Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)

Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)

Descripció

PresentacióLa creació del màster neix d'una transformació i adequació del curs de postgrau Educació Especial : Pedagogia Terapèutica , davant els nous i canviants escenaris formatius amb una clara línia de treball : formar aquests professionals de l'educació per gestionar les aules i les institucions educatives , adequant la resposta educativa a les necessitats específiques de suport dins del marc d'una educació per a tothom.D'acord amb la Resolució ENS/113/2012 del 25 de gener del Departament d'Ensenyament , aquest màster es considera un curs d'especialització per al professorat per la qual es reconeix aquesta capacitació en el camp de l'atenció a la diversitat . 
Objectius- Analitzar les necessitats específiques de suport relacionades amb la discapacitat dins dels processos d'inclusió educativa i social .

- Dissenyar , aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l'educació , propostes d'intervenció, tant personals com contextuals , per afavorir els processos d'inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport .

- Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l'atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general .Competències específiques- Analitzar les necessitats específiques de suport per facilitar el procés d'inclusió relacionades amb la discapacitat .

- Analitzar les institucions educatives i socials per afavorir una resposta més ajustada a les necessitats específiques de suport dins del marc d'una educació per a tothom.

- Dissenyar i regular espais d'ensenyament- aprenentatge en contextos de diversitat .

- Proposar i utilitzar estratègies didàctic - organitzatives adequades per avançar en el procés d'inclusió educativa i social .

- Treballar entre iguals i col · laborar amb els serveis educatius i socials de l'entorn implicats en el procés d'inclusió .

- Planificar , desenvolupar , adaptar i avaluar intervencions educatives amb persones amb necessitats específiques de suport en els diferents entorns educatius i socials : família , centres educatius , context social i cultural .Competències transversals- Desenvolupar espais de reflexió que facilitin un canvi de mirada en relació a les persones amb necessitats de suport relacionadaos amb la diversitat funcional dins del marc d'una educació per a tothom.

- Crear espais que permetin valorar les competències personals de tots i totes des d'un posicionament constructiu i positiu .

- Comunicar coneixements , idees , valors i conclusions de manera efectiva i saber compartir.

- Treballar en equips i desenvolupar actituds de col · laboració i de participació com a membre actiu de la comunitat .

- Utilitzar tècniques necessàries per a la recollida d'informació de diferents fonts .

- Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional .

- Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació .

Veure més

Temari del curs

Marc conceptual i normatiu per a una educació per a tothom ( 10 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Contextos d'intervenció : societat , família i escola ( 10 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Desenvolupament de capacitats i adquisició de competències ( 12 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Estratègies de suport per a la inclusió ( 12 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Pràcticum ( 10 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Treball de fi de màster (6 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )
Pràctiques en empreses i institucions

En el marc d'una educació per a tots els estudiants del màster realitzaran amb caràcter obligatori pràctiques en una institució educativa , per un còmput total d'almenys 225 hores .

Les institucions educatives pertanyents a la xarxa de centres / institucions educatives de la Facultat de Ciències de l'Educació . En cas que l'estudiant es trobi treballant en una institució educativa , es podran reconèixer les pràctiques presencials però no les tutories ni la memòria de pràctiques .

Un dels objectius fonamentals serà la reflexió teoricopràctica sobre la realitat educativa des d'una vessant participativa i col · laborativa . Mensualment , l'estudiant assistirà a les tutories amb el / la tutor / a assignat / a .

Al llarg del curs acadèmic , s'elaborarà una memòria relacionat amb la pràctica educativa per facilitar la interrelació teòrica pràctica dels diferents escenaris educatius que formarà part de la seva avaluació ( 70% ) a més de les tutories ( 20% ) i l'informe del tutor / a ( 10% ) .
Veure més

Requisits

Requisits d'admissió


- Diplomatura en Magisteri de totes les especialitats.
- Diplomatura en Educació Social i Treball Social.
- Llicenciatura en Pedagogia, Psicologia o Psicopedagogia.
- Grau en Educació Primària, Educació infantil, Pedagogia, Educació Social o Psicologia.
- Llicenciatura i grau amb CAP / Màster de Secundària.
- Totes aquelles persones que, tenint una titulació universitària (diplomatura, llicenciatura o grau), acreditin formació complementària i experiència laboral relacionada amb la temàtica del màster.

Idiomes en què s'imparteix

Català (70%), Castellà (30%).

Places

30

Durada

Inici de docència: 05/10/2014.
Fi de docència: 05/07/2015.

Lloc on s'imparteix el curs

Facultat de Ciències de l'Educació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

Titulació obtinguda

Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Perspectives laborals

Els i les estudiants titulats / des en aquest màster estaran formats per donar resposta a les necessitats educatives de suport en un context d'educació per a tothom, treballar entre iguals en els processos d'inclusió educativa i social i dinamitzar el treball en xarxa per atendre les necessitats educatives de suport derivades de la diversitat funcional.

Les sortides abastarien els següents àmbits de treball:
- Segons Resolució ENS/113/2012 del 25 de gener, en centres d'educació infantil i / o primària, i centres d'educació especial, públics o concertats, quan es disposa de la titulació de magisteri (grau o diplomatura) i durant el període d'interinatge.
- Institucions de l'àmbit social i educatiu, públiques o privades, on es treballi amb persones amb necessitats específiques de suport.

Promocions

Els i les estudiants poden acollir als ajuts i beques que ofereix el Departament d'Educació en formació contínua.La UAB t'ofereix informació permanentment actualitzada sobre una selecció de beques per a màsters i postgraus, tant beques pròpies de la UAB com d'altres beques i ajuts provinents d'altres institucions i empreses.

Preu

3.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social