Màster en Ciberseguretat

1012 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Ciberseguretat
Sol·licita informació
Màster
On-line
60 crèdits
Preu 6.500 €

Descripció

Programa dissenyat per desenvolupar habilitats i competències necessàries en l'àmbit de la ciberseguretat.
Resulta difícil avui en dia no ser conscient de la importància que han pres els riscos vinculats a la tecnologia en la nostra societat. Empreses, governs, administracions públiques i ciutadans en general, s'afanyen per no ser els següents d'una llarga llista d'incidents que no només creix de forma exponencial, sinó que a més ens segueix sorprenent amb nous atacs cada vegada més nocius. I no obstant això el futur es dibuixa encara més ombrívol, ja que més enllà del negoci creixent d'organitzacions criminals o conteses hacktivistes, nous actors com governs i grups terroristes han irromput en l'escenari internacional amb recursos gairebé il·limitats.
En aquest complex escenari geo-polític en què operen les organitzacions, i on cada vegada depenen en major mesura de la tecnologia per sobreviure en plena transformació digital, és indispensable establir rigoroses mesures de protecció per enfrontar-se a amenaces cada vegada més sofisticades. I no obstant això, i havent ja renunciat a la defensa del perímetre en un món interconnectat, l'únic pas possible per perdurar es focalitzarà en desenvolupar capacitats d'anticipació, protecció, resposta i recuperació dels seus actius més essencials, a través d'un marc de govern efectiu i condicionat cada vegada més per una regulació creixent.
El Màster en Ciberseguretat incideix en el desenvolupament del coneixement i les capacitats necessàries per a l'exercici professional de la gestió de la ciberseguretat, aportant un enfocament mixt acadèmic i empresarial per completar una visió íntegra i pragmàtica. El programa posa especial atenció en desenvolupar el seu contingut des de l'estratègia fins a l'operació, cobrint les iniciatives que la componen la ciberseguretat en tot el seu cicle de vida, i aportant un marc de gestió que permeti la seva integració amb la resta d'iniciatives de les organitzacions. Durant el transcurs de tot el programa es manté el pols i es valoren constantment les novetats reguladores i notícies rellevants, així com els seus efectes en les empreses i la societat. El programa es completa amb una sèrie de tallers pràctics i Treball Fi de Màster que porten al nivell més pràctic i operatiu les conseqüències de les amenaces a les que s'exposa cada dia qualsevol organització.
El Màster de Ciberseguretat es millora de forma contínua a través de les aportacions dels propis participants, del claustre de professors i de les tendències del sector, incloent-hi sempre els temes de més actualitat i interès per aconseguir donar el màxim valor afegit al procés formatiu.

Temari

El pla d'estudis del Màster en Ciberseguretat es desenvolupa amb un esquema de deu mòduls que es correspondran amb les deu assignatures del Màster. A això se li afegeix dos Tallers facultatius i el Projecte Final que es desenvolupa al llarg de la segona part del calendari acadèmic.
Previ a l'inici del curs acadèmic, hi ha un mòdul introductori per facilitar el maneig de la plataforma i establir un rodatge al model d'aprenentatge "on-line".
Els mòduls s'agrupen en quatre blocs conductors sobre els quals pivota tot el programa, que són els següents:
• Bloc 1.- Introducció a la ciberseguretat, on es posiciona i desenvolupa el marc d'actuació de la ciberseguretat en les organitzacions, així com el seu posicionament en estratègia i govern.
• Bloc 2.- Implantació de models de ciberseguretat, on s'aborden les principals iniciatives que componen el nucli de les activitats de la ciberseguretat, tant en la seva visió més operativa com de govern.
• Bloc 3.- Marc de gestió i regulació, on repassarem els principals models i frameworks de ciberseguretat i la seva aplicació. Igualment valorarem l'impacte de la creixent regulació en aquesta matèria i els models de resposta davant del crim creixent.
• Bloc 4. La ciberseguretat avui i tendències futures, on ens centrarem tant en l'evolució dels sistemes en temps real i la seva complexitat en defensar-los, com en noves tecnologies que irrompen en el mercat i a les que hem de des del seu origen prestar atenció.
Addicionalment es desenvoluparan dos tallers pràctics on es simularan escenaris pràctics de ciberatacs i es valoraran les conseqüències en funció de la resposta que li presti cada alumne.
Finalment, el programa conclou amb un Treball Fi de Màster on es podran plasmar les matèries tractades, i hi ha la possibilitat de realitzar el treball en un àmbit empresarial.

Destinataris

El Màster en Ciberseguretat de OBS Business School està dirigit a professionals que vulguin accedir a la funció directiva de l'àrea de ciberseguretat, seguretat de la informació, auditoria de sistemes d'informació o una ocupació consultiva de nivell estratègic - incloent, riscos tecnològics, ciberseguretat i solucions de seguretat per al negoci.
Els mòduls del programa estan dissenyats per a aquells que aspirin a accelerar el desenvolupament de la seva carrera professional per entendre els riscos associats a les tecnologies de la informació i les mesures de protecció adequades per minimitzar o mitigar-los, fent ús dels recursos disponibles per les companyies o organitzacions.
  • Perfils provinents de diferents sectors que estiguin assumint o pretenguin assumir responsabilitats en la gestió de la ciberseguretat.
  • Responsables i caps de projecte que vulguin ampliar la seva capacitat de gestió per emprendre projectes relacionats amb ciberseguretat.
  • Persones amb experiència o vocació en l'àrea de ciberseguretat que vulguin avançar la seva preparació acadèmica.
  • Consultors i especialistes del sector de ciberseguretat per preparar-se, actualitzar-se i completar el seu perfil, forjant així la seva posició competitiva en el mercat.
L'objectiu fonamental del nostre procés d'admissió és assegurar la idoneïtat dels candidats. Tots els participants han d'obtenir el màxim profit d'aquesta experiència d'aprenentatge, a través d'un context en què sigui possible desenvolupar una relació a llarg termini amb companys de classe, professors i antics alumnes.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Inici: noviembre 2018. Durada: 10 mesos.

Objectius

• Aprofundir sobre els principals elements d'identificació, protecció, detecció, resposta i recuperació davant una amenaça en ciberseguretat i alinear els recursos que ofereixen les tecnologies de la informació amb els objectius de negoci o institucionals.
• Dirigir des d'una visió integral la gestió dels processos associats a seguretat de la informació en entorns empresarials i administratius, sabent identificar les claus d'èxit en els projectes, i contribuint des de la Direcció de Seguretat de la Informació a l'estratègia empresarial.
• Saber com optimitzar els fluxos de gestió operativa a partir de la consideració, selecció i posada en marxa de processos informatitzats i de recol·lecció d'informació que pot ajudar a conèixer l'acompliment en ciberseguretat.
• Conèixer com protegir les dades sensibles enfront de les amenaces que poden materialitzar-se per part dels nostres adversaris.
• Tenir coneixement de les principals eines, metodologies i serveis més adequats per a la gestió de projectes de seguretat de la informació.
• Entendre i tenir una visió holística de tendències en el sector de seguretat de la informació, així com la seva aplicabilitat pragmàtica en els processos de negoci i activitats comercials.

Perspectives laborals

Segons els analistes del sector, un dels professionals qualificats més demandats per les empreses dins dels seus departaments de tecnologies de la informació (TI) són els càrrecs associats a ciberseguretat o seguretat de la informació. Aquest Màster en Ciberseguretat de OBS Business School està enfocat per a capacitar professionals i directius per promoure processos d'innovació, competitivitat, productivitat i millora contínua, podran liderar posicions com: CISO - Chief Information Security Officer LLIS - Local Information Security Officer DPO - Data Protection Officer Director d'en Seguretat de la Informació Director de Seguretat Corporativa Director en Ciberseguretat Auditor de sistemes d'informació Auditor en Ciberseguretat Consultor especialitzat en seguretat de la informació Director d'Oficina de Projecte (PMO) Consultor / Assessor en seguretat de la informació Responsable de Gestió

Promocions

Pla de finançament disponible.

Professorat

Director del Màster en Ciberseguretat desenvolupat per PwC i OBS Business School: Javier Urtiaga. Claustre docent: En OBS Business School el nostre professorat t'assegura una experiència d'aprenentatge que combina els coneixements empresarials reals amb el rigor acadèmic. Tots els professors del Màster en Ciberseguretat són professionals en actiu en destacades empreses i institucions. Tant la contrastada experiència dels nostres directors en el disseny dels programes com la tutela personalitzada dels nostres professors al llarg del curs, són la garantia que dóna al teu titulació el valor pràctic que les empreses requereixen avui dia.
Màster en Ciberseguretat
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X