Curs Monogràfic sobre Anàlisi d'estats econòmics-financers

1101 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic sobre Anàlisi d'estats econòmics-financers
Sol·licita informació
Curs
Presencial | On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

El curs estudia els diferents estats financers de les empreses: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria, estats de fluxos, consolidades, etc. L'assistent ha de tenir un coneixement previ del procés comptable que li permeti seguir el curs amb aprofitament. Aquest curs pretén aprofundir en les diverses tècniques d'anàlisi econòmic-financer que permeten realitzar un diagnòstic de la situació de l'empresa, així com establir la base per a realitzar previsions sobre el seu futur de desenvolupament.

Temari

• Presentació del Programa i objectius. Els Estats financers. Balanç de situació. Les masses patrimonials. Ordenació de l'equilibri de situació. Estructura de l'equilibri ideal.
• El Patrimoni net. La compta de pèrdues i guanys. Ordenació de la compta de pèrdues i guanys per a l'anàlisi. EBITDA. Flux d'efectiu. Exercicis pràctics.
• Preparació d'una compta de pèrdues i beneficis per a l'anàlisi d'un estat del valor afegit i del càlcul del flux de caixa econòmica.
• Memòria, informe de gestió i informe d'auditoria de comptes.
• Els ràtios. Concepte i ús dels coeficients. Principals ràtios per analitzar saldos. Ràtios de liquiditat. Ràtios de rotation d'actius. Ràtios de gestió de cobrament i de pagament.
• Rentabilitat financera i rendibilitat econòmica.
• L'Apalancament financer. Autofinanciació. Ràtios sobre diagnòstic de l'endeudament.
• Creixement de l'empresa: capacitat i tipologia. Capacitat de creixement. Tipologia del creixement empresarial.
• Anàlisi del fons de maniobra. Concepte i importància del fons de maniobra. Les necessitats del fons de maniobra. Cicle de maduració i cicle de caixa.
• Càlcul del fons de maniobra necessari amb el mètode dels dies de venda a finançar. Relació entre fons de maniobra aparent i necessari.
• Confecció de l'Estat de flux d'efectiu. Càlcul de la variació estat de canvis en el patrimoni net.
• Consolidació d'equilibris. Grups obligats a consolidar. Tipos de societats: dominants, dependents, multigrup i associades. Obligació de consolidar. Dispensa de l'obligació de consolidar.
• Exercici de cada un dels punts assenyalats.

Destinataris

Professionals de les finances i administració d'empreses, consultores i, en general, totes aquelles persones que han realitzat estudis d'comptabilitat i volen passar de l'experiència de la tècnica comptable a l'anàlisi de les empreses a través dels seus comptes.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Metodologia presencial i en línia. El sistema presencial es basa en l'exposició de les nocions teòriques que permeten a l'alumne efectuar els casos pràctics. La modalitat en línia permet al alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es sustenta en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives del alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar l'educació del procés i garantir uns estàndards d'educació qualitat. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, juntament amb la realització de les activitats complementàries d'avaluació continuada i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que es precisaran per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Inici: Abril 2022.

Titulació obtinguda

La superació del curs condueix a la obtenció d'un títol propi universitari de la Universitat a Distància de Madrid, UDIMA. Formació continuada per a auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per a auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que es desenvolupa el text refós de la Llei d'Auditoria de Comptes, i conforme a la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Avantatges del curs

La documentació que es facilita per a l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva cuidada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Es lliurarà el llibre d'Anàlisi d'Estats Financers que combina coneixements teòrics amb exemples il·lustratius i una intercanviable fulles de carpetes amb una àmplia col · lecció de pràctiques assumibles que es detallen minuciosament resolts.
Curs Monogràfic sobre Anàlisi d'estats econòmics-financers
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X