Màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport (UOC)

Màster oficial
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Visualitza la meta; prepara't per ser el millor assessor en alimentació esportiva
 • Avaluació continua 100%, casos pràctics i resolució de reptes
 • Valoració integral del rendiment i la salut de l?esportista
 • Promoció de la salut mitjançant una alimentació saludable
El màster d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport va dirigit a professionals que vulguin aprofundir en la nutrició esportiva tant des de la promoció de la salut per mitjà de l'alimentació saludable i l'activitat física en població general, com en les possibilitats de la nutrició per a optimitzar el rendiment en esportistes.
En un context social i cultural en què l'esport ha adquirit una gran rellevància i l'alimentació té un paper cada vegada més crucial, la nutrició esportiva ha passat de ser un concepte utilitzat només en l'àmbit de l'esport professional o del culturisme, a emprar-se també des del punt de vista de la salut general i el benestar. La nutrició esportiva s'ha convertit en un sector amb molt bones perspectives econòmiques i d'ocupabilitat que requereix professionals amb coneixement científic i criteri per a orientar esportistes i persones actives que, cada vegada més sovint, busquen millorar el seu rendiment amb l'alimentació.
L'alimentació aplicada a l'activitat física i l'esport com a camp d'interès i coneixement ha crescut substancialment en els últims seixanta anys i l'alimentació de l'esportista va deixant enrere els mites i creences que durant dècades l'han acompanyat.
Competències:
Competències bàsiques
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
 • Saber comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran part autodirigida o autònoma.
Competències generals
 • Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions en escenaris complexos.
 • Aplicar els coneixements adquirits per a resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris..
 • Desenvolupar activitats acadèmiques i professionals de manera responsable, eficient, compromesa i amb un alt nivell d'iniciativa i autonomia personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
 • Col·laborar amb els diferents col·lectius interdisciplinaris implicats per a aconseguir objectius comuns i superiors als aconseguits de manera individual.
 • Formular, dissenyar i gestionar projectes de manera creativa i emprenedora.
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.
 • Adaptar-se a l'entorn, la funció o el context i afrontar noves funcions i responsabilitats.
Competències transversals
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.
 • Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Comunicar de manera efectiva pels diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.
Competències específiques
 • Identificar, organitzar, interpretar i comunicar informació científica de salut, valorant críticament les fonts d'informació utilitzades, preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones.
 • Reconèixer el paper de l'activitat física en l'estat de salut i la prevenció de les patologies més prevalents.
 • Valorar aspectes nutricionals, antropomètrics i de salut de l'esportista aplicant els millors mètodes i estratègies d'intervenció basades en l'evidència científica.
 • Integrar els aspectes biològics, metabòlics i fisiològics relatius a l'alimentació i l'esport per a orientar de manera fonamentada sobre nutrició esportiva per a la millora del rendiment i el manteniment d'un bon estat de salut.
 • Avaluar intervencions en alimentació aplicades a l'activitat física per a la millora de la salut i el rendiment esportiu, així com el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat.
 • Avaluar la idoneïtat de l'ús de les ajudes ergogèniques en nutrició, farmacologia i psicologia per a l'optimització del rendiment sense comprometre el seu estat de salut.
 • Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut per mitjà de l'alimentació aplicada a l'activitat física i l'esport, a nivell individual o col·lectiu contribuint a l'educació de la salut de la població, i desenvolupant processos d'educació que promoguin l'apoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.
 • Reconèixer i valorar els factors socioculturals de la pràctica esportiva i el comportament alimentari actual.
 • Formular propostes alimentàries i gastronòmiques saludables d'acord a les necessitats nutricionals de l'esportista o persona activa.
 • Analitzar els processos de desenvolupament i innovació per a la producció de productes alimentaris per a esportistes tenint en compte la seguretat i qualitat, així com la tecnologia necessària i el marc legal.
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

 

Temari

Per a obtenir aquesta titulació de màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport, l'estudiant haurà de superar 60 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a assolir les competències associades a aquesta assignatura.
Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació per part de l'estudiant.

Tipus de matèria - Crèdits (ECTS):
Assignatures obligatòries 40
Assignatures optatives 8
Pràcticum 6
Treball de fi de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits:
 • Biologia i fisiologia aplicades a l'esport 4
 • Valoració integral de l'esportista 4
 • Alimentació i activitat física en les diferents etapes de la vida 4
 • Aliments, cuina i esport 4
 • Aspectes socioculturals de l'alimentació i l'esport 4
 • Alimentació i activitat física a les malalties de gran prevalença 4
 • Ergogenia nutricional i farmacològica 4
 • Alimentació i rendiment esportiu 4
 • Psicologia aplicada a l'alimentació i l'esport 4
 • Noves tendències en nutrició esportiva
Assignatures optatives - Crèdits:
 • R+D en productes alimentaris per a esportistes 4
 • Comunicació i màrqueting en nutrició esportiva 4
 • Estratègies alimentàries en grans reptes esportius 4
 • Comunicació, educació i empoderament 4
Treball de fi de màster - Crèdits:
 • Treball de fi de màster 6
Pràcticum - Crèdits:
 • Pràcticum 6
Complements de formació - Crèdits:
Nutrició bàsica 4
Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu 6

Complements de formació:
Aquells estudiants que provinguin del perfil Educació Física (EF) o Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) han de cursar durant el primer semestre l'assignatura: Nutrició bàsica (4 ECTS)
Els estudiants que accedeixin des d'una altra titulació de l'àmbit de Ciències de la Salut, hauran de cursar, també durant el primer semestre l'assignatura: Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu (6 ECTS)
La comissió d'admissió del màster, prèvia revisió de l'expedient acadèmic i l'experiència laboral, ha de determinar la conveniència que els estudiants cursin aquests complements.

Destinataris

El màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport ofereix una formació especialitzada per a aquelles persones que vulguin dedicar-se a l'assessorament alimentari d'atletes i persones actives, en general, en els entorns següents:
 • Centres de salut i medicina de l'esport.
 • Clíniques de nutrició i dietètica.
 • Federacions, centres i entitats esportives.

Requisits

Requisits acadèmics:
És obligatori haver superat un dels títols universitaris de l'àrea de ciències de la salut:
• Grau / diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica
• Grau / diplomatura de Medicina
• Grau / diplomatura d'Infermeria
• Grau / diplomatura de Farmàcia
• Grau / diplomatura de Fisioteràpia
• Grau / llicenciatura d'Educació Física o CAFE (Ciències de l'Activitat Física i l'Esport).
També s'admeten altres titulacions afins o equivalents a l'àrea de ciències de la salut segons la valoració de la Comissió d'Admissió de la titulació.
Per accedir a estudis oficials de màster, cal tenir un títol universitari oficial.

Criteris d'admissió:
Només seran admesos al màster els estudiants amb el perfil d'ingrés establert. Ara bé, segons la titulació de la qual provinguin, els estudiants hauran de cursar complements de formació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023.

Objectius

L'objectiu general del màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport consisteix a dotar els professionals de l'àmbit de la salut i de l'esport de competències necessàries per a integrar i aplicar els coneixements en alimentació aplicats a l'activitat física, l'esport i la salut. Per a aconseguir-ho cal superar aquests tres subobjectius:
 • Integrar coneixements específics sobre alimentació en l'activitat física i en l'esport en diferents situacions i fases d'entrenament, incloent-hi grans reptes esportius, noves tendències en entrenament i de productes alimentaris específics.
 • Adquirir eines pràctiques de comunicació, educació i empoderament orientades a l'educació per a la salut i promoció d'estils de vida saludables a partir de l'alimentació i l'activitat física.
 • Interioritzar la idea de la importància de la realització d'intervencions d'alimentació basades en l'evidència que optimitzin els processos de prevenció, promoció i educació de la salut, així com l'optimització del rendiment en l'esport.

Pràctiques

150 hores de pràctiques acadèmiques curriculars.

Perspectives laborals

Les competències i coneixements adquirits en aquest màster t'oferiran la possibilitat de progressar professionalment en els llocs de treball següents: Assessor en alimentació en l'activitat física i l'esport. Desenvolupador de productes alimentaris orientats a la millora del rendiment físic.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).
Màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X