Màster universitari en Identitat Europea Medieval

1090 Persones estan visitant aquest curs
Preu 2.400 €
Sol·licita informació
Universitat de Lleida (UdL)
Màster universitari en Identitat Europea Medieval
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
Lleida
1 any
Preu 2.400 €

Descripció

El Màster Universitari en Identitat Europea Medieval s'obre a l'estudiantat interessat en especialitzar-se en els estudis Medievals, amb una especial sensibilitat vers la recerca. Aquesta ensenyança culmina la cooperació entre destacats grups de recerca d'entre 5 universitats: Universitat de Lleida (coordinadora), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, i Universidad de Murcia.
  
El Màster parteix d'una vocació educativa i didàctica amb què impregnar l'estudiantat d'una cultura de la recerca i la innovació, així com de sensibilitzar i dotar de recursos d'actuació vers el divers patrimoni medieval. Els procediments i els valors emprats en l'ensenyança d'aquest màster han d'apropar els estudiants al coneixement dels processos de lideratge de la recerca, de coordinació i treball en equip, d'autoformació, de comunicació, d'autocrítica i de gestió de la informació i de la recerca.
 
Els continguts docents del màster enllacen amb els  reptes de present i de futur de la recerca entorn a la identitat europea, assumint una plena multidisciplinarietat.  Per això, l'alumnat cursarà un innovador pla d'estudis dotat de matèries que atenen les diverses disciplines que estudien l'Edat Mitjana europea. Per això, cursar el present Màster garanteix formació a nivell d'expert en "Construcció històrica d'Europa", "Intercanvis i difusió artística a Europa" o "Llengües i literatures en l'Edat Mitjana".

Temari

Planificació docent
S'ha previst que la distribució del treball de l'alumne en el transcurs del curs acadèmic sigui equilibrada, cursant en primer lloc els 20 ECTS obligatoris de formació investigadora, i un cop superats, cursar en segon lloc els 28 ECTS de les matèries d'especialització. Per la seva banda, el treball final de màster de 12 ECTS, es pretén que s'iniciï a treballar pels estudiants un cop superats els 20 ECTS obligatoris de formació investigadora, adaptant el seu desenvolupament a la seqüència lògica d'elaboració des de l'elecció del tema i les tasques preliminars, fins la defensa pública davant el tribunal que es farà mitjançant vídeo conferència. 

Estratègia formativa: la virtualitat
La formació es rebrà mitjançant l'ús de les tecnologies aplicades a la didàctica amb el fi de garantir el procés d'ensenyança-aprenentatge en el desenvolupament del pla d'estudis. Per tal de dur-ho a terme, es compta amb l'instrumental tècnic que posa a disposició la Universitat de Lleida, mitjançant la plataforma SAKAI.

Per aconseguir la formació bàsica i específica dels futurs investigadors, és necessari adoptar una estratègia pedagògica basada en la utilització d'una metodologia docent que resulti eficaç a l'hora d'adquirir coneixements, competències i habilitats relacionades amb els objectius del màster. Així doncs, s'ha optat per prioritzar una metodologia que, sense renunciar a la tradicional transmissió-adquisició de coneixements teòrics, posi també l'accent en mètodes docents que exigeixen una major implicació de l'alumne en el procés d'ensenyança-aprenentatge i que resultin igualment adequats per l'adquisició de competències propostes en aquest màster. Activitats formatives a realitzar:

    Presentació de continguts teòrics de l'assignatura per part del professorat, mitjançant un variat us de recursos tecnològics de caràcter didàctic, adaptats a cada assignatura i als seus apartats (recursos multimèdia, podcast, vídeos treaming, documents PDF, videoconferències, demos, etc.), amb la finalitat de dotar a l'alumne de recursos com els glossaris, bibliografia, enllaços electrònics d'interès, apunts i altres transmissions de continguts científics propis de la matèria.
    Treball de l'estudiant amb els continguts de l'assignatura, amb interpel·lació al professorat, sigui a temps real o a temps no real amb el compromís de resposta no superior a 48 hores. S'organitzaran debats en fòrums temàtics, interpel·lacions en videoconferències, xats.
Activitats teòriques i pràctiques. Activitats individuals de cada assignatura que s'hauran d'enviar al professor mitjançant l'aula virtual (en la seva carpeta personal de continguts, on l'estudiant anirà presentant el seu treball en el marc del postgrau). Activitats en grup, col·laboratives organitzades pel professor, com biblioteques digitals, wikis, weblogs, debats temàtics, elaboració conjunta de treballs. D'aquesta manera, la metodologia activa garantitza que l'estudiantat sigui protagonista del seu procés d'aprenentatge, construint un nou coneixement de forma significativa.
Tutories individuals o en grup per complementar les activitats pràctiques i supervisar la realització de treballs i preparar l'avaluació. S'usarà el xat a temps real mitjançant l'entorn virtual, que pot reforçar-se amb la videoconferència, així com el correu electrònic a temps real o no real amb compromís de resposta no superior a 48 hores. En casos concrets, es compartirà el portafolis comú entre estudiants i professors amb el propòsit de precisar la correcció i seguiment de treballs. A partir d'aquest recurs es pot utilitzar un diari de tutories.
Activitats d'avaluació. Es contemplen els recursos per avaluar els treballs escrits i debats.
Treball independent de l'alumne. Lectura de textos i materials complementaris (presentació, guia resum i mapa de l'assignatura, guia d'aprenentatge, guia de continguts, recursos en la xarxa i materials complementaris). Preparació d'activitats pràctiques, realització de treballs i estudi d'altres materials útils per l'aprenentatge. Us de la plataforma digital per l'accés a materials específics posats a la disposició dels estudiants per part del professorat.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d?estudi. Desenvolupar habilitats d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i la sentència.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Objectius

El Màster Universitari en Identitat Europea Medieval, d?acord amb el marc normatiu de l?espai europeu d?educació superior, promou competències que fan referència a la formació professional dels futurs investigadors. Aquestes es divideixen en dos tipus: generals i específiques.
Màster universitari en Identitat Europea Medieval
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Sol·licita informació
X