Màster universitari en Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció (UOC)

41 Persones han demanat informació
1101 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster universitari en Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil en línia de la UOC et proporciona una formació especialitzada per a la intervenció psicològica en salut mental de nens i adolescents, des de diferents orientacions teòriques (cognitiu-conductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica) i en diferents contextos (clínic , educatiu i comunitari).

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Reptes i necessitats per al professional de la salut mental infantojuvenil 5
• Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació cognitivoconductual 5
• Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació humanista 5
• Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació sistèmica 5
• Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació psicodinàmica 5
• Integració de models i tècniques dintervenció 5
Assignatures optatives - Crèdits
• Promoció de la salut mental a la infància i l'adolescència 5
• Educació emocional 5
• Atenció precoç, criança i treball amb famílies 5
• Inclusió socioeducativa i intervenció en xarxa 5
• Violència familiar i escolar 5
Assignatures pràctiques - Crèdits
• Pràctiques 9
Assignatures del projecte - Crèdits
• Treball final de màster 6

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir al màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies dIntervenció és obligatori haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Llicenciatura o grau de Psicologia
• Llicenciatura, grau o màster de Psicopedagogia
• Llicenciatura o grau de Medicina, especialitat de Psiquiatria
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
Només seran admesos al màster universitari els estudiants amb el perfil d'ingrés establert. Tot i això, els estudiants que no provinguin del grau o la llicenciatura de Psicologia hauran de cursar entre 9 i 12 crèdits ECTS de complements de formació.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari en Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies dIntervenció de la UOC ofereix un quadre dassignatures repartides de manera progressiva, dissenyat dacord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

L'objectiu general és dotar l'estudiant d'eines que facilitin i millorin la seva activitat professional a l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil. Per assolir aquest objectiu general s'estableixen uns objectius concrets:
• Proporcionar coneixements avançats sobre diferents orientacions teòriques de la psicologia: cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica
• Obtenir coneixements sobre les diferents etapes del desenvolupament psicològic durant les primeres etapes de la vida d'una persona, des de la infància a l'adolescència, i els efectes de l'educació en aquest procés
• Obtenir coneixements dels principals trastorns que es poden produir durant la infància i l'adolescència
• Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament
• Adquirir la capacitat de dissenyar, implementar i avaluar plans d"intervenció adequats per a cada cas i context, integrant adequadament els recursos de què es disposen
• Adquirir coneixements avançats sobre com aplicar les TIC adreçades a nens i adolescents, i treure'n el màxim rendiment en l'àmbit clínic i de la salut.
• Adquirir la capacitat d'elaborar informes psicològics
• Desenvolupar i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
• Adquirir una correcta deontologia professional compromesa amb els drets humans fonamentals
• Desenvolupar capacitats de responsabilitat, així com la presa de decisions

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

Actualment hi ha una demanda creixent de professionals especialitzats en l'atenció i la intervenció infantil i juvenil, que siguin capaços d'intervenir en diferents problemàtiques des de diferents enfocaments teòrics, amb habilitats en l'ús de les noves tecnologies, i que sàpiguen analitzar i valorar els diferents factors psicosocials implicats. El títol de Màster Universitari en Psicologia Infantil i Juvenil dota d'eines al titulat per treballar en els àmbits següents: Hospitals públics i privats Consulta privada Centres de menors Centres educatius Serveis socials, ONG i entitats del tercer sector Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç ( CDIAP) Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) Equips datenció a la infància i ladolescència (EAIA) Equips dassessorament i orientació psicopedagògica (EAPTF).

Promocions

Fracciona fàcil!
Màster universitari en Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X