Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari en Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster de Psicologia Infantil i Juvenil ofereix una formació de caire aplicat i professionalitzador, que permet aprofundir en la intervenció psicològica en salut mental de nens i adolescents des de diferents orientacions teòriques (cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica) i en diferents contextos (clínic, escolar, comunitari).

L'enfocament és plural i integrador, i l'objectiu és dotar el professional d'eines de diferents models que poden ser-li útils en el seu treball. Així mateix, es fa èmfasi en les principals eines TIC adreçades a nens i adolescents que existeixen en l'actualitat, i en la seva aplicació en l'àmbit clínic i de la salut.

L'objectiu d'aquest màster és formar professionals que siguin capaços d'identificar reptes i necessitats actuals, i també d'abordar les especificitats dels trastorns en aquestes etapes de la vida, més enllà d'una simple translació d'intervencions generals o dissenyades per a adults.


Competències:

Competències bàsiques:


Que els estudiants dominin i comprenguin coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Generals:

Reconèixer i comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, i també els seus corresponents models teòrics de referència.

Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per a valorar els diferents factors que incideixen en una situació, i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències.

Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció.

Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per a abordar un cas o resoldre un problema de la manera més efectiva possible.

Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta, de manera imaginativa i innovadora, a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives o socials.

Transversals:

Utilitzar adequadament les eines i els entorns digitals per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com a professionals.

Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a elaborar dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.

Específiques:

Identificar i analitzar de manera crítica les necessitats i els reptes que, en la societat actual, es plantegen als professionals de l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.

Comprendre la complexitat del paper del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil, i tenir capacitat per a actuar d'acord amb això mateix en diferents camps, tenint en compte aspectes ètics, legals i metodològics.

Analitzar, relacionar i utilitzar de manera integrada models i posicions teòriques diferents en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.

Comprendre, analitzar i aplicar les principals tècniques existents en el marc dels models teòrics de referència, en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.

Identificar, analitzar i valorar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas, amb el propòsit de determinar la línia d'actuació més idònia per a cada situació i context específics en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.

Dissenyar, planificar i aplicar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas, i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.

Fer el seguiment i valorar l'evolució del conjunt de decisions i accions implicades en la intervenció a partir de la definició i l'avaluació d'indicadors de procés dins del pla d'intervenció establert en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.

Analitzar les necessitats, dissenyar i aplicar accions i plans d'intervenció psicològica de l¿àmbit infantil i juvenil que integrin l'ús de recursos TIC amb el propòsit de millorar o potenciar l'eficàcia de les tècniques o estratègies escollides per a cada cas i context específics.

Comunicar resultats i conclusions d'una intervenció de manera efectiva i adaptada als diferents interlocutors implicats, utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil, i tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, amb diferents mitjans, canals i formats.

Identificar les pròpies necessitats personals i professionals, i també les del context social d'intervenció, amb el propòsit d'actualitzar-se i desenvolupar-se professionalment de manera permanent en els camps relacionats amb la intervenció psicològica infantil i juvenil.

Veure més

Temari del curs

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i l'acreditació d'aquestes matèries.
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a assolir les competències associades a cada assignatura, tenint en compte que s'estableix que 1 crèdit ECTS equival a 25 hores d'estudi. Tot i així, el nombre d'hores reals de dedicació d'un estudiant pot variar segons els coneixements previs, les destreses i les circumstàncies que té.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 30
Optatives 15
Pràcticum 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Nous reptes i necessitats per al professional 6
 • Tècniques i estratègies d'intervenció I 8
 • Tècniques i estratègies d'intervenció II 8
 • Tècniques i estratègies d'intervenció III  8
Assignatures optatives - Crèdits
 • Promoció de la salut en la infància i l'adolescència 5
 • Educació emocional 5
 • Atenció precoç, criança i treball amb famílies 5
 • Diferències individuals i socioculturals, i inclusió socioeducativa 5
 • Atenció a la infància i a l'adolescència en risc 5
Assignatures pràctiques - Crèdits
 • Pràcticum  9
Assignatures del projecte - Crèdits
 • Treball final de màster 6
Veure més

Destinataris

Aquest màster està adreçat tant a llicenciats i graduats recents com a professionals que vulguin especialitzar-se en la pràctica professional de la intervenció psicològica en nens i adolescents.

 • Titulats en Psicologia que volen especialitzar-se en la intervenció psicològica amb nens i adolescents.

 • Professionals de la psicologia, psiquiatria o psicopedagogia amb una llarga trajectòria en l'àmbit, i que volen actualitzar i incorporar noves eines en la seva pràctica clínica o psicopedagògica.

 • Professionals de la salut mental procedents de l'àmbit de la intervenció en adults que volen conèixer el tractament amb nens i adolescents per a completar la seva formació o realitzar un canvi en la població que atenen en l'àmbit professional.

 • Professionals amb una llarga trajectòria en l'àmbit, que volen conèixer i integrar en la seva pràctica clínica altres perspectives o plantejaments teòrics.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

L'accés directe al màster universitari de Psicologia infantil i juvenil serà exclusiu per als titulats en les següents llicenciatures, graus o titulacions afins:

 • Psicologia

 • Psicopedagogia

 • Medicina, especialitat de Psiquiatria


Coneixements previs

Els estudiants que no provinguin del grau o llicenciatura de Psicologia hauran de cursar fins un màxim de 15 crèdits ECTS de complements formatius que s'impartiran en les assignatures següents, que formen part del grau de Psicologia. És obligatori cursar aquestes assignatures per obtenir el títol del màster. Es recomanada cursar-les al primer semestre.

Els estudiants que accedeixin al màster per la titulació de Psicopedagogia hauran de cursar:

 • Psicopatologia Infantil (3 ECTS)

 • Tècniques d'Intervenció i tractament psicològic I (3 ECTS)


Els estudiants que accedeixin per la titulació de Medicina, especialitat de Psiquiatria, hauran de cursar:


 • Tècniques d'Intervenció i tractament psicològic I (3 ECTS)

 • Psicologia del desenvolupament I (6 ECTS)


Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data d'inici: 17 octubre 2018.

Objetius

L'objectiu general del màster de Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció és dotar l'estudiant d'eines que facilitin i millorin la seva activitat  professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil. Per a assolir aquest objectiu general, els estudiants hauran de conèixer, analitzar, valorar i saber aplicar de manera integrada les tècniques i estratègies d'intervenció procedents de diferents abordatges teòrics atenent a l'especificitat de cada cas i dels factors que el determinen. Al final de la formació, s'espera que l'estudiant sigui capaç de dissenyar, implementar i avaluar plans d'intervenció adequats per a cada cas i context integrant adequadament els recursos de què disposa.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Perspectives laborals

En un recent informe elaborat per diferents entitats del tercer sector es constata que factors com la crisi econòmica, les noves tecnologies o els canvis socials han fet créixer els trastorns mentals entre la població infantil i juvenil, i que els diagnòstics són cada vegada més complexos. Aquest canvi s'evidencia per un increment dels infants i adolescents que acudeixen als serveis de la xarxa de salut mental, per un augment en el nombre de menors diagnosticats amb algun trastorn mental i per un augment de la complexitat dels diagnòstics, atesa una major incidència dels factors socials.

Es detecta, doncs, una necessitat de professionals especialitzats en l'atenció i la intervenció infantil i juvenil, que siguin capaços de tractar patologies des de diferents àmbits teòrics, amb habilitats en l'ús de les noves tecnologies, i que sàpiguen analitzar i valorar els diferents factors psicosocials.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Últims dies de matrícula.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).