Màster Universitari en Energies Renovables i Eficiència Energètica

6 Persones han demanat informació
1054 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Energies Renovables i Eficiència Energètica
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
Consulteu el preu

Descripció

En els últims anys s'ha produït un creixement sense precedents del sector energètic a nivell europeu i internacional, com a resposta a les demandes socials, polítiques i econòmiques d'apostar per un millor ús de l'energia i per una generació de la mateixa a través de fonts no contaminants per al medi ambient. Els Plans d'Acció d'Energies Renovables, a nivell tant nacional com internacional, fan entreveure un mercat laboral altament competitiu en els propers anys en les àrees d'eficiència energètica i ús d'energies renovables, en el qual existeix ja a hores d'ara gran demanda d' professionals formats en aquestes àrees, però també amb un nivell d'exigència pel que fa a coneixements teòrics i pràctics elevat, tan sols assolible mitjançant estudis universitaris.
El títol de Màster Universitari en Energies Renovables i Eficiència Energètica ofereix la possibilitat als enginyers, enginyers tècnics, arquitectes i arquitectes tècnics d'adquirir els coneixements i experiència necessaris sobre l'explotació i gestió d'energies renovables (solar, eòlica, biomassa i biocombustibles, etc. ), coneixements sobre els mercats elèctrics i els seus tarificacions, auditoria energètica, qualificació energètica d'edificis, arquitectura bioclimàtica, legislació d'instal·lacions, internacionalització, i en general, tota la gestió de projectes basats en eficiència energètica o energies renovables, per poder competir en el mercat laboral actual i futur en aquest creixent àmbit d'activitat professional.
Els ensenyaments corresponents al Màster en Energies Renovables i Eficiència Energètica són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 67 de 19 de març de al 2014.

Temari

El títol de Màster Universitari en Energies Renovables i Eficiència Energètica comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla de l'Estudis en crèdits - ECTS:
Obligatòries (B) 48
Pràctiques externes 6
Treball fi de Màster 6
TOTAL 60

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 Mesos:
Primer semestre:
• Energia Solar Fotovoltaica. Autoconsum. Energia Solar Tèrmica
• Energia Eòlica
• Biomassa. biocombustibles
• Mercat Elèctric i Tarificació. Empreses de Serveis Energètics
• Auditoria Energètica i Optimització de Consums. Eines de Monitorització i Telemedida

Segon semestre:
• Altres Energies Renovables
• Arquitectura Bioclimàtica. Qualificació Energètica d'Edificis
• Internacionalització. Cadena de Valor del Projecte. Anàlisi Econòmica i Mercats Emergents
• Legislació d'Instal·lacions Energètiques
• Pràctiques Externes (*)
• Treball Fi de Màster (**)
(*) Per a l'accés a les Pràctiques serà necessari haver superat, almenys, el 40% dels crèdits del Màster.
(**) Per al correcte desenvolupament del Treball Fi de Màster serà necessari haver superat, almenys, el 40% dels crèdits del Màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per manejar i analitzar bibliografia rellevant sobre un tema relacionat amb alguna o algunes de les àrees de les energies renovables i l'eficiència energètica, publicada tant en l'àmbit nacional com en l'internacional. Capacitat per interpretar de manera adequada les expectatives que la societat té sobre el medi ambient i el canvi climàtic, així com realitzar discussions tècniques i opinions crítiques sobre aspectes energètics del desenvolupament sostenible, com aptituds que han de tenir els professionals en matèria d'energies renovables i eficiència energètica. Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis raonats en l'àmbit aplicable en una empresa del sector d'energies renovables i eficiència energètica, a partir d'una informació que pot ser incompleta o limitada. Capacitat d'entendre diferents teories o metodologies existents davant un mateix problema o fenomen relacionat amb les energies renovables.

Destinataris

Aquest màster està dirigit a persones amb els següents estudis universitaris:
Graus en Enginyeria
Enginyers i enginyers tècnics
Arquitectes i arquitectes tècnics

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials d'aquests estudis de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de Màster, en alguna de les següents titulacions universitàries:
• Graus en Enginyeria
• Enginyers i enginyers tècnics
• Arquitectes i arquitectes tècnics
Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols de Grau en Enginyeria, Enginyers i enginyers tècnics o arquitectes i arquitectes tècnics, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Requisits dels documents per a estudiants estrangers:
Els documents expedits a l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats per via diplomàtica o per la postil·la de la Haia (excepte els estudis cursats a la UE). Igualment hauran d'anar acompanyats de la corresponent traducció oficial al castellà.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. En totes les assignatures es realitza un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu principal del màster és la presentació i posada en pràctica de les nocions necessàries per implantar i explotar les principals fonts d'energia renovables, presentació dels principis sobre els quals es fonamenten les empreses de serveis energètics, de les eines de monitorització i optimització de consum i dels marcs d'aplicació d'auditoria, legislació i qualificació energètica d'edificis, projectes i instal·lacions. Es pretén igualment donar a conèixer la cadena de valor de projectes d'energies renovables i eficiència energètica, prestant especial atenció a l'anàlisi economètrica d'aquests projectes i del seu mercat energètic emergent.

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits, el període màxim és de 6 mesos.

Perspectives laborals

Gestor d'instal·lacions energètiques. Especialista en Eficiència Energètica. Responsable de gestió d'Empreses de Serveis Energètics. Auditor o consultor energètic per a empreses. Enginyer especialitzat en projectes energètics i en especial els relacionats amb renovables. Analista per a determinació de Viabilitat Econòmica de projectes energètics internacionals. Tècnics i / o directors de projectes d'energies renovables i / o estalvi energètic.

Preu

Consulteu el preu
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.
Màster Universitari en Energies Renovables i Eficiència Energètica
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X