Màster Universitari de Disseny i programació de videojocs (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!
No esperis que creïn el videojoc dels teus somnis. Fes-ho tu!
  • Especialitza't en Game Designer o Programació avançada
  • Treballem amb el motor de desenvolupament UNITY
  • Professorat expert i en actiu al món dels videojocs
El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC és un programa en línia que forma als perfils professionals més buscats actualment en l'àmbit dels videojocs: els dissenyadors, o video game designers, i els programadors de videojocs o game programmers.
El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs s'adreça tant a estudiants que vulguin professionalitzar-se en el desenvolupament de videojocs (ja sigui en una gran companyia o creant el seu propi estudi indie) com a apassionats dels videojocs que vulguin aprendre a desenvolupar els seus propis projectes .
Les persones que es titulen a la UOC coneixen en profunditat el disseny de l'experiència de joc i la programació, i adquireixen un nivell avançat en temes tecnològics -com la intel·ligència artificial i els jocs multijugador- que els permet desenvolupar videojocs atractius i de gran qualitat tècnica.
En el màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs podràs crear videojocs des del primer dia, ja que totes les activitats són pràctiques i estan orientades a projectes. Per a això partim d'Unity, el motor de joc més utilitzat actualment, per progressar fins biblioteques de més baix nivell per generar efectes visuals o motors propis. Actualment, la UOC és centre autoritzat de formació Unity (UATP, Unity Authorized Training Partner).
En acabar el màster de Disseny i Programació de Videojocs, l'estudiant haurà creat el seu propi portafoli, el que li permetrà, al costat del treball final de màster, incorporar-se a una empresa o progressar en la indústria del videojoc.
La UOC ofereix formació en videojocs des de fa deu anys, i compta amb professionals experts en aquesta disciplina, tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
Al blog, a l'apartat de videojocs, podeu seguir l'actualitat relacionada amb aquesta indústria (notícies, esdeveniments, recursos ...).

Competències:
Competències generals:
• Analitzar i sintetitzar l'estructura d'un sistema.
• Seleccionar, aplicar i integrar els coneixements tècnics i científics adequats per a resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts.
• Actuar amb iniciativa i desenvolupar-se de manera eficaç en un entorn de treball col·laboratiu interdisciplinari.
• Avaluar i prendre les decisions més adequades quant a l'ús d'eines i tècniques.
• Buscar, gestionar i utilitzar de manera efectiva la informació associada al procés d'anàlisi i adaptació de noves solucions tecnològiques.
• Aplicar el pensament creatiu per generar solucions disruptives en diferents contextos.
Competències transversals:
• Avaluar les competències professionals pròpies amb el propòsit d'una actualització
• continua en l'ús i l'aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs.
• Expressar-se de forma oral i escrita en anglès, i comprendre textos acadèmics i professionals complexos en l'àmbit de les TIC.
 Competències específiques:
• CE1 - Analitzar, interpretar i construir de manera efectiva la documentació tècnica associada al procés de disseny i la programació d'un videojoc.
• CE2 - Comprendre i aplicar les tècniques necessàries per al maneig i la personalització d'eines o motors de programació de videojocs a partir de l'anàlisi dels avenços tecnològics del moment.
• CE3 - Dissenyar i construir cada un dels components de programari d'un videojoc, tenint en compte criteris de qualitat i disseny.
• CE4 - Comprendre el context i els principis del disseny intern d'un videojoc per tal de satisfer les necessitats de l'usuari final.
• CE5 - Desenvolupar la tecnologia de comunicacions i interfícies necessària per realitzar videojocs que es comportin de manera efectiva i eficient.
• CE6 - Comprendre i utilitzar les tècniques de programació per a gràfics per ordinador i representació d'elements visuals en 2D o 3D.
• CE7 - Analitzar i desenvolupar l'arquitectura interna d'un videojoc mitjançant el domini de la programació de dispositius i motors.
• CE8 - Comprendre i emprar els principis físics i matemàtics necessaris per controlar el comportament dels elements d'un videojoc.
• CE9 - Analitzar i fer servir els criteris d'experiència d'usuari més adequats per garantir la interacció persona ordinador de manera efectiva.
• CE10 - Implantar la tecnologia necessària per a integrar continguts digitals d'acord amb els seus barems de qualitat.

Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1. Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Quina documentació cal presentar?
Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Fotocòpia compulsada / confrontada del suplement europeu al títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec , nom i cognoms de la persona sotasignant).
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor 's degree.
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport.
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat en el país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.
La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
Si has cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea, consulta la documentació que has de presentar en funció de l'opció d'accés que et correspongui d'entre les següents:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
• Titulacions obtingudes a Colòmbia, Equador o Perú
• Titulacions obtingudes en la resta de països
Titulacions obtingudes a Colòmbia, Equador o Perú:
Si has cursat un títol universitari oficial a Colòmbia, Equador o Perú pots enviar la documentació d'accés en format digital. Tots els documents hauran de ser en format PDF.
Així, doncs, un cop feta la sol·licitud d'accés a l'estudi que es vol fer, podràs enviar la documentació seguint la ruta del Campus Virtual:
Tràmits / Requisits i documentació d'accés / Per cursar un grau o màster universitari / Documentació per accedir a un màster universitari / He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o en altres països de fora de la Unió Europea
Titulacions obtingudes a Colòmbia (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu cèdula de ciutadania.
En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència ).
• Fotocòpia del diploma universitari que acrediti la teva titulació de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
• postil·la electrònica del diploma de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària. Si no has fet el tràmit de postil·la del diploma, pots sol·licitar en el lloc web de la Cancelleria de Colòmbia. Recorda que perquè la Cancelleria doni la postil·la, has d'haver legalizadopreviamente el document original en les instal·lacions del Ministeri d'Educació de Colòmbia.
Per a les postil·les expedides abans del 30 de gener de 2001, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i, posteriorment, enviar-la en físic a l'Oficina de Colòmbia, o sol·licitar la postil·la electrònica en el lloc web de la Cancelleria de Colòmbia .
• Constància del Sistema Nacional d'Informació de l'Educació Superior, que acrediti una formació universitària d'un nivell acadèmic de pregrau i amb una durada mínima de sis semestres acadèmics, que pots obtenir en aquesta web amb el codi SNIES del programa cursat.
• Certificat acadèmic personal (història acadèmica amb notes, rècord acadèmic ...) escanejat de la teva titulació de pregrau.
Titulacions obtingudes a Equador (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu cèdula d'identitat.
• En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència).
• Fotocòpia del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
• Fotocòpia de la postil·la del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
Per a les postil·les que no compten amb codi per a verificació electrònica, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i la fotocòpia autenticada en notaria de la postil·la i, després de ser verificades per la UOC, enviar-les en físic a l'oficina de la UOC més propera, o sol·licitar l'actualització de la postil·la davant l'Oficina de Serviciosmás propera del Ministeri de Relacions Exteriors i Mobilitat Humana del Govern equatorià.
• Constància del registre del títol de tercer nivell en la Secretaria d'Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT).
Titulacions obtingudes a Perú (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu DNI.
• En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència).
• Fotocòpia del diploma oficial de grau acadèmic o de títol professional, degudament signat pel funcionari a càrrec de la Direcció de Documentació i Informació Universitària i Registre de Graus i Títols de la Superintendència Nacional d'Educació Superior Universitària (SUNEDU). Com el tràmit és per a Espanya, les constàncies expedides per la SUNEDU han de ser annexades amb segell d'unió al document original atorgat per les universitats nacionals.
• Fotocòpia de la postil·la del diploma oficial de grau acadèmic o de títol professional.
Per a les postil·les que no compten amb codi per a verificació electrònica, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i la fotocòpia autenticada en notaria de la postil·la i, després de ser verificades per la UOC, enviar-les en físic a l'oficina de la UOC més propera, o sol·licitar l'actualització de la postil·la davant el Ministeri de Relacions Exteriors del Govern peruà.
Constància d'inscripció del diploma de grau acadèmic o títol professional en el Registre Nacional de Graus i Títols del Perú per mitjà de la SUNEDU.
Titulacions obtingudes en la resta de països (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del document d'identitat o del passaport del país d'origen.
• Estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
• Estar legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
o Si el títol s'ha obtingut en un país membre del Conveni de l'Haia (com Mèxic) ha d'incloure la postil·la de l'Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de l'Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la.
o Si el títol s'ha obtingut en un país que no és membre del Conveni de l'Haia cal legalitzar el títol per via diplomàtica. Per fer-ho has de presentar el títol en tres organismes perquè acrediten la validesa del document per mitjà dels seus segells respectius:
? a) Ministeri d'Educació del país emissor del títol;
? b) el Ministeri d'Afers Exteriors del país que va expedir el títol i;
? c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
• Fotocòpia compulsada del certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada permet accedir a estudis superiors de màster o doctorat.
• En el cas de matricular-se a un Màster universitari, caldrà presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
• En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en el web del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que estan compresos en l'àrea i camp específic de formació del que s'hagi declarat l'equivalència, amb exclusió dels efectes professionals respecte als títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte al que s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
• Fotocòpia compulsada / confrontada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol del meu títol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels posseïdors de títols espanyols que habilitin per a tal exercici.
Quina documentació cal presentar?
Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
Fotocòpia compulsada / confrontada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
Requisits del curs:
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents de:
• graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica
• graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions
• graus de l'àmbit de Multimèdia
També es poden acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la Comissió de Titulació.
Es recomana un nivell de competència d'anglès equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües, i una competència a nivell d'usuari en l'ús de TIC.
Per cursar el màster és recomanable haver realitzat algun dels estudis:
graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica; graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions; graus de l'àmbit de Multimèdia.
Per titulacions afins de la branca de l'Enginyeria i l'Arquitectura o Ciències, es recomana un nivell de competència mínima en programació. En el cas de no disposar d'aquests coneixements, l'estudiant haurà de realitzar fins a un màxim de 18 ECTS de complements de formació.

Temari

Per obtenir la titulació de màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS.
Per completar el Màster universitari en Disseny i programació de videojocs, l'estudiant ha de cursar 3 matèries obligatòries, 5 matèries optatives i el Treball final de màster, de 12 ECTS.
El màster ofereix la possibilitat d'intensificar el perfil professional de l'estudiant cursant una de les dues especialitats següents:
• Disseny i experiències de joc
• Programació avançada
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per adquirir les competències associades a l'assignatura. Un crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de treball de l'estudiant.

Assignatures:
Assignatures obligatòries
• Game Design
• Programació de videojocs 2D

Assignatures optatives
• Disseny d'experiència d'usuaris i interfícies
• Efectes visuals i sonors
• Intel·ligència artificial per a videojocs
• Mitjana per a videojocs
• Modding i creació de nivells
• Motors gràfics
• Programació gràfica
• Treball final

Destinataris

El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs s'adreça a les persones que tenen un títol vinculat als graus de tecnologies de la informació en què s'han desenvolupat competències de programació o desenvolupament de programari, i desitgen especialitzar-se en el camp de la creació de videojocs, en la seva vessant més tècnica.
El programa forma professionals en els camps en els quals es projecta una major demanda, segons el Llibre blanc del desenvolupament de videojocs a Espanya, com els de programador (Programmer) i dissenyador de jocs (Game Designer). Aquests professionals seran capaços d'integrar-se en equips multidisciplinaris, aspecte clau en el camp dels videojocs, ja sigui en el context d'una gran empresa o en un estudi independent (indie).
El pla d'estudis del màster s'ha desenvolupat per formar en competències tècniques, especialment vinculades al camp del disseny de jocs i la programació, amb un gran nivell d'optativitat, a fi de poder triar el camp en el qual l'estudiant vulgui especialitzar (per exemple, IA, multijugador). La visió purament artística té un paper secundari. A partir d'aquí, és possible configurar dues especialitats clarament diferenciades, que donen més o menys pes a la part de disseny del joc o de programació: a) Disseny d'experiències de joc i b) Programació avançada.
Per les característiques de les competències que es desenvolupen, el màster se centra gairebé exclusivament en l'orientació per projectes i ofereix especial rellevància a la creació d'un dossier personal que serveixi per mostrar l'adquisició d'aquestes competències i com a carta de presentació al món professional .

Requisits

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents de:
• graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica
• graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions
• graus de l'àmbit de Multimèdia
També es poden acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la Comissió de Titulació.
Es recomana un nivell de competència d'anglès equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües, i una competència a nivell d'usuari en l'ús de TIC.
Per cursar el màster és recomanable haver realitzat algun dels estudis:
graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica; graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions; graus de l'àmbit de Multimèdia.
Per titulacions afins de la branca de l'Enginyeria i l'Arquitectura o Ciències, es recomana un nivell de competència mínima en programació. En el cas de no disposar d'aquests coneixements, l'estudiant haurà de realitzar fins a un màxim de 18 ECTS de complements de formació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023. Matricula't!

Objectius

Atès que aquest programa se centra sobretot en els perfils de dissenyador (video game designer) i de desenvolupador de programari (video game programmer i lead programmer), els objectius d'aprenentatge poden resumir-se en els següents:
• Saber com dur a terme el disseny d'experiències de joc i interfícies.
• Aprendre a desenvolupar jocs amb l'ajuda del motor de creació Unity.
• Aprendre a desenvolupar jocs a partir de diferents biblioteques gràfiques.
• Per a cada un dels dos perfils esmentats hi ha un itinerari específic dins del màster (vegeu el programa acadèmic). En qualsevol cas, la part de programació sempre tindrà un paper rellevant.

Titulació obtinguda

Titulació oficial: El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i els països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals del màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs són les següents: Dissenyador (video game designer). Desenvolupador de programari (video game programmer i lead programmer).

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (Beques, ajudes i finançament disponibles).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Professorat

Director dels estudis: Daniel Riera Teerén. Director de el programa: Dr. Joan Arnedo Moreno.
Màster Universitari de Disseny i programació de videojocs (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X