Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Direcció Logística (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari online de Direcció Logística forma professionals i directius de la gestió logística i el supply chain management que operen en un entorn global.

El sector logístic és considerat un motor econòmic i un generador d'ocupació com a resultat del procés de transformació digital de l'economia i especialment pels ràpids avenços de la venda per internet (e-commerce) i la cerca de la màxima eficiència en les plantes logístiques dels grans operadors.

Amb aquest màster universitari online de Direcció Logística et podràs especialitzar en gestió i direcció logística i tindràs l'oportunitat de desenvolupar-te professionalment, atès que des de la perspectiva sectorial de la logística et proporcionarem una formació completa ajustada a la realitat de l'empresa en un món digital i global.

Sabràs prendre decisions en l'àmbit de la logística i la gestió de la cadena de subministrament (supply chain management) en un context en què els processos logístics tenen una importància clau per a les empreses en una economia global i digital. Així mateix, aprendràs els coneixements i les eines necessàries per a desenvolupar activitats logístiques en les grans àrees de la supply chain: compres i aprovisionaments, producció, distribució, emmagatzematge i transport, per àrea i de manera global.

De la mateixa manera, aprendràs a dominar com s'estan redefinint les cadenes de subministrament de les empreses pel creixement de l'e-commerce, dels avenços tecnològics en l'àmbit logístic i de la major implicació dels operadors logístics.

Cada vegada és més important que els nous professionals tinguin un perfil multidisciplinari, amb una gran polivalència, capacitat analítica i orientació a resultats, així com una visió estratègica, gran proactivitat i adaptació al canvi. Amb aquest màster universitari de Direcció Logística t'acompanyem en el teu creixement perquè arribis a ser un dels professionals que més demanen les empreses.

Competències:

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o en l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Comunicar les conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.


Competències generals


 • Analitzar i resoldre problemes de l'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de l'organització i a l'assoliment de resultats eficients.


Competències transversals


 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

 • Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

 • Liderar i dirigir equips de treball o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.


Competències específiques


 • Desenvolupar una visió concreta i en conjunt de les diferents àrees implicades en la funció logística de qualsevol organització que permeti prendre decisions a nivell estratègic, tàctic i operatiu.

 • Comprendre el valor de gestionar la cadena de subministrament de manera global i col·laborativa per a idear objectius de millora en qualitat, cost, servei i sostenibilitat.

 • Identificar i desenvolupar les relacions entre els diferents actors de la cadena de subministrament per a l'assoliment d'objectius propis i conjunts, establint relacions positives de col·laboració.

 • Definir una visió estratègica de la logística basada en les principals tendències del sector i establir criteris per a la seva aplicació en els processos operatius d'una organització.

 • Conèixer i ser capaç d'escollir els actius, els recursos i la tecnologia més adequats que serveixin de suport per al flux dels materials i de la informació en l'organització.

 • Dissenyar i implementar tasques de recerca i anàlisi de dades, utilitzant tècniques innovadores i aplicables a l'àmbit de la logística.Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits:
Assignatures obligatòries 40
Assignatures optatives 12
Treball de fi de màster 8
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits:
 • La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres 4
 • Logística de la producció 4
 • Gestió de la distribució i dels magatzems 4
 • Gestió de la cadena de subministrament global 4
 • Logística internacional i gestió del transport 4
 • Entorn global de negoci 4
 • Logística per a l'e-comerce 4
 • Logística 4.0 4
 • Subcontractació logística: el paper dels operadors logístics 4
 • Habilitats per a la direcció 4
 • Treball de fi de màster 8
Assignatures optatives - Crèdits:
 • Logística sectorial: casuístiques concretes 4
 • Models de localització i disseny de rutes 4
 • Abastament responsable i logística inversa 4
 • Direcció de projectes 4
 • English for business 4
 • Mètodes de recerca qualitatius 4
 • Mètodes de recerca quantitatius 4
 • Disseny de recerca 4
 • Pràctiques professionals 8
Complements de formació:
Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres branques de coneixement diferents als perfils d'ingrés recomanats hauran de cursar un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en dues assignatures:
 • Introducció a l'empresa (4 crèdits)
 • Introducció a la informació financera (6 crèdits)
Veure més

Destinataris

Aquest màster universitari de Direcció Logística s'adreça a tres perfils diferents:

 • Titulats superiors amb interès per especialitzar-se en l'àmbit de la logística:

  • Opció de continuïtat per a estudiants de grau que es vulguin especialitzar en alguna de les àrees funcionals de l'empresa.

  • Opció de continuïtat per a titulats d'àmbits tècnics que es vulguin especialitzar en gestió i direcció en un sector com ara el de la logística en què queden altament vinculades les competències tecnològiques amb els coneixements del món de l'empresa. • Estudiants orientats a l'especialització acadèmica i de recerca en logística.

 • Professionals en actiu que es formen al llarg de la vida per a aprofundir en el coneixement i el domini de diferents eines que els permetin una millora contínua


Perfil d'ingrés recomanat:

Dirigit a persones titulades en estudis superiors universitaris d'algun dels àmbits següents:

 • Grau o llicenciatura d'Administració d'Empreses, de Direcció d'Empreses o de Creació d'Empreses

 • Grau o llicenciatura de Finances i Comptabilitat o de Gestió Mercantil i Financera

 • Grau o llicenciatura de Comerç o de Gestió Comercial

 • Grau o llicenciatura de Ciències del Transport i la Logística

 • Grau o llicenciatura de Ciències del Treball, de Recursos Humans o de Relacions Laborals

 • Grau o llicenciatura de Màrqueting o d'Estratègies del Mercat.

 • Grau o llicenciatura de Ciències Econòmiques o d'Economia.

 • Grau o llicenciatura d'Estadística i Empresa.

 • Grau o llicenciatura de Turisme.

 • Enginyeria (especialitat d'Organització Industrial).


Ja que les denominacions de les titulacions pateixen variacions al llarg del temps o poden ser lleugerament diferents segons el centre que les imparteix, s'acceptarà qualsevol altra titulació universitària superior que compleixi la legislació vigent d'accés al nivell de màster el nom de la qual sigui afí a les denominacions llistades més amunt.

Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres branques de coneixement diferents als perfils d'ingrés recomanats podran ser admesos al màster, sempre que la comissió d'admissió hi accedeixi. 
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics:

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol.

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea.

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea.Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data d'inici: 17 d'octubre 2018.

Objetius


 • Formar experts capaços de prendre decisions en l'àmbit de la logística i la gestió de la cadena de subministrament (supply chain management) en un context en què els processos logístics tenen una importància estratègica clau per a les empreses que operen en una economia cada vegada més globalitzada i digitalitzada.

 • Dotar l'estudiant dels coneixements i les eines necessàries per a desenvolupar activitats logístiques a les grans àrees de la supply chain: compra i avituallament de provisions, producció, distribució, emmagatzematge i transport, per àrea i de manera global.

 • Preparar futurs professionals que desenvolupin un nivell avançat de coneixement de com s'estan redefinint les cadenes de subministrament de les empreses a causa del creixement del comerç electrònic, dels avenços tecnològics en l'àmbit logístic i de l'augment de la implicació dels operadors logístics.

 • Formar futurs investigadors en el camp de la logística que poden emprendre posteriorment estudis de doctorat.Perspectives laborals


Responsable de supply chain i logística.
Director de compres i aprovisionaments.
Director d'operacions.
Responsable de distribució i transport.
Gestor de trànsit (traffic manager).
Responsable d'operacions e-commerce.
Gestor de logística internacional.
Responsable de magatzem.
Assessor en estratègia logística, cadena de subministrament i e-commerce.
Emprenedor en l'àmbit de l'e-commerce.
Investigador.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Direcció Logística (UOC)

Màster Universitari de Direcció Logística (UOC)