Màster Universitari en Ciència de Dades (Data Science) (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Especialitza't en anàlisi de dades i big data amb el màster oficial de Data Science més complet i rigorós
 • 12 anys d'experiència en aquest àmbit
 • Més de 1.000 professionals formats
 • Especialitza't en la professió amb més demanda laboral
La ciència de dades o anàlisi de dades, descrita amb diferents termes (data science, big data, data analysis), és actualment l'àrea amb més demanda de professionals qualificats d'arreu del món.
A partir de l'experiència de la UOC en formació online en anàlisi de dades i de l'elevada demanda de perfils especialitzats en aquest àmbit, neix el nou màster universitari de Ciència de dades, que inicia la seva primera edició el proper setembre de 2017.
El màster universitari de Ciència de dades és un programa d'alt nivell i rigor acadèmic que compta amb professorat expert tant de l'àmbit acadèmic com de la pràctica professional. El pla d'estudis permet especialitzar-se en aquells aspectes de l'anàlisi de dades que més interessin a l'estudiant, ja sigui l'anàlisi de dades en entorns big data, el processament de textos, l'anàlisi de xarxes socials o bé les dades en entorns geolocalitzats.

Competències:
Les competències que s'adquireixen en el màster universitari de Ciència de dades de la UOC s'organitzen en tres apartats: generals, transversals i específiques.
 
Competències generals:
 • Capacitat per a extreure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • Capacitat per a aplicar coneixements de ciència de dades amb l'objectiu de resoldre problemes relacionats amb la presa de decisions en diferents entorns, tant coneguts com nous.
 • Capacitat per a presentar els resultats obtinguts de l'anàlisi de les dades de manera eficient i atractiva.
 • Capacitat de recerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la ciència de dades. 
Competències transversals:
 • Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i de treballar de manera independent.
 • Capacitat per a la comunicació oral i escrita, per a la vida acadèmica i professional.
 • Capacitat per a proposar solucions innovadores i prendre decisions.
 • Capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi, la síntesi i l'exposició de resultats.
Competències específiques:
 • Ser capaç de programar a un nivell avançat en els llenguatges més utilitzats en la ciència de dades.
 • Adquirir la destresa necessària per a la manipulació de dades, conversió de formats, i emmagatzematge de dades i formats.
 • Adquirir les habilitats tècniques apropiades per a l'anàlisi i la implementació d'algoritmes, i conèixer el seu ús i aplicació en la ciència de dades.
 • Ser capaç d'entendre i aplicar adequadament a diferents tipus de dades mètodes d'inferència estadística i de regressió, i saber com avaluar la qualitat de l'ajust.
 • Ser capaç d'entendre i aplicar els principals mètodes de mineria de dades adequats als tipus de dades que cal utilitzar, i avaluar-ne la precisió.
 • Fer un ús avançat de les eines de programari estadístic adequades per als diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.
 • Ser capaç de dissenyar i implementar una infraestructura per a emmagatzemar un conjunt heterogeni de dades, tant en entorns centralitzats com distribuïts, en funció del volum i les necessitats de dades.
 • Saber utilitzar el gestor de bases de dades més adequat en cada context, incloent-hi gestors relacionals, NoSQL i NewSQL.
 • Capturar dades de diferents fonts de dades (com ara xarxes socials, web de dades o repositoris) mitjançant diferents mecanismes (com ara queries, API i scrapping).
 • Actuar amb els principis ètics i legals relacionats amb la manipulació de dades en funció de l'àmbit d'aplicació.
 • Ser capaç d'aplicar tècniques per a la generació de visualitzacions (estàtiques i interactives) adequades a cada problema per a l'anàlisi i l'exploració de dades, i per a la correcta comunicació dels resultats de l'anàlisi.
 • Ser capaç de dissenyar i gestionar projectes en l'àmbit de l'anàlisi de dades.
 • Ser capaç d'analitzar un problema de ciència de dades, i d'identificar i definir els requeriments apropiats per a resoldre-ho.
 • Ser capaç de presentar i defensar un treball en l'àmbit de la ciència de dades davant d'un públic expert.
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Ciència de dades, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a adquirir les competències associades a l'assignatura. Un crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de treball de l'estudiant.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 36
Optatives 12
Treball final de màster 12

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Fonaments de la ciència de dades* 6
 • Tipologia i cicle de vida de les dades* 6
 • Arquitectures de bases de dades no tradicionals 6
 • Estadística avançada* 6
 • Models avançats de mineria de dades* 6
 • Visualització de dades* 6
 • Treball final de màster 12
Assignatures optatives Crèdits
 • Anàlisi de sentiments i xarxes socials 6
 • Anàlisi de dades geoespacials 6
 • Anàlisi de dades en entorns big data 6
 • Bases de dades analítiques 6
 • Periodisme de dades 6
Aquest màster comença el curs 2017-2018. Les assignatures assenyalades amb un * estaran en funcionament el semestre que va de setembre del 2017 a febrer del 2018.
La resta d'assignatures s'aniran desplegant en els semestres posteriors, i es garantirà sempre que aquells estudiants que es dediquin als estudis a temps complert puguin finalitzar la titulació en un any acadèmic.

Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar els coneixements dels estudiants, es preveu la superació d'assignatures de complements de formació obligatoris, en funció de la titulació d'origen de cada estudiant.

Destinataris

El màster universitari de Ciència de dades es dirigeix a estudiants que vulguin adquirir el perfil professional del científic de dades o data scientist.
En particular es recomana a titulats de graus d'Enginyeria (Informàtica, de Telecomunicacions o d'altres), Matemàtiques i Física, tot i que també hi poden accedir graduats d'altres titulacions.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Perfils d'ingrés recomanats
El perfil d'ingrés recomanat dels estudiants del màster universitari són titulats en:
 • Grau de Ciència de Dades, Data Science o equivalent
 • Grau, enginyeria o enginyeria tècnica d'Informàtica o de Telecomunicació
 • Grau, enginyeria, enginyeria tècnica, llicenciatura o diplomatura de l'àrea d'enginyeria
 • Grau, llicenciatura o diplomatura de l'àrea de matemàtiques i física
També hi poden accedir titulats en altres àrees, sempre que tinguin en compte que els caldrà un esforç addicional per a assolir les competències del programa.
Amb l'objectiu d'anivellar els coneixements dels estudiants de diferents perfils, es preveu la realització de complements de formació obligatoris, que es defineixen en funció de la titulació d'origen de cada estudiant.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Metodologia

Durant la formació, els estudiants tenen accés a recursos en diferents formats seleccionats pel professorat de cada matèria, ja siguin materials elaborats per la UOC expressament per a aquest màster o recursos externs de reconeguda qualitat. A més, es fa servir el programari més utilitzat actualment en aquest àmbit, ja sigui programari lliure o propietari.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

El màster universitari de Ciència de dades té com a objectiu formar especialistes capaços d'identificar, capturar, transformar, analitzar i interpretar les dades, per tal d'impulsar el valor i la innovació aplicada en diverses indústries com, per exemple, les finances, la salut, els béns de consum o la tecnologia, entre moltes altres.

Titulació obtinguda

El màster de Ciència de dades (Data Science) ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Els titulats del màster universitari de Ciència de dades poden desenvolupar els perfils professionals següents: Científics de dades (data scientists). Analistes de dades. Analistes de big data. Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci. Emprenedors de negocis basats en l'anàlisi de dades i en productes i/o serveis basats en dades. Analistes de projectes d'R+D. Aquests perfils professionals formats pel màster poden desenvolupar la seva activitat en qualsevol organització, especialment en els sectors que es detallen a continuació: Sector financer i d'assegurances. Sector de consultoria. Comerç electrònic. Instituts de recerca. Institucions públiques, bancs centrals i agències europees. Departaments d'anàlisi de dades d'altres indústries.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Borsa de treball

La UOC també disposa d'una borsa de treball per als seus estudiants i graduats, amb ofertes laborals i de pràctiques.

Professorat

Dirección del programa: Jordi Casas Roma.
Màster Universitari en Ciència de Dades (Data Science) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X