Màster Universitari de Disseny i programació de videojocs (UOC)

1104 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Disseny i programació de videojocs (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC és un programa 100% online, obert a tots els perfils acadèmics, que permet formar-te en el desenvolupament de videojocs, des dels aspectes més bàsics (disseny de videojocs) fins als més avançats ( llenguatges de programació), seguint els perfils i eines més populars a la indústria.
Si vols aprendre com desenvolupar un videojoc, aquesta és la teva millor opció.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Game Design 6
• Programació de videojocs 2D 6
• Programació de videojocs 3D 6
Assignatures optatives - Crèdits
• Disseny d'experiència d'usuari i interfícies 6
• Efectes visuals i sonors 6
• Intel·ligència artificial per a videojocs 6
• Jocs multijugador 6
• Mitjana per a videojocs 6
• Modding i creació de nivells 6
• Motors gràfics 6
• Programació gràfica 6
Treball final - Crèdits
• Treball final 12

Destinataris

Per cursar el màster és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Graus, llicenciatures, enginyeries tècniques relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica;
• Graus, llicenciatures, enginyeries tècniques relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions;
• Graus de làmbit de Multimèdia.
Per a titulacions afins de la branca de lEnginyeria i lArquitectura o Ciències, es recomana un nivell de competència mínima en programació. En cas de no disposar d'aquests coneixements, l'estudiantat haurà de realitzar fins a un màxim de 12 ECTS de complements de formació:
• Fonaments de programació (6 crèdits)
• Disseny i programació orientats a objectes (6 crèdits)
Lacreditació de competències en programació es basarà en el reconeixement daquests 12 crèdits ECTS de formació compensatòria.
Aquestes assignatures es poden reconèixer per mitjà de les dues vies que s'indiquen a continuació, que no són mútuament excloents. La decisió del reconeixement la pren la Comissió d'Admissió.
• Mitjançant el sistema de reconeixement acadèmic a partir de la titulació d'origen.
• Mitjançant el sistema de reconeixement de lexperiència professional establert pel grau dInformàtica de la UOC.
Perfil professional
• Desenvolupament de programari utilitzant llenguatges imperatius
• Desenvolupament expert de programari utilitzant llenguatges imperatius
• Desenvolupament o disseny UML de programari utilitzant llenguatges orientats a objectes (OO)
• Els estudiants que compleixin el reconeixement dels 12 crèdits podran accedir directament al màster. En cas contrari, haureu de cursar les assignatures que us faltin en complements de formació, i sempre abans de realitzar el màster.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per a l'estudiantat procedents de:
Graus, llicenciatures, enginyeries tècniques relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica
Graus, llicenciatures, enginyeries tècniques relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions
Graus de l'àmbit de Multimèdia
També es poden acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la Comissió de Titulació. En el moment de formalitzar l'accés, es demanarà a l'estudiantat que acrediti la seva competència al camp de la programació, o que faci crèdits de formació compensatoris, sempre abans d'ingressar al màster. En cas que no tingui coneixements previs de programació, haurà de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius.
A més, es recomana un nivell de competència en llengua estrangera (anglès) equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, i una competència a nivell d'usuari en l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, i una competència a nivell d'usuari en l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: A consultar.

Objectius

Atès que aquest programa se centra sobretot en els perfils de disseny de videojocs (video game designer) i de desenvolupament de programari (video game programmer i lead programmer), els objectius d'aprenentatge es poden resumir en els següents:
• Saber com fer el disseny d'experiències de joc i interfícies.
• Aprendre a desenvolupar jocs amb lajuda del motor de creació Unity.
• Aprendre a desenvolupar jocs a partir de diferents biblioteques gràfiques.
• Per a cadascun dels perfils esmentats hi ha un itinerari específic dins del màster (vegeu el programa acadèmic). En qualsevol cas, la part de programació sempre hi tindrà un paper rellevant.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals del màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs estan vinculades als següents perfils de la indústria (segons la definició del Llibre blanc del desenvolupament espanyol de videojocs), ja sigui com a desenvolupador independent o en un estudi: Game Design (o disseny de joc) Programació (tecnologia) Programació (lògica & joc)
Màster Universitari de Disseny i programació de videojocs (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X