Curs d'Oposicions a tècnic auxiliar d'informàtica Administració de l'Estat

1076 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Curs d'Oposicions a tècnic auxiliar d'informàtica Administració de l'Estat
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs permet preparar les oposicions de Tècnic Auxiliar d'Informàtica de l'Estat i estar llest per a la propera convocatòria. El centre ofereix una sèrie d'eines i recursos amb els que serà més fàcil aconseguir la plaça.
Aquestes oposicions són d'accés lliure i les seves proves estan compostes per dos exercicis:
• Qüestionari tipus test de 100 preguntes
• Supòsit pràctic, tipus test, de 30 preguntes.

Temari

El temari es composa de 35 temes distribuïts en 4 blocs: Organització de l'Estat i Administració electrònica, Tecnologia bàsica, Desenvolupament de sistemes i Sistemes i comunicacions.

Requisits

• Ser espanyol / a o nacional d'un Estat de la Unió Europea o la dels estats a què en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
• Tenir complerts 16 anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
• Estar en possessió del títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria
• No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
Aquests requisits s'han de posseir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Pràctica amb exàmens: Classes i test basats en exemples reals. Acadèmies de preparació: Classes, estudi i entrenament. Professors experts en informàtica amb experiència en aquestes oposicions. Classes en directe online i videoclases 24h al campus virtual. Classes presencials en acadèmia. Temari complet i actualitzat en cada caonvocatoria. Simulacres de les proves oficials de l'oposició. Atenció personalitzada i pla d'estudi adaptat.

Avantatges del curs

Preparació 100% proves: Formació totes les proves oposició. Temari complet: Actualitzat constantment en el teu campus. Preparació tot Espanya.

Professorat

Professors experts: Informàtic amb experiència en oposicions.
Curs d'Oposicions a tècnic auxiliar d'informàtica Administració de l'Estat
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X