciar l'eficàcia de les tècniques o estratègies escollides per a cada cas i context específics.
Comunicar resultats i conclusions d'una intervenció de manera efectiva i adaptada als diferents interlocutors implicats, utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil, i tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, amb diferents mitjans, canals i formats.
Identificar les pròpies necessitats personals i professionals, i també les del context social d'intervenció, amb el propòsit d'actualitzar-se i desenvolupar-se professionalment de manera permanent en els camps relacionats amb la intervenció psicològica infantil i juvenil.

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i l'acreditació d'aquestes matèries.
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a assolir les competències associades a cada assignatura, tenint en compte que s'estableix que 1 crèdit ECTS equival a 25 hores d'estudi. Tot i així, el nombre d'hores reals de dedicació d'un estudiant pot variar segons els coneixements previs, les destreses i les circumstàncies que té.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 30
Optatives 15
Pràcticum 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Nous reptes i necessitats per al professional 6
 • Tècniques i estratègies d'intervenció I 8
 • Tècniques i estratègies d'intervenció II 8
 • Tècniques i estratègies d'intervenció III  8
Assignatures optatives - Crèdits
 • Promoció de la salut en la infància i l'adolescència 5
 • Educació emocional 5
 • Atenció precoç, criança i treball amb famílies 5
 • Diferències individuals i socioculturals, i inclusió socioeducativa 5
 • Atenció a la infància i a l'adolescència en risc 5
Assignatures pràctiques - Crèdits
 • Pràcticum  9
Assignatures del projecte - Crèdits
 • Treball final de màster 6
Complements de formació:
Els estudiants que provinguin de la llicenciatura o el grau de Psicologia no han de cursar cap complement formatiu. L'accés al màster és directe.
Els estudiants que provinguin de la llicenciatura o el màster de Psicopedagogia o de la llicenciatura o el grau de Medicina, especialitat de Psiquiatria, han de cursar entre 9 i 12 crèdits ECTS de complements formatius.
En concret, els estudiants que provinguin de la llicenciatura o el màster de Psicopedagogia (i titulacions afins) han de cursar:
 • Psicopatologia infantil (3 crèdits ECTS)
 • Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I (3 crèdits ECTS)
Els estudiants que provinguin de la llicenciatura o el grau de Medicina, especialitat de Psiquiatria, han de cursar:
 • Psicologia del desenvolupament (6 crèdits ECTS)
 • Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I (3 crèdits ECTS)

Destinataris

Aquest màster està adreçat tant a llicenciats i graduats recents com a professionals que vulguin especialitzar-se en la pràctica professional de la intervenció psicològica en nens i adolescents.
 • Titulats en Psicologia que volen especialitzar-se en la intervenció psicològica amb nens i adolescents.
 • Professionals de la psicologia, psiquiatria o psicopedagogia amb una llarga trajectòria en l'àmbit, i que volen actualitzar i incorporar noves eines en la seva pràctica clínica o psicopedagògica.
 • Professionals de la salut mental procedents de l'àmbit de la intervenció en adults que volen conèixer el tractament amb nens i adolescents per a completar la seva formació o realitzar un canvi en la població que atenen en l'àmbit professional.
 • Professionals amb una llarga trajectòria en l'àmbit, que volen conèixer i integrar en la seva pràctica clínica altres perspectives o plantejaments teòrics.

Requisits

Requisits acadèmics
Per a accedir al màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció és obligatori haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o màster de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Medicina, especialitat de Psiquiatria
Per a accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió:
Només seran admesos en el màster universitari els estudiants amb el perfil d'ingrés establert. No obstant això, els estudiants que no provinguin del grau o la llicenciatura de Psicologia hauran de cursar entre 9 i 12 crèdits ECTS de complements de formació.
Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 10 octubre 2023.

Objectius

L'objectiu general del màster de Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció és dotar l'estudiant d'eines que facilitin i millorin la seva activitat  professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil. Per a assolir aquest objectiu general, els estudiants hauran de conèixer, analitzar, valorar i saber aplicar de manera integrada les tècniques i estratègies d'intervenció procedents de diferents abordatges teòrics atenent a l'especificitat de cada cas i dels factors que el determinen. Al final de la formació, s'espera que l'estudiant sigui capaç de dissenyar, implementar i avaluar plans d'intervenció adequats per a cada cas i context integrant adequadament els recursos de què disposa.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Pràctiques

Les pràctiques seran obligatòries i es duran a terme de manera presencial en centres de referència de l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.

Perspectives laborals

En un recent informe elaborat per diferents entitats del tercer sector es constata que factors com la crisi econòmica, les noves tecnologies o els canvis socials han fet créixer els trastorns mentals entre la població infantil i juvenil, i que els diagnòstics són cada vegada més complexos. Aquest canvi s'evidencia per un increment dels infants i adolescents que acudeixen als serveis de la xarxa de salut mental, per un augment en el nombre de menors diagnosticats amb algun trastorn mental i per un augment de la complexitat dels diagnòstics, atesa una major incidència dels factors socials. Es detecta, doncs, una necessitat de professionals especialitzats en l'atenció i la intervenció infantil i juvenil, que siguin capaços de tractar patologies des de diferents àmbits teòrics, amb habilitats en l'ús de les noves tecnologies, i que sàpiguen analitzar i valorar els diferents factors psicosocials.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Professorat

Direcció del programa: Dra. Alba Pérez González.
Màster universitari en Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X