MasterD Oposiciones

Curs d'Oposicions a tècnic auxiliar d'informàtica Administració de l'Estat

MasterD Oposiciones

Oposicions
On-line | Semi-presencial

Descripció

Aquest curs permet preparar les oposicions de Tècnic Auxiliar d'Informàtica de l'Estat i estar llest per a la propera convocatòria. El centre ofereix una sèrie d'eines i recursos amb els que serà més fàcil aconseguir la plaça.

Aquestes oposicions són d'accés lliure i les seves proves estan compostes per dos exercicis:

• Qüestionari tipus test de 100 preguntes

• Supòsit pràctic, tipus test, de 30 preguntes.

Temari del curs

El temari es composa de 35 temes distribuïts en 4 blocs: Organització de l'Estat i Administració electrònica, Tecnologia bàsica, Desenvolupament de sistemes i Sistemes i comunicacions.

Requisits

• Ser espanyol / a o nacional d'un Estat de la Unió Europea o la dels estats a què en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.

• Tenir complerts 16 anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

• Estar en possessió del títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria

• No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

Aquests requisits s'han de posseir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.
Veure més

Metodologia

Pràctica amb exàmens: Classes i test basats en exemples reals.
Acadèmies de preparació: Classes, estudi i entrenament.
Professors experts en informàtica amb experiència en aquestes oposicions.
Classes en directe online i videoclases 24h al campus virtual. Classes presencials en acadèmia.
Temari complet i actualitzat en cada caonvocatoria.
Simulacres de les proves oficials de l'oposició.
Atenció personalitzada i pla d'estudi adaptat.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Oposicions a tècnic auxiliar d'informàtica Administració de l'Estat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Oposicions a tècnic auxiliar d'informàtica Administració de l'Estat