UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster Universitari en Anàlisi i Investigació Criminal

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció

El Màster Universitari en Anàlisi i Investigació Criminal, està dissenyat per formar professionals altament qualificats en l'àmbit de les Ciències Forenses tant en l'àmbit privat com públic, proporcionant-los un perfil pràctic i competitiu. Per a això es dotarà l'alumne d'uns coneixements que li permetin la capacitació per realitzar adequadament i amb garanties una tasca de gestió, assessorament i avaluacions en qualsevol altre sector, tant en l'àmbit global de la institució, com en qualsevol de les seves àrees funcionals: anàlisi criminalístics en l'àmbit de les ciències forenses, comportament humà, obtenció d'informació a testimonis i víctimes de fets delictius. Per a això, l'alumne se li dotarà de les eines necessàries per fer la seva feina aplicant els coneixements adquirits durant la realització del màster.
Veure més

Temari del curs

Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits - ECTS
obligatòries 48
Pràctiques externes 6
Treball Fi de Màster 6
TOTAL 60

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 mesos:
primer semestre
Criminalística i Tècniques Avançades
Mètodes d'Investigació Criminalística
Perfilat Criminal
Entrevistes, Interrogatoris i Altres Tècniques d'Investigació Criminal
Anàlisi de Tipologies Criminològiques
segon semestre
Biologia i Odontoestomatologia Forense
Tècniques d'Investigació i Anàlisi en Ciberdelinqüència
Delinqüència Organitzada
Pràctiques Externes (**)
Treball Fi de Màster (***)
(**) Per al correcte desenvolupament de les Pràctiques Externes, serà necessari haver superat, almenys, el 40% dels crèdits del Màster.
(***) Per al correcte desenvolupament del Treball Fi de Màster, cal que l'alumne hagi realitzat i superat, com a mínim, el 40% dels crèdits del Màster.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat per avaluar fets i extreure conclusions a partir d'indicis mitjançant la utilització de mètodes d'anàlisi criminalístic. (A-P-TFM)
Capacitat per dur a terme una investigació criminal d'acord a una planificació professional, fruit dels mètodes de treball i tècniques científiques estudiats. (I-P-TFM)
Capacitat per afrontar i resoldre problemes pràctics a l'hora de definir i implantar una anàlisi o una investigació criminal. (A -I-P)
Capacitat per conèixer i aplicar les tècniques i la metodologia de la investigació criminal aprofitant la utilitat de les eines típiques d'anàlisi criminalístic i de les ciències forenses. (A -I-P)
Capacitat per desenvolupar tècniques d'investigació i mètodes d'anàlisi criminològic de manera conjunta i integral en el si d'un equip de treball multidisciplinari. (A -I-P)
Capacitat per conèixer i descobrir noves sortides professionals d'investigació de delictes en les diferents àrees.

Destinataris

El Màster Universitari en Anàlisi i Investigació Criminal està preferentment dirigit als que hagin cursat alguna de les titulacions universitàries oficials:

• Criminologia (o denominació anàloga).

• Dret, havent de realitzar els complements formatius, sempre que sigui necessari.

• Psicologia, havent de realitzar els complements formatius, sempre que sigui necessari.

També podran accedir al Màster els que hagin cursat altres titulacions universitàries oficials no relacionades amb el contingut del Màster, havent de realitzar els complements formatius, sempre que sigui necessari. Estan exclosos de la realització dels complements de formació qui acreditin els coneixements i competències d'aquestes assignatures a través de títols propis universitaris o en estudis habilitants per a l'exercici professional d'activitats relacionades amb la criminologia (Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i professionals en seguretat privada, sempre que compleixin amb el requisit d'estar en possessió de titulació universitària oficial).

Veure més

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.

Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Veure més

Metodologia

La Universitat a Distància de Madrid és una institució educativa propera que té com a leitmotiv ensenyar a aprendre.

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement.

Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials i amb caràcter obligatori.

Durada

Inici 19 de febrer de 2018.

Perspectives laborals

Director d'equips de consultoria legal i criminològica.
Perit criminalista en diferents especialitats: Investigació en incendis i explosions, Documentoscopia i perícia cal·ligràfica, Inspeccions oculars i lofoscòpia, Infografia forense, Acústica forense, Entomologia forense, Genètica forense.
Assessor per al tractament criminològic en menors, família, víctimes de delictes, mediació familiar i violència de gènere.
Mediació penal i familiar.
Perit i assessor criminòleg.
Integrant dels equips de tractament en Institucions Penitenciàries.
Recerca, docència universitària i formació continuada.
Acció i política criminal.
Assessoria a lletrats, polítics i àmbit empresarial relacionat amb la criminologia i ciències forenses.
Assessoria i participació en programes divulgatius i d'informació en l'àmbit penal i criminalístico en mitjans de comunicació.
Prevenció del delicte (primària, secundària i terciària).

Promocions

Els alumnes que realitzin simultàniament aquest Màster i el Màster en Pràctica de l'Advocacia obtindran en aquest últim un 30% de descompte.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Anàlisi i Investigació Criminal

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Anàlisi i Investigació Criminal