Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari en Ciència de dades (Data science) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

La ciència de dades o anàlisi de dades, descrita amb diferents termes (data science, big data, data analysis), és actualment l'àrea amb més demanda de professionals qualificats d'arreu del món.

A partir de l'experiència de la UOC en formació online en anàlisi de dades i de l'elevada demanda de perfils especialitzats en aquest àmbit, neix el nou màster universitari de Ciència de dades, que inicia la seva primera edició el proper setembre de 2017.

El màster universitari de Ciència de dades és un programa d'alt nivell i rigor acadèmic que compta amb professorat expert tant de l'àmbit acadèmic com de la pràctica professional. El pla d'estudis permet especialitzar-se en aquells aspectes de l'anàlisi de dades que més interessin a l'estudiant, ja sigui l'anàlisi de dades en entorns big data, el processament de textos, l'anàlisi de xarxes socials o bé les dades en entorns geolocalitzats.


Competències:

Les competències que s'adquireixen en el màster universitari de Ciència de dades de la UOC s'organitzen en tres apartats: generals, transversals i específiques.

 

Competències generals:

 • Capacitat per a extreure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.

 • Capacitat per a aplicar coneixements de ciència de dades amb l'objectiu de resoldre problemes relacionats amb la presa de decisions en diferents entorns, tant coneguts com nous.

 • Capacitat per a presentar els resultats obtinguts de l'anàlisi de les dades de manera eficient i atractiva.

 • Capacitat de recerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la ciència de dades. 


Competències transversals:


 • Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i de treballar de manera independent.

 • Capacitat per a la comunicació oral i escrita, per a la vida acadèmica i professional.

 • Capacitat per a proposar solucions innovadores i prendre decisions.

 • Capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.

 • Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi, la síntesi i l'exposició de resultats.


Competències específiques:


 • Ser capaç de programar a un nivell avançat en els llenguatges més utilitzats en la ciència de dades.

 • Adquirir la destresa necessària per a la manipulació de dades, conversió de formats, i emmagatzematge de dades i formats.

 • Adquirir les habilitats tècniques apropiades per a l'anàlisi i la implementació d'algoritmes, i conèixer el seu ús i aplicació en la ciència de dades.

 • Ser capaç d'entendre i aplicar adequadament a diferents tipus de dades mètodes d'inferència estadística i de regressió, i saber com avaluar la qualitat de l'ajust.

 • Ser capaç d'entendre i aplicar els principals mètodes de mineria de dades adequats als tipus de dades que cal utilitzar, i avaluar-ne la precisió.

 • Fer un ús avançat de les eines de programari estadístic adequades per als diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.

 • Ser capaç de dissenyar i implementar una infraestructura per a emmagatzemar un conjunt heterogeni de dades, tant en entorns centralitzats com distribuïts, en funció del volum i les necessitats de dades.

 • Saber utilitzar el gestor de bases de dades més adequat en cada context, incloent-hi gestors relacionals, NoSQL i NewSQL.

 • Capturar dades de diferents fonts de dades (com ara xarxes socials, web de dades o repositoris) mitjançant diferents mecanismes (com ara queries, API i scrapping).

 • Actuar amb els principis ètics i legals relacionats amb la manipulació de dades en funció de l'àmbit d'aplicació.

 • Ser capaç d'aplicar tècniques per a la generació de visualitzacions (estàtiques i interactives) adequades a cada problema per a l'anàlisi i l'exploració de dades, i per a la correcta comunicació dels resultats de l'anàlisi.

 • Ser capaç de dissenyar i gestionar projectes en l'àmbit de l'anàlisi de dades.

 • Ser capaç d'analitzar un problema de ciència de dades, i d'identificar i definir els requeriments apropiats per a resoldre-ho.

 • Ser capaç de presentar i defensar un treball en l'àmbit de la ciència de dades davant d'un públic expert.Veure més

Temari del curs

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Ciència de dades, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a adquirir les competències associades a l'assignatura. Un crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de treball de l'estudiant.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 36
Optatives 12
Treball final de màster 12

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Fonaments de la ciència de dades* 6
 • Tipologia i cicle de vida de les dades* 6
 • Arquitectures de bases de dades no tradicionals 6
 • Estadística avançada* 6
 • Models avançats de mineria de dades* 6
 • Visualització de dades* 6
 • Treball final de màster 12
Assignatures optatives Crèdits
 • Anàlisi de sentiments i xarxes socials 6
 • Anàlisi de dades geoespacials 6
 • Anàlisi de dades en entorns big data 6
 • Bases de dades analítiques 6
 • Periodisme de dades 6
Aquest màster comença el curs 2017-2018. Les assignatures assenyalades amb un * estaran en funcionament el semestre que va de setembre del 2017 a febrer del 2018.
La resta d'assignatures s'aniran desplegant en els semestres posteriors, i es garantirà sempre que aquells estudiants que es dediquin als estudis a temps complert puguin finalitzar la titulació en un any acadèmic.
Veure més

Destinataris

El màster universitari de Ciència de dades es dirigeix a estudiants que vulguin adquirir el perfil professional del científic de dades o data scientist.

En particular es recomana a titulats de graus d'Enginyeria (Informàtica, de Telecomunicacions o d'altres), Matemàtiques i Física, tot i que també hi poden accedir graduats d'altres titulacions.

Requisits

Requisits acadèmics

Per a accedir al màster universitari d'Enginyeria informàtica, cal tenir un títol universitari de les branques següents:

 • Enginyeria Informàtica (graduats, llicenciats, diplomats, enginyers tècnics i enginyers superiors)

 • Titulacions de la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura (enginyers, enginyers tècnics i graduats)

 • Titulacions de la branca de Ciències en les àrees de Matemàtiques, Física o Estadística (graduats, llicenciats i diplomats)


Recomanacions

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i també un nivell de competència en llengua estrangera equivalent al nivell A2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Comprova el teu nivell d'anglès: fes des d'aquí la teva Prova de nivell.

Documentació

En cas de complir els requisits acadèmics, consulteu la informació i la documentació que heu de lliurar, segons el lloc on hàgiu fet els estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE


Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.
Veure més

Metodologia

Durant la formació, els estudiants tenen accés a recursos en diferents formats seleccionats pel professorat de cada matèria, ja siguin materials elaborats per la UOC expressament per a aquest màster o recursos externs de reconeguda qualitat. A més, es fa servir el programari més utilitzat actualment en aquest àmbit, ja sigui programari lliure o propietari.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data inici: 19 setembre 2018.

Objetius

El màster universitari de Ciència de dades té com a objectiu formar especialistes capaços d'identificar, capturar, transformar, analitzar i interpretar les dades, per tal d'impulsar el valor i la innovació aplicada en diverses indústries com, per exemple, les finances, la salut, els béns de consum o la tecnologia, entre moltes altres.

Titulació obtinguda

El màster de Ciència de dades (Data Science) ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Els titulats del màster universitari de Ciència de dades poden desenvolupar els perfils professionals següents:
Científics de dades (data scientists).
Analistes de dades.
Analistes de big data.
Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci.
Emprenedors de negocis basats en l'anàlisi de dades i en productes i/o serveis basats en dades.
Analistes de projectes d'R+D.

Aquests perfils professionals formats pel màster poden desenvolupar la seva activitat en qualsevol organització, especialment en els sectors que es detallen a continuació:
Sector financer i d'assegurances.
Sector de consultoria.
Comerç electrònic.
Instituts de recerca.
Institucions públiques, bancs centrals i agències europees.
Departaments d'anàlisi de dades d'altres indústries.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Últims dies de matrícula.

 

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Ciència de dades (Data science) (UOC)

Màster Universitari en Ciència de dades (Data science) (UOC)