Màster Universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El present i el futur de lensenyament didiomes és a través de la tecnologia. Posa't al dia!
  • Perfil professional en creixement a Espanya i Europa
  • Adquireix les competències professionals que requereix el sector
  • El present i el futur de l'ensenyament d'idiomes és amb tecnologia
El Màster en línia d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia proporciona una base teòrica per entendre com s'aprenen els idiomes mitjançant la tecnologia, però amb una àmplia base pràctica per aplicar la tecnologia amb finalitats pedagògiques, per a la millora de l'aprenentatge dels idiomes, seguint criteris conceptuals i metodològics, dotant el màster d'un caràcter eminentment pràctic i professionalitzador.
El màster en línia d'Ensenyament d'Idiomes mitjançant la Tecnologia proporciona una base teòrica per entendre com s'aprenen els idiomes mitjançant la tecnologia i dóna a l'estudiant àmplies possibilitats d'aplicar la tecnologia educativa de manera pràctica per a la millora de l'aprenentatge dels idiomes, dotant a l'màster d'un caràcter eminentment pràctic i professionalitzador.
El màster d'Ensenyament d'Idiomes mitjançant la Tecnologia forma professionals del camp de l'ensenyament de llengües i camps relacionats (autors i editors de recursos d'aprenentatge d'idiomes en línia, assessors per a plataformes digitals, etc.) en l'ús i aplicació de la tecnologia per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge d'un idioma.
La creixent presència de les TIC en l'àmbit dels idiomes ia les aules requereix de professionals actualitzats i formats en les noves tecnologies i en les seves aplicacions. Sense cap dubte, la demanda d'aquest perfil continuarà creixent no només a Espanya, sinó també a Europa, així com en països emergents on s'estan implantant les tecnologies educatives de manera progressiva.
Aquest màster pretén familiaritzar els estudiants amb diferents formes d'integrar la tecnologia a l'ensenyament d'un idioma amb l'objectiu de fer una docència més efectiva, atractiva i motivadora mitjançant diverses tècniques i treballant diferents aspectes: des de la gamificació i el disseny de tasques per diferents enfocaments pedagògics (enfocament per tasques, AICLE / CLIL) a la feina col·laboratiu online i la provisió de retroalimentació.
El professional format a la UOC sortirà equipat amb criteris conceptuals i metodològics que li permetran triar opcions tecnològiques de forma crítica i amb idees innovadores per desenvolupar i avaluar les competències comunicatives en línia.
Competències:
Competències generals

• Utilitzar, comparar i relacionar els diferents models i principis teòrics fonamentals.
• Cercar, processar i comunicar informació en diferents formats per analitzar-la, sintetitzar-la i transformar-la en coneixement.
• Treballar en equip i de manera col·laborativa en un entorn virtual.
• Aplicar els principis ètics i valors professionals en l'actuació docent.
• Usar els coneixements metodològics necessaris per afrontar reptes professionals o d'investigació amb rigor.
Competències transversals
• Analitzar i interpretar textos acadèmics específics de la disciplina per aplicar-los en projectes pedagògics o de recerca, o transmetre el seu contingut mitjançant l'elaboració de documents de caràcter interactiu i expositiu.
• Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de manera eficaç, desenvolupant actituds flexibles i creatives cap a elles.
• Expressar de forma escrita, adequada a l'context acadèmic i professional, el coneixement i el pensament en textos complexos, amb rigorositat i fluïdesa.
Competències específiques
• Identificar problemes i reptes tecnològics que responguin a les necessitats d'aprenentatge dels diferents perfils tecnològics de cada estudiant i del seu context.
• Utilitzar amb eficàcia i eficiència una àmplia gamma d'eines per a l'aprenentatge de llengües i ser capaç d'adaptar-se als canvis constants en tecnologia educativa.
• Gestionar i avaluar de manera crítica l'efectivitat dels recursos o tecnologies existents i les seves possibilitats per a l'aprenentatge de llengües en contextos en línia o híbrids.
• Dissenyar, implementar i avaluar intervencions pedagògiques per a l'ensenyament d'idiomes mitjançant la tecnologia, tenint en compte els mètodes pedagògics i els processos d'avaluació de les destreses lingüístiques.
• Aplicar els principis teòrics en la presa de decisions pedagògiques en contextos reals d'aprenentatge d'idiomes en les modalitats en línia o híbrids.
• Identificar les funcions i el paper de professor que ensenya idiomes mitjançant la tecnologia avaluant i reflexionant sobre el seu propi procés d'ensenyament i aprenentatge.
• Interpretar, analitzar i comunicar els resultats i implicacions de les actuacions pedagògiques o els projectes de recerca duts a terme.
• Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.

Temari

Per obtenir aquesta titulació de màster universitari d'Ensenyament d'Idiomes mitjançant la Tecnologia, l'estudiant ha de superar els 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció de l'títol universitari oficial, en funció de l'nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Assignatures obligatòries 30
Assignatures optatives 18
pràctiques juny
Treball de final de màster 6
total 60

Assignatures obligatòries
• Introducció a l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes en línia
• Tendències en l'aprenentatge de segones llengües mitjançant la tecnologia
• Fonaments de l'adquisició de segones llengües mitjançant la tecnologia
• Estratègies de feedback en la comunicació per ordinador
• Avaluació de competències en contextos d'aprenentatge en línia
• Pràctiques
• Treball de fi de màster (TFM)

Assignatures optatives
• Enfocament per tasques
• Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE)
• Aprenentatge col·laboratiu en línia
• Introducció a la gamificació
• Mètodes d'investigació en línia
• Tècniques d'anàlisi de dades

Destinataris

Fracciona fàcil.
Amb el màster d'Ensenyament d'Idiomes mitjançant la Tecnologia pretenem formar els estudiants en les necessitats diàries per desenvolupar una carrera professional en el camp de l'ensenyament / aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia a tots els nivells educatius (infantil, primària, secundària i superior ). A més de l'perfil de futurs professors d'idiomes en centres públics o privats, també formem altres perfils relacionats amb l'ensenyament d'idiomes en línia en sectors educatius, editorials i empresarials especialitzats en temes digitals: dissenyadors de materials per a l'aprenentatge d'idiomes en línia en editorials o plataformes, editors de plataformes digitals i assessors de currículum per a plataformes digitals o programes d'aprenentatge d'idiomes en línia.
També està dirigit a mestres i professorat en actiu, ja que el màster representa una actualització professional que els permetrà adquirir coneixements per a l'ús i l'aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents. Així mateix, permetrà a aquest tipus de professionals obtenir un certificat en un camp i àmbit de creixent demanda i de poca oferta específica, aspectes que poden ajudar a ampliar els seus horitzons professionals.
Per a aquells estudiants interessats en temes relacionats amb la investigació, el màster permet realitzar assignatures optatives de metodologia i anàlisi de dades.

Requisits

Per cursar el màster s obligatori haver realitzat algun dels estudis que es detallen (o els seus equivalents):
Llicenciats/graduats en qualsevol branca de la Filologia
Diplomats/graduats en Educació Infantil o Primària amb especialitat en llengua
Diplomats en Formació de Professorat EGB, especialitat en llengua
Llicenciats/graduats en Traducció i Interpretació
També s'admetran altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la Comissió d'Admissió de la titulació.
S'admetran altres titulacions amb experiència professional comprovada:
tenir un mínim de dos anys d'experiència docent o pedagògica (per exemple, en creació de materials d'aprenentatge) en un idioma, demostrable via informe de vida laboral o equivalent.
En cas de no tenir experiència docent o pedagògica:
estar en possessió o bé d'un títol d'especialització o màster orientat a l'ensenyament d'un idioma o d'un certificat que capaciti per a l'ensenyament d'un idioma. Per exemple, certificats tipus CELTA de la Cambridge University, tipus CLTA Spanish de la London International House o tipus DPAFP-FLE de l'Alliance Française.
Es requereix un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a l'B2 d'el Marc europeu comú de referència per a les llengües, si l'idioma de docència escollit és l'anglès; i un nivell de competència en llengua espanyola equivalent a l'B2 d'el Marc europeu comú de referència per a les llengües, si l'idioma de docència escollit és l'espanyol.
Per accedir a estudis oficials de màster cal tenir un títol universitari oficial.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà. Es requereix un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a l'B2 d'el Marc europeu comú de referència per a les llengües i un nivell de competència en llengua espanyola B2

Durada

Inici: 13 de març 2023. Últims dies!

Objectius

Adquirir un coneixement sòlid sobre com es produeix l'aprenentatge d'una llengua mitjançant la tecnologia i els diferents factors que hi intervenen.
Conèixer les teories d'aprenentatge d'una segona llengua i com aplicar els principis metodològics a contextos d'aprenentatge assistit per ordinador.
Conèixer les principals metodologies d'ensenyament, la seva evolució i la relació amb la tecnologia.
Dissenyar i avaluar tasques i materials mitjançant la tecnologia, motivant la seva necessitat i efectivitat per a l'aprenentatge.
Analitzar les necessitats dels aprenents d'un idioma mitjançant la tecnologia, mostrant capacitat de reflexió sobre les decisions a prendre.
Analitzar de forma crítica tasques, eines i materials pedagògics que impliquin l'ús de la tecnologia.
Dominar una o més eines professionals per desenvolupar materials per a l'aprenentatge d'idiomes assistit per ordinador.
Identificar els problemes i les dificultats habituals de l'ensenyament d'idiomes mitjançant la tecnologia i aplicar les estratègies de resolució més adequades.

Titulació obtinguda

El màster universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implantació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent. Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, produeixen efectes acadèmics plens i habiliten, si s'escau, per a la realització d'activitats professionals regulades.

Pràctiques

6 crèdits ECTS de pràctiques obligatòries, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Perspectives laborals

Mestres i professors d'idiomes en qualsevol especialitat i nivell educatiu (centres públics o privats, escoles oficials, centres d'idiomes vinculats a universitats, acadèmies, universitats amb programes en línia). Professors per a empreses privades, multinacionals i agències internacionals. Dissenyadors de materials per a l'ensenyament / aprenentatge virtual d'idiomes en editorials i empreses afins (per exemple, autors i editors de publicacions educatives online relacionades amb l'aprenentatge d'idiomes). Assessors per a plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals (disseny de currículum, individualització i cursos a mida, anàlisi de necessitats, qualitat de materials docents i recursos / eines). Mediadors interculturals en línia. Formadors de professorat.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (Beques, ajudes i finançament disponibles).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat de l'Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Professorat

Director dels estudis: Joan Fuster Sobrepere. Directora de el programa: Gisela Grañena Gimeno.
Màster Universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, seu Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, seu 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
UOC, seu Castelldefels
Parque Mediterráneo de la Tecnología (Edificio B3) Avda. Carl Friedrich Gauss, 5 08860 Castelldefels (Barcelona)
UOC, seu Lleida
C/ de Canyeret, 12, 2a planta 25007 Lleida
UOC, seu Madrid
Plaza de las Cortes, 4 28014 Madrid
UOC, seu Palma
C/ Ausiàs March, 11 07003 Palma (Illes Balears)
+ vegeu més seus
Cursos més populars
X